Kategorie
Lasowice Małe – Klein Lassowitz

Kalendarium historyczne

Wybrane rocznice w 2008 r.
• 160 lat temu Christian Minkus zasiadł w ławach frankfurckiego zgromadzenia narodowego.
• 140 lat temu do Lasowic Małych dotarła droga żelazna.
• 90 lat temu zakończyła się I wojna światowa. Pochłonęła życie 51 mieszkańców Lasowic Małych.

• Epoka żelaza, kultura halsztacka – Działalność człowieka na terenie dzisiejszych Lasowic Małych, potwierdzona badaniami archeologicznymi.

• 1292 r. – Osadzenie Lasowic Małych.
23 sierpnia 1292 r. książę Bolko I sprzedał Volvoramusowi z Kluczborka 32 łany frankońskie ziemi w Lessoviz Polonicalis. Podstawą transakcji było prawo niemieckie, mimo to wieś osadzona została na prawie polskim.
Osadzenie to stanowiło element większej akcji osadniczej, kiedy to na terenie księstwa opolskiego, władanego przez potomków Mieszka IV Plątonogiego, powstało około 200 osad.
W ukształtowanej wówczas kasztelani oleskiej założono miasta: Dobrodzień, Lubliniec, Olesno i Woźniki oraz około 40 wsi.
Charakterystyczne dla tego procesu było planowe zasiedlanie niezamieszkałych dotychczas ziem.1 Osiedlanie ludzi nie było łatwe – trzeba było wykarczować połacie puszczy leśnej, osuszyć bagna. Centrum każdego skupiska osadniczego stanowiło wtedy miasto lub ośrodek wczesnomiejski – w przypadku Lasowic Małych było to Olesno.
W dacie lokacji Lasowic Małych księstwem opolskim władał samodzielnie piast Bolko I Opolski, który w 1291 (lub 1292) r. złożył hołd lenny Wacławowi II – wówczas królowi Czech. W tym samym roku książę opolski posiłkował z sukcesem wyprawy wojenne Czechów, skierowane przeciw władcy Polski – Władysławowi I Łokietkowi, udając się najpierw do Sandomierza, później do Sieradza.
Urząd kasztelana oleskiego sprawował w tym czasie niejaki Moyco.
Rozwój nowych osad utrudniało ich nękanie, do 1348 r., przez oddziały czeskie i polskie.

• 1396 r. – Napad na Śląsk przez króla Polski i wielkiego księcia Litwy – Władysława II Jagiełłę.
Lasowice Małe pod okupacją polską, przejściowo do 1401 r.

• 1401 r. – Lasowice Małe w księstwie niemodlińsko-strzeleckim, przejściowo do 1455 (1460?) r.

• 1428-30 r. – Pustoszenie okolicy przez zbrojne wyprawy husyckie.
Książe głogowski i prudnicki – Bolko V Husyta – pośród swych wielu podbojów w kwietniu 1430 r. zagarnął Kluczbork w księstwie brzeskim, w co bezskutecznie próbował zaangażować oddział sformowany w Lasowicach Wielkich.

• 1446 r. – Jan von Dambrowka nabywcą od Schimke Rudaffky’ego Lasowic Wielkich; własnością Dambrowków w zbliżonym czasie stały się też Lasowice Małe i inne, okoliczne dobra.

• 1447 r. – Potwierdzenie w rejestrze świętopietrza istnienia parafii Lasowice Małe (Lasowice Niemieckie), znajdującej się wówczas w diecezji wrocławskiej, archidiakonacie opolskim, archiprezbiteriacie oleskim, dysponującej własnym kościołem pw. św. Jakuba Starszego.
Na terenie obecnej gminy Lasowice Wielkie istniały wówczas jeszcze parafie w Lasowicach Wielkich (Lasowicach Polskich), Lipinach(?) i Wędryni.

