Kategorie
Powiat oleski, gmina Lasowice Wielkie

Gmina Lasowice Wielkie

Unia Europejska Gmina
Lasowice Wielkie
Gemeinde
Holle
Verbandsgemeinde
Grünstadt-Land

Śląsk na tle Polski
Gmina Lasowice Wielkie leży na Śląsku

Śląsk to kraina historyczna w środkowej Europie, obejmująca ziemie dorzecza górnej i środkowej Odry oraz obszar źródliskowy Wisły. Według współczesnego podziału politycznego najznaczniejsza część Śląska leży w granicach Polski, a fragmenty w Niemczech1 i Republice Czeskiej. W Polsce stanowi około ósmą część jej powierzchni, a liczba ludności wynosi odpowiednio czwartą część.

„Ok. I w. n.e. Śląsk zasiedlony [był] przez plemiona germańskie: Silingów (od których według jednej z hipotez pochodzi nazwa regionu – Silesia, a według innej – Schlesia od późniejszych słowiańskich Ślężan), Wandalów.”2

Pierwotnie teren skupionego wokół Wrocławia Śląska ograniczała od wschodu naturalna gęstwina leśna. W XV w., dla oznaczenia terenów położonych z jej wschodniej strony, pojawiło się określenie Górny Śląsk. Znaczy to dokładnie to samo, co Śląsk Opolski, częstokroć bezwiednie zastępowany rusycyzmem „Opolszczyzna”. Odtąd też obszar właściwego Śląska poczęto dla przeciwwagi zwać Dolnym.

Śląsk przez wieki pozostawał pod różnymi wpływami, stanowił przedmiot sporów i teren licznych wojen. Równolegle był miejscem kształtowania się silnej tożsamości narodowej z odrębną kulturą – w tym językiem – i obyczajami, miejscem niezwykłych osiągnięć na polach architektury, nauki i techniki, wreszcie miejscem dynamicznie rozwijającego się przemysłu.

Śląsk, politycznie rozparcelowany i uzależniony, nigdy nie zginął w świadomości Ślązaków – w ostatnich spisach powszechnych do narodowości śląskiej przyznało się 173,2 tys. mieszkańców Polski (najliczniejsza, choć nieuznawana przez wielu mniejszość narodowa w tym kraju) oraz około 40 tys. mieszkańców Republiki Czeskiej; ponadto ok. 153 tys. mieszkańców Polski zadeklarowało narodowość niemiecką. Należy przy tym wyjaśnić, że m.in. w Lasowicach „podczas szkolenia rachmistrzów zalecano kandydatom, by nakłaniali osoby deklarujące narodowość śląską do zmiany owej deklaracji lub nie wpisywali narodowości śląskiej”.3

Województwo opolskie na tle innych województw Polski, według podziału obowiązującego od 1 stycznia 1999 r.
Gmina Lasowice Wielkie leży w województwie opolskim

Województwo opolskie jest obecnie jednym z 16 województw Polski, położonym w jej południowej części. Powstało w 1950 r. z wydzielenia 14 powiatów z województwa śląsko-dąbrowskiego (od 1946 r. katowickiego) oraz 3 z wrocławskiego, w celu osłabienia wspólnoty regionalnej. Było to w istocie powielenie hitlerowskiej reformy administracyjnej z 1941 r., dzielącej prowincję górnośląską na dwie rejencje: katowicką i opolską, zniesionej jednakże w 1945 r.

Reforma podziału terytorialnego Polski z 1999 r. usankcjonowała, za sprawą masowych akcji propagandowych, istnienie sztucznie dzielącego Górny Śląsk województwa (również samorząd i mieszkańcy gminy Lasowice Wielkie w sierpniu 1998 r. uczestniczyli w wiecu popracia dla utrzymania tej odrębności), dokonano jedynie korekty jego granic. Skutki tej polityki szybko znalazły odzwierciedlenie w danych unijnego urzędu statystycznego Eurostat, wg których samodzielne województwo opolskie plasuje się w pierwszej dziesiątce najmniej rozwiniętych regionów Europy. Województwo opolskie ma też sporą szansę otrzymać najmniej, ze wszystkich innych województw, środków unijnych w latach 2007–2013.

