Kategorie
Lasowice Małe – Klein Lassowitz

Archeologia

Rozległe cmentarzysko kultury łużyckiej w Lasowicach Małych, z epoki żelaza, okresu halsztackiego, o mieszanym obrządku pogrzebowym, znane jest z przypadkowych odkryć od końca XIX wieku.

W 1922 r., podczas oficjalnych badań archeologicznych, w kilku wykopach znaleziono liczne groby ciałopalne i szkieletowe, niektóre z bogatym wyposażeniem.

Wyposażenie grobów szkieletowych z epoki żelaza, okresu halsztackiego, 800 – 400 r. p.n.e.,
wydobyte w 1922 r. w Lasowicach Małych1 (tłumaczenie poniżej)

Tablica IX
Ryc. u góry: Naszyjnik i dwa pierśconki z grobu nr 4; bransoletka, mały pierścionek i nóż żelazny ze zdewastowanych grobów w Lasowicach Małych. Skala 1:2.
Ryc. na dole: Od prawej cztery naczynia z grobu nr 4; pozostałe z grobu nr 1.
Tablica X
Opis: Zmarłych pochowano w kompletnym ubiorze, razem z ozdobami, narzędziami i bronią, które zgodnie z pogańskimi poglądami potrzebne im były do życia pozagrobowego.
1 i 2 egipskie perły szklane z naszyjnika, 3, 4, 5 pierścionki skręcone z drutu brązowego, 6 szpilka ozdobna z brązu, 7 mała tarcza ozdobna z brązu, którą naszywano na szaty, 8 i 9 naszyjnik i bransoletka z brązu, 10 grot strzały używany na polowaniu, wyrzeźbiony w kości, 11 osełka do ostrzenia noży żelaznych, noszono ją przy pasie.

Znaleziska archeologiczne z grobu nr 4, wydobyte podczas badań w 1922 r.2
Lasowice Małe, pow. Olesno, 1964 r.: j – st. 5, skorupa wczesnośredniow., k – st. 7, skorupa wczesnośredniow.3

W latach 1924, 1926 i 1928 badania wykopaliskowe w Lasowicach Małych przeprowadzili G. Raschke i T. Matthes, w czasie których odkryli łącznie 39 grobów, w tym 24 szkieletowe. Niektóre groby szkieletowe były bogato wyposażone w przedmioty metalowe.

Wiadomo jest, że przed 1930 r., gdzieś na zboczu doliny, przy brzegu rzeki płynącej na południe od Lasowic Małych, odkryto osadę z młodszej epoki kamienia. Dokładniejsza jej lokalizacja nie jest jednak znana.

Ówczesne znaleziska z Lasowic Małych trafiły do muzeum w Raciborzu. Podczas II wojny światowej oraz w pierwszych latach powojennych większość zbiorów raciborskiego muzeum uległa zniszczeniu lub rozproszeniu. Czy eksponaty z Lasowic Małych ocalały? Warto by sprawdzić.

Dalsze badania wykopaliskowe w Lasowicach Małych przeprowadzili w latach powojennych: S. Kuźniar-Niedźwiedzka (dwa groby ciałopalne) i T. Kaletyn (41 grobów ciałopalnych) w 1958 r., R. Pastwiński w 1963 r. (12 grobów, w tym dwa szkieletowe) oraz K. Macewicz i S. Wuszkan w 1973 r.

Badania prowadzono też w 1964 r., lustrując siedem miejsc.

Na stanowisku 1 zebrano wówczas mezolityczny materiał krzemienny, na stanowisku 2 znaleziono odłupek krzemienny, 3 – skorupę o bliżej nieokreślonej przynależności kulturowej, 4 – skorupy, m.in. z okresu kultury łużyckiej, 5 – dużą ilość skorup z okresu wpływów rzymskich i kultury wczesnośredniowiecznej oraz fragmenty żużla, 6 – dużą ilość skorup z okresu kultury łużyckiej oraz wczesnośredniowiecznej i odłupek krzemienny, 7 – skorupy z okresu kultury łużyckiej oraz wczesnośredniowiecznej i materiał krzemienny.

W lipcu 1981 r., podczas inspekcji konserwatorskiej stwierdzono, że wskutek niekontrolowanej eksploatacji piasku przez miejscową ludność, lasowickie cmentarzysko ulega zniszczeniu. Prowadzone wielokrotnie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat badania wykopaliskowe nie zabezpieczyły skutecznie tego stanowiska.

Badania ratownicze niszczonych obiektów przeprowadził Zespół Archeologów Biura Dokumentacji Zabytków w Opolu. Założono dwa wykopy.

Badania ratownicze Lasowice Małe, gm. Lasowice Wielkie, 1981 r.
Stanowisko 1.4
Ryc. 1. Plan wykopu Ryc. 2. a – popielnica z grobu 1/81, b – naczynie z grobu 2/82

Pierwszy wykop (ryc. 1), o powierzchni około 20 m2, usytuowany był na wschód od lasu i drogi polnej, na obszarze nieużytku. Odsłonięto i przebadano 4 obiekty: 1 grób popielnicowy, 2 szkieletowe i 1 jamę o nieokreślonej funkcji. Wyposażenie grobów było ubogie. Były to tylko naczynia gliniane lub ich fragmenty.

W grobie 1/81, częściowo zniszczonym, wystąpiła popielnica (ryc. 2a) – beczkowata, schropowacona, obsypana resztkami stosu oraz drobne fragmenty innych naczyń. Groby 2/81 i 3/81 to prawdopodobnie pochówki szkieletowe. Jamy grobowe były słabo czytelne, wyróżniono je na podstawie wymiarów, konsystencji i zabarwienia wypełniska. W grobie 2/81 znaleziono mały garnek (ryc. 2b) – schropowacony, niezdobiony. W obu jamach grobowych ułożonych było po kilka dużych kamieni polnych.

Drugi wykop założono przy północnym skraju zagajnika, na krawędzi małego wybierzyska piasku. Odkryto i wyeksplorowano częściowo już zniszczony grób ciałopalny nr 5/81. Znaleziono drobne fragmenty naczyń glinianych, spalone kości i węgle drzewne.

W ten sposób, wydobywając ostatnie przedmioty z ziemi, archeologowie ostatecznie przebadali lasowickie cmentarzysko, dokonując jednocześnie należytego zabezpieczenia terenu wykopalisk.

Źródło

• Opracowania M. Gedla i K. Spychały

Przypisy

1 – Foto [za:] Ur- und Frühgeschichte des Kreises Rosenberg OS. mit Siedlungskarten u. Fundaufnahmen, herausgegeben von Schulrat Dwucet und c. praehist. Kurtz, Verlag Jaschke Nachf., Rosenberg OS. 1930
2 – Foto [za:] Heimatkalender des Kreises Rosenberg OS 1926, s. 81
3 – Foto [za:] M. Gedl, Materiały do pradziejów powiatu oleskiego
4 – Odrys [za:] K. Spychałą