• poł. XV w. – Pojawienie się, dla określenia terenów leżących w dorzeczu górnego biegu Odry, w tym i Lasowic Małych, pojęcia Górny Śląsk (Silesia Superior). Pojęcie to wyparło tracący byt termin księstwo opolskie.
Datowanie powstania najstarszych, dochowanych do naszych czasów, elementów wyposażenia drewnianego kościoła w Lasowicach Małych – gotyckich rzeźb: Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1492 r. oraz powstałej w zbliżonym okresie rzeźby św. Jakuba Starszego (obydwie skradzione).

• 1521 r. – Przejęcie księstwa raciborskiego przez księcia opolskiego – Jana II Dobrego, kończące proces jednoczenia ziem dawnego księstwa opolskiego. Lasowice Małe w zjednoczonym księstwie opolsko-raciborskim (lub po prostu: opolskim).

• 1526 r. – Odziedziczenie królestw Czech i (częściowo) Węgier, w wyniku śmierci w bitwie z Turkami pod Mohaczem ich ostatniego króla z dynastii Jagiellonów – Ludwika II Jagiellończyka, przez arcyksięcia austriackiego Ferdynanda I Habsburga. Lasowice Małe w obszarze posiadania dynastii sprawującej godność cesarską w Niemczech (I Rzeszy), przy czym do 1532 r. jeszcze pod zarządem ostatniego władcy piastowskiego w Opolu, następnie do 1551 w zastawie pod Hohenzollernami, po czym do 1557 r. pod zarządem regentki króla węgierskiego.

• poł. XVI w. – Przyjęcie przez prywatnych właścicieli Lasowic Małych – ród von Dambrowka – oraz większość mieszkańców religii ewangelickiej.
Za prekursora reformacji w tych stronach historycy uznają księcia brzeskiego i legnickiego – Fryderyka II Piasta, który już w 1523 r. przyjął religię ewangelicką.

• 1599 r. – Erygowanie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Lasowice Wielkie, wraz z konsekracją odbudowanego przez ewangelików po pożarze kościoła pw. Wszystkich Świętych w Lasowicach Wielkich.

• XVI/XVII w. – Książę karniowski – Jan Jerzy Hohenzollern – kolejnym propagatorem reformacji a jednocześnie inicjatorem rozwoju przemysłu na Górnym Śląsku.
Rozpoznanie przez komisję cesarską ziemi oleskiej w 1595 r. pośród obfitości puszczy (w której jeszcze w 1715 r. żyły niedźwiedzie, a w 1928 r. wilki) wykazało występowanie zasobów rudy darniowej żelaza i gliny. W oparciu o te bogactwa wkrótce rozwinęła się działalność gospodarcza: powstawały dymarki, cegielnie, smolarnie, tartaki. Z czasem na ośrodek hutnictwa wyrósł Szumirad. Powstał trakt wiodący od Kamieńca do Kluczborka przez Lasowice Małe. Wzmożony ruch pozwolił rozwinąć się gospodzie w Lasowicach Małych.

• 1617 r. – Wzniesienie przez Hansa von Dambrowka reprezentacyjnej siedziby mieszkalnej – zespołu dworskiego-parkowego w Lasowicach Małych.

• 1618 r. – Złupienie dworu Dambrowków przez Kozaków, którzy najechali na te tereny z Polski.
Początek wojny trzydziestoletniej. W latach 1619-20 lisowczycy dokonali masowych rzezi na Ślązakach, szczególnie wyznania ewangelickiego. Ślązacy, którzy to przeżyli, mogli mieć tylko jedno zdanie na temat Polski…
W maju 1623 r. lisowczycy ponownie na kilka lat zajęli Opolskie. Ciężki był los ludności w tych latach, narastał ucisk chłopów.
W 1626 r. przez okolicę przemaszerowały wojska grafa Ernsta von Mansfelda; odpierały je oddziały Albrechta von Wallensteina, tocząc zacięte walki m.in. w lasach podoleskich. Żołnierze często okradali miejscową ludność.
W 1633 r. wojska sasko-szwedzkie pod dowództwem gen. Arnima Edena i hrabiego Jindøicha Matyá¹a Thurna unicestwiły wiele śląskich osad, w Oleskiem m.in. Dobrodzień. W 1635 r. zostały one wyparte przez oddziały Albrechta von Wallensteina.
W 1642 r. region przeżywał najazd Szwedów. W obawie przed nimi ludność opuszczała swoje chałupy i kryła się w leśnych ostępach. Głód i zaraza dziesiątkowały mieszkańców. Wytropionych najeźdźcy traktowali wyjątkowo bestialsko.
Ci, którzy to przeżyli, w 1648 r. mogli powracać do własnych gospodarstw; rzadko jednak kiedy było do czego wracać – nieraz spalone były całe wsie. Zaczęły się lata kłusownictwa i zbójectwa. Utrwalił się feudalizm.