Część mieszkańców powiatów brzeskiego i nyskiego czyni starania mające na celu objęcie ich granicami macierzystymi województwa dolnośląskiego. Spotyka się również inicjatywy zmierzające do zjednoczenia, w ramach województw, ziem Górnego Śląska, a nawet całego Śląska, które nie znajdują poparcia w kręgach politycznych.

Powierzchnia województwa wynosi 9.412,47 km2, a liczba ludności (według stanu na 31 grudnia 2005 r.) 1.047.407 mieszkańców. Administracyjnie województwo podzielone jest na 1 podregion (opolski – równy województwu) oraz 12 powiatów: 1 grodzki (Opole) i 11 ziemskich (brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, prudnicki, strzelecki).

Powiat kluczborski na tle województwa opolskiego, według podziału obowiązującego od 1 stycznia 1999 r.
W otoczeniu gminy jest powiat kluczborski…

Powiat ziemski kluczborski jest jednym z 12 powiatów województwa opolskiego (jednym z 11 ziemskich), położonym w jego północnej części. Powiat ten pierwotnie przynależał do księstwa brzeskiego na Dolnym Śląsku. W 1816 r. został „przeniesiony” do Górnego Śląska. Zniesiony wraz z reformą podziału terytorialnego Polski w 1975 r., reaktywowany wraz z przywróceniem trójstopniowego podziału terytorialnego państwa w 1999 r. Wówczas to w jego skład włączono gminę Lasowice Wielkie wraz z Lasowicami Małymi, od zarania związane z powiatem oleskim. Polityczna ta decyzja, mająca w swym celu przede wszystkim zapewnienie stosownej wielkości statystycznej powiatu kluczborskiego, ukazała ewidentny brak poszanowania tradycji historycznych w Polsce; przecinając wielowiekowe więzi gospodarcze i społeczne nijak też doszukać się jej zgody z „Europą regionów”.

Powierzchnia powiatu wynosi 851,59 km2 a liczba ludności (według stanu na 31 grudnia 2005 r.) 70.347 mieszkańców. Administracyjnie powiat podzielony jest na 4 gminy: 3 miejsko-wiejskie (Byczyna, Kluczbork, Wołczyn) i 1 wiejską (Lasowice Wielkie).

W latach 2004–2006 powiat kluczborski wykorzystał najmniej spośród wszystkich powiatów województwa opolskiego unijnej pomocy w przeliczeniu zł na mieszkańca.

Powiat oleski na tle województwa opolskiego, według podziału obowiązującego od 1 stycznia 1999 r.
…oraz powiat oleski

Powiat ziemski oleski jest jednym z 12 powiatów województwa opolskiego (jednym z 11 ziemskich), położonym w jego północno-wschodniej części. Ukształtował się na bazie kasztelani oleskiej (dystryktu oleskiego) w księstwie opolskim. Zniesiony wraz z reformą podziału terytorialnego Polski w 1975 r., kiedy to ziemie powiatu włączono w większości w skład nowo powstałego województwa częstochowskiego, reaktywowany wraz z przywróceniem trójstopniowego podziału terytorialnego państwa w 1999 r. Wówczas to powiat oleski powrócił w granice utrzymanego województwa opolskiego, lecz w jego skład nie włączono już na powrót gminy Lasowice Wielkie wraz z Lasowicami Małymi, które zostawiły tutaj całą swoją przeszłość – rzecz gdziekolwiek indziej niemożliwą do odbudowania; jednocześnie w zamian pod Oleskie przeniesiono gminy Praszka i Rudniki, wyrosłe na ziemi wieluńskiej (rudzkiej), historycznie wywodzącej się również z macierzy opolskiej.

Powierzchnia powiatu wynosi 973,1 km2 a liczba ludności (według stanu na 31 grudnia 2005 r.) 68.507 mieszkańców. Administracyjnie powiat podzielony jest na 7 gmin: 4 miejsko-wiejskie (Dobrodzień, Gorzów Śl., Olesno, Praszka) i 3 wiejskie (Radłów, Rudniki, Zębowice).

Przeczytaj, jak lokalne społeczeństwo walczyło z „warszawką” w obronie własnego powiatu:

„Tam są ich korzenie…”
„Proszę pana premiera o uszanowanie woli mieszkańców gminy Lasowice Wielkie”
„Zwracamy się do Pana Prezydenta jako ostatniej deski ratunku”
Nie oddamy się Kluczborkowi!