• 30 maja 1645 r. – Lasowice Małe w danym przez Habsburgów zastawie pod królów polskich, przejściowo do 31 maja 1666 r.

• 1653 r. – Konfiskata ewangelikom kościoła w Lasowicach Małych na rzecz katolików, przemianowanie na Wniebowzięcia NMP, włączenie jako filiał do Parafii Rzymsko-Katolickiej Bogacica.

• 1688 r. – Podawana w wielu oficjalnych źródłach data odbudowy przez ewangelików kościoła pw. Jakuba Starszego (Wniebowzięcia NMP) w Lasowicach Małych.
Za bardziej prawdopodobną datę tego zdarzenia w świetle obocznych okoliczności uznać należy sugerowany napisem na belce tęczowej świątyni rok 1735.

• 1741 r. – I wojna śląska. Zajęcie regionu przez wojska pruskie, stacjonujące tu do 1772 r., których ciężar utrzymania w znacznym stopniu dotknął miejscowych.

• 11 czerwca 1742 r. – Zawarcie pokoju we Wrocławiu, kończącego I wojnę śląską pomiędzy Austrią Habsburgów i Prusami Hohenzollernów o panowanie nad Śląskiem. Lasowice Małe na tzw. Śląsku Pruskim, w prowincji śląskiej ze stolicą we Wrocławiu.
W ramach II i III wojny śląskiej dochodziło do potyczek na ziemi oleskiej, m.in. w 1744 czy 1760 r.
Rozpoczął się okres kolonizacji.

• 1753 r. – Lasowice Małe w rękach rodu von Hoym.

• 1783 r. – Lasowice Małe liczą 389 mieszkańców (podczas gdy Lasowice Wielkie – 385).
W Lasowicach Małych jest m.in. 20 chłopów, 22 zagrodników, 4 chałupników.
Ludzie ci byli zobowiązani do odrabiania, przez 2-3 dni w tygodniu, pańszczyzny. Z chałupników i zagrodników rekrutowali się rzemieślnicy.

• 1783 r. – Potwierdzenie działalności szkoły ewangelickiej w Lasowicach Małych, prowadzącej edukację w zakresie podstawowym.
Szkoła w Lasowicach Małych najprawdopodobniej działała już wcześniej. Już bowiem w 1763 r. król Prus – Fryderyk II wielki – wprowadził przymus szkolny dla wszystkich mężczyzn. Reforma ta miała jednak trudne początki, gdyż do jej wykonania w wielu miejscowościach brakowało wszystkiego: szkół, nauczycieli, pomocy naukowych.

• 1783 r. – Potwierdzenie istnienia w Lasowicach Małych młyna wodnego.

• XVIII/XIX w. – Ukształtowanie powiatów i powstanie gmin – Lasowice Małe uzyskały status samodzielnej gminy położonej w rejencji opolskiej, powiecie oleskim (w którym pozostawały do czasu jego zniesienia w 1975 r.), okręgu Szumirad.
Z czasem wprowadzono herb gminy Lasowice Małe.

• 1806 r. – Rozpad I Rzeszy.
Zajęcie regionu przez jazdy napoleońskie, które w grudniu 1806 r. zdobyły m.in. Dobrodzień i Olesno. Wojska francuskie opuściły okolicę w 1808(9?) r., do tego czasu znacznie zubożając okoliczną ludność, na którą spadł ciężar ich utrzymania.
Znacznie nasiliło się niezadowolenie chłopów, którzy głośno zaczęli domagać się zniesienia poddaństwa, którego to problemu nie rozwiązywały kolejne edykty regulacyjne.

• 6 lipca 1811 r. – Friedrich August Carl książe zu Hohenlohe-Oehringen spadkobiercą wszystkich posiadłości rodu Hoym na Śląsku.
Lasowice Małe w rękach rodu von Hoym do 1945 r.

• 1812 r. – Przemarsz przez okolicę armii napoleońskiej w wyprawie na Rosję, a później wojsk odwrotowych.
Lasowice Małe zamieszkuje dwóch wyznawców religii mojżeszowej. Całkiem możliwe, że w tym samym czasie w lasowickiej Potaszni interes – mały zakład produkujący potaż – prowadził Abraham Weigert – dziadek ze strony matki pierwszego śląskiego noblisty – Paula Ehrlicha.

• maj 1816 r. – Reforma podziału terytorialnego Królestwa Prus. Lasowice Małe w nowo utworzonej rejencji górnośląskiej, przemienionej z czasem w rejencję opolską (Regierungsbezirk Oppeln) ze stolicą w Opolu.

• 1819 r. – W Lasowicach Małych jest łącznie 77 chłopów, zagrodników i chałupników.

• 1838 r. – Przejście filiału kościelnego Lasowice Małe pod Parafię Rzymsko-Katolicką Chocianowice.

• 1840 r. – Lasowice Małe liczą 758 mieszkańców, w tym 479 ewangelików i 279 katolików, którzy zamieszkują 78 domów.

• 29 maja 1848 r.-15 maja 1849 r. – Christian Minkus, ur. w maju 1770 r. w Klein Lassowitz [Lasowice Małe], z czasem zamieszkały w Osi, jedynym pośród 568 deputowanych przedstawicielem chłopstwa na Zgromadzeniu Narodowym we Frankfurcie nad Menem – wydarzenie bez precedensu na skalę całego ówczesnego państwa niemieckiego; poseł reprezentował powiaty: kluczborski i oleski.

• poł. XIX w. – Wzniesienie gorzelni i spichlerza dworskiego, być może też jednocześnie kuźni oraz mleczarni, która przylegała do spichlerza (dwa ostatnie budynki już nie istnieją).
Uwolnienie zagrodników od pańszczyzny w zamian za oddanie części ziemi.
Rozwój sieci drogowej.

• II poł. XIX w. – Przebudowa dworu.
Spalenie plebanii.
Stopniowe uwalnianie chłopów od pańszczyzny.

• 1857 r. – Przejście filiału kościelnego Lasowice Małe pod Parafię Rzymsko-Katolicką Lasowice Wielkie.

• 1864 r. – Przejście filiału kościelnego Lasowice Małe pod Parafię Rzymsko-Katolicką Kuniów.

• 1866 r. – Wojna pruska-austriacka, na frontach której ginęli także mieszkańcy Lasowic Małych.

• 1867 r. – Powtórne erygowanie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Lasowice Wielkie, po konsekracji w poprzednim roku nowo wybudowanego przez ewangelików kościoła pw. Apostołów Piotra i Pawła w Lasowicach Wielkich.

• 15 listopada 1868 r. – Otwarcie dla ruchu osobowego początkowo jednotorowej, z czasem przebudowanej na dwutorową, Kolei Prawego Brzegu Odry, ze stacją w Lasowicach Małych – Lassowitz-Bahnhof.
W późniejszym okresie PKP linii tej nadało numer 175 (Kluczbork – Kłodnica), a ostatnia prowadząca na niej ruch osobowy – PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. – numer R67 (Kluczbork – Kielcza). Ruch pociągów osobowych w Lasowicach Małych funkcjonował nieprzerwanie do 2004 r.
Kolej w Lasowicach Małych podniosła rangę wsi, ułatwiła przemieszczanie ludzi i towarów, stworzyła też dodatkowe możliwości zarobku.

• 1 lutego 1870 r. – Udostępnienie przebiegającej przez Lasowice Małe linii kolejowej dla ruchu towarowego.