Zdaniem Starosty Oleskiego (2007 r.):
Powiat oleski pamięta o gminie Lasowice Wielkie

Gmina Lasowice Wielkie na tle innych gmin powiatu kluczborskiego, według podziału obowiązującego od 1 stycznia 1999 r.
Gmina Lasowice Wielkie leży w powiecie kluczborskim

Gmina Lasowice Wielkie, od 1 stycznia 1999 r. w powiecie kluczborskim

Gmina wiejska Lasowice Wielkie powstała w 1945 r. wraz z przyjęciem na tzw. Ziemiach Nowych (Odzyskanych) systemu administracji obowiązującego w przedwojennej Polsce. Znajdowała się wówczas w I okręgu administracyjnym Śląsk Opolski, w powiecie oleskim. Obejmowała wówczas miejscowości: Chudoba, Kuźnia (ob. Trzebiszyn), Laskowice, Lasowice Wielkie, Łoś (ob. Oś), Szumirad, Tuły i Wędrynia.4

Zniesiona wraz z reformą podziału administracyjnego w 1954 r. na rzecz gromady, którą również w międzyczasie zniesiono; reaktywowana z kolejną – w 1973 r., kiedy to wchłonęła wcześniej samodzielną gminę Lasowice Małe, z miejscowościami: Ciarka (wcześniej Ciarki), Chocianowice (wcześniej Kocianowice), Gronowice, Jasienie i Lasowice Małe (przynależące do niej ponadto Stare Olesno włączono wówczas do gminy Olesno).5

Wobec arbitralnych decyzji politycznych od 1999 r. w powiecie kluczborskim, gdzie jedną z jego czterech gmin (jedyną wiejską), położoną w jego południowej części. Do końca 2005 r. z siedzibą w Lasowicach Małych, od początku 2006 r. w macierzystej miejscowości – Lasowicach Wielkich.6

Dawna siedziba Urzędu Gminy w Lasowicach Małych Obecna siedziba Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich

Administracyjnie podzielona na 13 sołectw: Chocianowice, Chudoba, Ciarka, Gronowice, Jasienie, Laskowice, Lasowice Małe, Lasowice Wielkie, Oś, Szumirad, Trzebiszyn, Tuły, Wędrynia.

Gminie nadano numery: NUTS 5.16.23.04.03.2, TERYT 160403 2.

Powierzchnia gminy wynosi 21.040 ha (211 km2), z czego lasy zajmują 12.799 ha, użytki rolne – 7659 ha (w tym: grunty orne – 6126 ha, łąki – 1278 ha, pastwiska – 239 ha, sady – 16 ha), pozostałe (wody, zabudowania, drogi, nieużytki) – 639 ha.

Liczba ludności według stanu na 30 czerwca 2005 r. wynosi 7202 mieszkańców (z tendencją spadkową), co daje gęstość zaludnienia na poziomie ok. 34 os./km2 (wartości te traktować należy orientacyjnie, albowiem znaczny odsetek osób zameldowanych w gminie zarobkuje w Niemczech). Gminę zamieszkują przedstawiciele narodowości polskiej, w tym repatrianci ze Wschodu, niemieckiej – ok. 38% i śląskiej – ok. 2% (wielkości z 2002 r.).7

Według regionalizacji fizycznogeograficznej J. Kondrackiego (1998) gmina położona jest w obszarze makroregionu Niziny Śląskiej, w mezoregionie Równiny Opolskiej. Przez jej teren przepływają rzeki prawobrzeżnego dorzecza środkowej Odry: Bogacica, Budkowiczanka, Stobrawa.

Zajmujące ponad 60% terenu gminy użytki leśne w zdecydowanej większości objęte są granicami obszaru chronionego krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie, pośród którego znajdują się w szczególności: florystyczne rezerwaty przyrody Kamieniec i Smolnik w Szumiradzie, pretendujące do tego miana, częściowo podtorfione Jezioro Czarne (Czarny Staw) w Lasowicach Małych, użytki ekologiczne: Tuły w Tułach i Żabiniec w Chudobie, pozostałości założeń parkowych oraz 13 pojedynczych drzew uznanych za pomniki przyrody.

Obszar chronionego krajobrazu Lasy Stobrawsko-
Turawskie – staw Dombrownik w Lasowicach Małych
Rezerwat przyrody Smolnik w Szumiradzie Jezioro Czarne (Czarny Staw) w Lasowicach Małych Użytek ekologiczny Tuły w Tułach

Analiza walorów naturalnych wskazuje jednoznacznie, iż obszar gminy posiada duży, jednak jak dotąd słabo wykorzystywany potencjał do rozwoju turystyki na obszarach wiejskich.

Przez teren gminy przebiega na osi południkowej droga krajowa nr 45 (Złoczew-Chałupki, granica państwa), a północno-wschodnim skrajem odcinek drogi krajowej nr 11 (Kołobrzeg-Bytom). Na zachodniej granicy gminy znajdują się 3 przystanki reaktywowanej, regionalnej linii kolejowej nr R1 (odcinek Kluczbork-Opole). Ruch pasażerski na przebiegającej osiowo przez teren gminy linii kolejowej nr R67 (odcinek Kluczbork-Fosowskie), w dobie wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej, został przez Opolski Zakład Przewozów Regionalnych PKP, przy poparciu marszałka województwa opolskiego i Biura Koordynacji Komunikacji Kolejowej, działającego w ramach stowarzyszenia „Zielone Mazowsze”, zlikwidowany.

Droga krajowa nr 45 pomiędzy Lasowicami Wielkimi a Trzebiszynem Szynobus na linii kolejowej nr R1 w Tułach Opuszczone tory linii kolejowej nr R67 w Chudobie

Lokalny (gminny) transport zbiorowy jest niezorganizowany, alternatywnie kursują przypadkowo autobusy PKS, głównie PKS w Kluczborku Sp. z o.o., z którymi na trasie Kluczbork-Opole konkurują mini-busy przwoźnika „Fart”. Do najbliższych portów lotniczych – w Pyrzowicach i Wrocławiu-Strachowicach – jest po ok. 100 km.

W zestawieniu PAP „Panorama gminnych kieszeni”, uszeregowanym wg kryterium dochodów na jednego mieszkańca, w 2005 r., w kategorii obejmującej 1592 gminy wiejskie, gmina Lasowice Wielkie zajęła 1119 miejsce (dane w tabeli poniżej).8

Liczba ludność na dzień 31.12.2004 r. 7216
Dochody ogółem plan [zł] 12.047.669
wykonanie 11.971.120
Wydatki ogółem plan 13.874.673
wykonanie 11.767.970
Dochody na 1 mieszkańca 1658,97
Wydatki na 1 mieszkańca 1630,82

A. Okupniak w opracowaniu „Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa opolskiego w ujęciu przestrzennym w 2001 r. (analiza z wykorzystaniem metody taksonomicznej)” podała, że gmina posiada jeden z najniższych w województwie wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego (0,075).

W gminie brak jakiegokolwiek znaczącego przemysłu. Według stanu na 31 grudnia 2004 r. występuje: 308 podmiotów gospodarczych (w tym o zatrudnieniu: do 9 pacowników – 295, 10-49 pracowników – 9, 50 i więcej pracowników – 4) oraz 505 gospodarstw rolnych (w tym o powierzchni: 1-2 ha – 118, 2-5 ha – 133, 5-7 ha – 42, 7-10 ha – 59, powyżej 10 ha – 113). Gmina zasadniczo nie posiada żadnych terenów inwestycyjnych.

Wyłuszczarnia Nasion w Lasowicach Małych Zagospodarowane obiekty d. PGR w Lasowicach Małych

W gminie działają dwa Zespoły Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolne: w Chocianowicach i Lasowicach Wielkich. Wiodącą placówką kulturalną jest prowadzony przez Parafię Ewangelicko-Augsburską Lasowice Wielkie w porozumieniu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury w Lasowicach Małych.