• 1870-71 r. – Wojna francusko-pruska, na frontach której ginęli także mieszkańcy Lasowic Małych.
Rozpoczęcie okresu walki o kulturę (Kulturkampf).

• 18 stycznia 1871 r. – Zjednoczenie Niemiec. Lasowice Małe w II Rzeszy – proklamowanym Cesarstwie Niemieckim pod berłem pruskim Hohenzollernów.

• 1874 r. – Powołanie Urzędu Stanu Cywilnego (Standesämter) w Lasowicach Małych, istniejącego tutaj – wraz z gminą – do końca 2005 r.

• 1896 r. – Rozpoczęcie działalności przedszkola ewangelickiego w Lasowicach Małych.
Działalność przedszkola, w okresie kryzysu po I wojnie światowej, była czasowo zawieszona.

• 1 kwietnia 1901 r. – Powołanie spółki odwadniającej grunty w celu melioracji w Lasowicach Małych

• 1905 r. – Powtórne przejście filiału kościelnego Lasowice Małe pod Parafię Rzymsko-Katolicką Chocianowice.
Lasowice Małe wraz ze wszystkimi dobrami liczą 894 mieszkańców.

• 1910 r. – Lasowice Małe liczą 618 mieszkańców.

• 1914 r. – Początek I wojny światowej.
Było to niezwykle bolesne doświadczenie dla społeczności Lasowic Małych – na froncie poległo aż 51 ich mieszkańców, wcielonych do armii.
Niewiele wcześniej na polu chwały pozostali też pochodzący stąd żołnierze – dwóch uczestników wojny prusko-austriackiej 1866 r. i ośmiu – niemiecko-francuskiej 1870/71 r.
Na wieczną pamięć tych ostatnich wykonano artystyczną rzeźbę w drewnie dębowym, natomiast nazwiska poległych w I wojnie światowej wyryto na obelisku, usytuowanym obecnie na terenie parafialnym przy kaplicy ewangelickiej w Lasowicach Małych.

• 1918 r. – Zakończenie I wojny światowej. Upadek monarchii państwowej. Lasowice Małe w proklamowanej Republice Weimarskiej.

• październik 1919 r. – Podział prowincji śląskiej. Lasowice Małe w prowincji górnośląskiej (Provinz Oberschlesien), w rejencji opolskiej, na Górnym Śląsku określanym mianem Niemieckiego lub Zachodniego.

• 1920 r. – Wzniesienie przez ewangelików nowego gmachu szkoły ewangelickiej (obecnie znajduje się w nim Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury), zastępującego dotychczasowy budynek, który stał się już za ciasny na potrzeby szkolnictwa.

• 20 marca 1921 r. – Wyznaczony traktatem wersalskim, ratyfikowanym 10 stycznia 1920 r., plebiscyt na Górnym Śląsku, w sprawie rozstrzygnięcia jego przynależności państwowej do Niemiec lub do Polski.
W głosowaniu w Lasowicach Małych za Polską opowiedziało się 20 mieszkańców, za Niemcami – 521.
W świetle wyników Plebiscytu 1921 roku, oraz późniejszych zdarzeń i decyzji, w tym dokonanego 20 października 1921 r. przez Radę Ambasadorów Ligi Narodów podziału Górnego Śląska, Lasowice Małe pozostały w posiadaniu niemieckim, adekwatnie do miejscowej i ogólnej woli większości.
Wkrótce utrwala się pojęcie Śląsk Opolski, używane dla określenia części Górnego Śląska pozostałej w granicach państwa niemieckiego. Z czasem pojawia się zamienna, bezwiednie używana do dziś konstrukcja stylistyczna – Opolszczyzna.

• 1922 r. – Przeprowadzenie badań archeologicznych na stanowisku stanowiącym cmentarzysko kultury łużyckiej z okresu halsztackiego.

• 1926 r.; 1928 r. – Przeprowadzenie badań archeologicznych przez G. Raschkego i W. Matthes’a.

• 1928 r. – Rozpoczęcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasowicach Małych.

• 1930-33 r. – Okres wielkiego kryzysu.