Zespół Gimnazjalno
-Szkolno
-Przedszkolny w Lasowicach Wielkich
Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury w Lasowicach Małych Zespół Gimnazjalno
-Szkolno
-Przedszkolny w Chocianowicach

Spośród zabytków znajdujących się na terenie gminy do najcenniejszych, godnych polecenia do zwiedzenia bądź obejrzenia, należą: kościoły katolickie – drewniane w Chocianowicach, Laskowicach, Lasowicach Małych, Lasowicach Wielkich i Wędryni (do 1995 r. istniał taki jeszcze w Gronowicach) oraz murowane w Chudobie i Tułach, a także kościół ewangelicki w Lasowicach Wielkich i wyróżniająca się skromną formą kaplica ewangelicka w Lasowicach Małych, pałace w Wędryni i Tułach oraz dwór w Lasowicach Małych (trzy ostatnie obiekty można obejrzeć jedynie z daleka), czy wreszcie młyn w Tułach. Wszystkie kościoły drewniane znajdują się na Szlaku Drewnianego Budownictwa Sakralnego.

Kościół katolicki pw. Narodzenia NMP w Chocianowicach Kościół katolicki pw. św. Idziego w Gronowicach, spalił się 16 sierpnia 1995 r. Kościół katolicki pw. św. Wawrzyńca w Laskowicach Kościół katolicki (dawniej ewangelicki) pw. Wniebowzięcia NMP i św. Jakuba Starszego w Lasowicach Małych
Kościół katolicki (dawniej ewangelicki) pw. Wszystkich Świętych w Lasowicach Wielkich Kościół katolicki pw. św. Marii Magdaleny w Starym Oleśnie (gmina Olesno, dawniej gmina Lasowice Małe) Kościół katolicki pw. św. Jana Chrzciciela w Wędryni Szlak Drewnianego Budownictwa Sakralnego w Wędryni
Kościół ewangelicki pw. Apostołów Piotra i Pawła w Lasowicach Wielkich Kościół katolicki pw. NSPJ w Chudobie Kościół katolicki pw. MB Bolesnej w Tułach Kaplica ewangelicka w Lasowicach Małych
Pałac w Tułach Pałac w Wędryni Dwór w Lasowicach Małych Młyn wodny Widerów w Tułach

Gmina dysponuje bazą noclegową: 2 pensjonaty w Szumiradzie (z czego 1 okresowo nieczynny), gospodarstwa agroturystyczne w Chocianowicach i Laskowicach oraz schronisko młodzieżowe przy Lasowickim Domu Tolerancji i Kultury, których łączna oferta wynosi ok. 135 miejsc noclegowych. Schronisko młodzieżowe w Lasowicach Małych oferuje nadto pobyt dla Gości z własnymi namiotami oraz przyczepami kempingowymi.

Gospodarstwo Agroturystyczne „Eko-Land” w Laskowicach Pensjonat „Karczma Myśliwska” w Szumiradzie Pensjonat „Szumirad” w Szumiradzie (okresowo nieczynny) Schronisko młodzieżowe przy LDTiK w Lasowicach Małych

Samorząd gminy nawiązał współpracę partnerską z niemieckimi gminami Holle i Grünstadt-Land.

Jako pierwszy w Polsce zareagował na rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wypadków, w których nazwom i tekstom w języku polskim mogą towarzyszyć wersje w przekładzie na język obcy.9 Na budynku Urzędu Gminy, mającej wówczas siedzibę w Lasowicach Małych, umieszczono niemieckie odpowiedniki nazw instytucji: Urząd Gminy – Gemeindeamt; i Rada Gminy – Gemeinderat.

Dwujęzyczne oznaczenie siedziby Urzędu Gminy w Lasowicach Małych Dwujęzyczne oznaczenie siedziby Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich

Następnym działaniem było ustalenie dodatkowych nazw miejscowości (sołectw wchodzących w skład gminy); opierając się na nazewnictwie historycznym oznaczono: Chocianowice – Kotschanowitz, Chudoba – Kudoba, Ciarka – Schiorke, Gronowice – Grunowitz, Jasienie – Jaschine, Laskowice – Laskowitz, Lasowice Małe – Klein Lassowitz, Lasowice Wielkie – Gross Lassowitz, Oś – Marienfeld, Szumirad – Sausenberg, Trzebiszyn – Trebitschin, Tuły – Thule oraz Wędrynia – Wendrin.10

Oprócz tego język niemiecki wprowadzono jako pomocniczy w organach Gminy.11

Gmina jest członkiem Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu oraz wyraziła wolę przystąpienia do spółki Hydrokom Sp. z o.o. w Kluczborku, w miejsce likwidowanego Komunalnego Związku Wodno-Ściekowego w Ligocie Dolnej.

Od 2006 r. stanowisko wójta piastuje Daniel Gagat, startujący w wyborach z listy KWW Wsi Opolskiej. Wcześniej funkcję najważniejszej osoby w gminie sprawowali: Marian Kozuba (1973-1975), Jerzy Borecki (1975-1977), Stanisław Gawryś (1977-1978), Celina Mular (1978-1982), Ferdynand Siedlarz (1982-1990), Eugeniusz Grzesik (1999-2006).

Sołectwo Lasowice Małe w Radzie Gminy Lasowice Wielkie na kadencję 2006-2010 reprezentuje Dariusz Jach.

Insygnia gminy

Herb

Herb Gminy Lasowice Wielkie

Godło w tarczy hiszpańskiej, stosowanej w okresie wczesnogotyckim na terenie Niemiec i na Śląsku. Tło tarczy złote.

Centralną część zajmuje wieża kościoła, zwieńczona hełmem, nad którym kula i krzyż, wszystko czarne. Kruchta wieży z bramą, w niej otwarte na oścież, zielone skrzydła. Wejście zamknięte półkoliście, w kolorze tła, dające efekt prześwitującej głębi oraz wzmacniające sylwetkę dominaty. Symbol ten wskazuje na istnienie w gminie najprawdziwszej perły architektonicznej regionu – kościołów drewnianych.
Od wieży wyrastają jakby z jej boków drzewa, o pniach czarnym, symetrycznie po jednym z każdej strony. Ich korony – zielone, kształtem przypominają płaty płuc, na tle których czarne gałęzie, z liśćmi w drzewie prawym oraz kępami szpilkowymi w lewym. Drzewa, dające wrażenie uskrzydlenia wieży, nawiązują do istnienia w przeszłości leśnych gęstwin na tym obszarze, których na terenie gminy dość znaczne połacie pozostały do dzisiaj.
W dolnej części poziome, pofalowane pasy, na przemian błękitne i srebrne. Symbol ten obrazuje wodę. Poniżej wypełnienie zielenią, podkreślające motyw przyrodniczy.

Tarcza wpisana w czarny kartusz, nawiązujący formą do ludowych, przyołtarzowych obramień ze starych, drewnianych kościołów. Kształt ten podkreśla związek regionu z przeszłością.

Nad tarczą klejnot w postaci wieńca zbożowego, zwróconego półkoliście ramionami ku górze. Pośrodku gałązka z kłosem owsa. Całość złota, przetykane zielenią i czernią. Symbol ten nawiązuje do rolnictwa w gminie.

Herb zaopatrzony w suport, zwany inaczej bocznicami lub trzymaczami. Są to złote jelonki, podrysowane dla lepszej ekspozycji czernią, symetrycznie po jednym z każdej strony. Jelonki stoją, ujmując przednimi kopytkami z góry i z boku kartusz z herbem. Ich grzbiety po stronie zewnętrznej oraz tylne kopyta pokrywają płomienne grzywy. Głowy, udekorowane porożem w kształcie małych koron, mają zwrócone do tyłu, z pyszczków wystają im czerwone języczki.
Zastosowanie tego symbolu odwołuje się do legendy, zgodnie z którą jelonki te, istniejące w tych śląskich borach od pradawnych czasów, zobowiązane zostały do przejmowania na siebie zagrożeń ognia w świętych miejscach. Przenoszą ten ogień w głąb wilgotnych ostępów leśnych i wygaszając go wracają do własnej barwy, własnego umaszczenia; tylko ich korony pozostają złote. Jak przed wiekami i dziś pełnią swą służbę dla śląskiego ludu.

Pod kartuszem podwieszona winieta, odchodząca od jelonków, zielona, pokryta literami kroju pochodnego antyku, srebrnymi, w tekst: Gmina + Lasowice Wielkie + Gmina.

Chorągiew

Chorągiew Gminy Lasowice Wielkie

3 poziome pasy (wstęgi), jednakowej szerokości, kolejno: zielony, czarny, i ciemnozłoty. W układzie pionowym ciemnozłoty jest po prawej stronie i przy drzewcu, w układzie poziomym zielony u góry.

Przy wprowadzeniu do chorągwi tarczy herbowej z godłem zajmuje ona miejsce na tle czarnego, w odległości szerokości jednego pasa, w układzie pionowym na górze, a w układzie poziomym przy drzewcu.

Forma uroczysta chorągwi zawiera cały układ heraldyczny, stosowany jw.

Całość układu heraldycznego na tle popielatym, lekko wpadającym w niebieski, przy czym w ujęciu w formę uroczystą chorągwi na tle ciemnozielonym.12

„Zasłużony dla Gminy Lasowice Wielkie”

„Zasłużony dla Gminy Lasowice Wielkie” to tytuł honorowy ustanowiony przez Radę Gminy Lasowice Wielkie.13 Wyróżnieni otrzymują medal, wykonany ze stopu brązu i miedzi, na którym z jednej strony widnieje herb gminy, a z drugiej wygrawerowany jest tytuł odznaczenia.

Dotychczas tytuł „Zasłużony dla Gminy Lasowice Wielkie” otrzymali:

2007 r.
– Maria Mastalerz
– Krystyna Michalak
– ks. Ryszard Pieron

2006 r.
– Maria Jantos (pośmiertnie)
– Otylia Skoczylas
– Marian Jakubowski
– Jan Turek
– Paweł Prochota
– Joachim Smolnik

2005 r.
– Eugenisz Grzesik
– Gregor Arndt
– Włodzimierz Hrywna
– Franciszek Jantos
– Günter Biskup
– Karol Lasik
– ks. Rajmund Kała

2003 r.
– Südtiroler Hilfs- und Schulverein [Towarzystwo Oświatowe Tyrolu Południowego]
– Rząd Regionu Trentino-Südtirol
– Urząd Marszałkowski w Opolu

2002 r.
– Günter Roski
– Heinrich Meyer
– Georg Meinhardt
– Jerzy Bawej
– Paweł Kostorz

„Honorowy Obywatel Gminy Lasowice Wielkie”

„Honorowy Obywatel Gminy Lasowice Wielkie” to tytuł ustanowiony przez Radę Gminy Lasowice Wielkie.14 Wyróżnieni otrzymują okolicznościowy dyplom.

Dotychczas tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Lasowice Wielkie” otrzymali:

2007 r.
– Heinrich Meyer
– Georg Meinhardt

Przypisy

1 – W istocie Śląsk od Niemiec oddziela ziemia łużycka
2 – Śląskie kalendarium [w:] www.zobacz.slask.pl
3 – E. S. Pollok, Spis powszechny, [w:] „Silesia Superior” 2002, nr 2, s. 1
4 – P. Wicik, Spis miejscowości województwa śląsko-dąbrowskiego łącznie z obszarem ziem odzyskanych Śląska Opolskiego, Katowice 1946
5 – Uchwała Nr XVIII/100/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 6 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie opolskim. Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 11 grudnia 1972 r., Nr 14, poz. 167
6 – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie ustalania granic, zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowości statusu miasta. Dz. U. z 2004 r., Nr 169, poz. 1767
7 – „Oberschlesien” 2005, nr 1 (1292), s. 5
8 – www.samorzad.pap.com.pl
9 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie wypadków, w których nazwom i tekstom w języku polskim mogą towarzyszyć wersje w przekładzie na język obcy. Dz. U. z dnia 12 kwietnia 2002 r., Nr 37, poz. 349
10 – Uchwała Nr XXXIV-200/05 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 października 2005 r. w sprawie ustalenia dodatkowych nazw miejscowości
11 – Uchwała Nr XXXIV-199/05 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 października 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie języka [niemieckiego jako języka] pomocniczego
12 – Uchwała Nr XXXII-137/2001 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie Statutu Gminy Lasowice Wielkie, Załącznik nr 2. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 9 października 2001 r., Nr 91, poz. 758
13 – Uchwała Nr XLI-194/2002 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 czerwca 2002 r., zm. Uchwałą Nr VIII-67/2003 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 maja 2003 r.
14 – Uchwała Nr V-30/07 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 marca 2007 r.