• 25 października 1932 r. – Poświęcenie przez generalnego superintendenta – D. Ewalda Paula Otto Zänkera – wzniesionej w Lasowicach Małych, po długotrwałych staraniach ewangelików, kaplicy filialnej, przynależnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Lasowice Wielkie.
Umiejscowienie w nowym obiekcie przedszkola ewangelickiego, działającego do wybuchu II wojny światowej.

• 1933 r. – Przejęcie władzy państwowej przez NSDAP, początek dyktatorskich rządów faszysty – A. Hitlera. Lasowice Małe w III Rzeszy (Rzeszy Niemieckiej).

• ? czerwca 1934 r. – Sporządzenie aktu założycielskiego Ochotniczej Straży Pożarnej, przyjmowane za oficjalny początek historii tej jednostki w Lasowicach Małych.

• 27 kwietnia(?) 1936 r. – Zmiana nazwy miejscowości z Klein Lassowitz na Schlosswalden, stacji kolejowej odpowiednio z Lassowitz-Bahnhof na Schlosswalden-Bahnhof, w myśl narodowo-socjalistycznej ustawy „Fort mit der polnischen Fassade!” [„Precz z polską fasadą”].

Zniemczenie jest rzeczą konieczną, gdyż doświadczenie okresu plebiscytowego pouczyły nas, że dziedzina językowa stanowi zawsze pierwszą bramę wypadową dla obcych prądów na pograniczu. Wiadomo, że dużo nazw ma brzmienie nieniemieckie. Akcję mającą za zadanie oczyszczenie nazw terenowych należy przeprowadzić bez wielkiego rozgłosu, notatek prasowych itp. Późniejsza popularyzacja nowych nazw powinna nastąpić na podstawie nowych map kastralnych, o których sporządzenie czynimy starania przez gminy, szkoły, organizacje partyjne itd. (instrukcja poufna)

• 1938 r. – Koniec prowincji górnośląskiej. Lasowice Małe na powrót w prowincji śląskiej, nadal w rejencji opolskiej.

• 1 września 1939 r. – Początek II wojny światowej – kolejnego piekła tego wieku.
Lokalizacja w Lasowicach Małych – jeszcze przed wybuchem wojny – jednego z lotnisk Luftwaffe – Schlosswalden, skąd startowały samoloty zwiadowcze.

• 1941 r. – Reforma podziału administracyjnego III Rzeszy – powtórny koniec prowincji śląskiej. Lasowice Małe na powrót w prowincji górnośląskiej, jednakże podzielonej na rejencje: katowicką i opolską.

• lato 1943 r. – Rozstrzelanie w lesie pomiędzy Chocianowicami a Lasowicami Małymi ośmiu nieustalonych jeńców radzieckich przez żandarmerię niemiecką.
Według ustaleń śledztwa jeden z nieżyjących już mieszkańców Chocianowic, członek NSDAP, spotkał na swoim polu ośmiu jeńców radzieckich, którzy prosili go o dostarczenie jedzenia. Byli ubrani w radzieckie mundury i twierdzili, że zbiegli z niemieckiej niewoli. Zaprowadził ich do swojej stodoły, po czym zawiadomił Komendanturę Żandarmerii w Oleśnie. Przybyli po kilku godzinach żandarmi podzielili zbiegów na dwie czteroosobowe grupy, wyprowadzili ze wsi drogą prowadzącą wzdłuż lasu do Lasowic Małych i rozstrzelali. Zwłoki zastrzelonych pochowano na miejscowym cmentarzu, następnie ciała ekshumowano i przeniesiono na cmentarz żołnierzy radzieckich w Kluczborku.

• 20 stycznia 1945 r. – Opanowanie Lasowic Małych przez Armię Czerwoną, która rządziła się tutaj do 25 marca tego roku. Mieszkańcy Lasowic Małych – tak jak i okolicznych miejscowości – bardzo boleśnie odczuli działalność sowieckiego frontu „wyzwoleńczego”.

• 1945 r. – Zmiana podziału politycznego Europy, najznaczniejsza część Śląska w Polsce (Śląsk Opolski w prawobrzeżnej części Odry oficjalnie przyłączono do Polski 18 marca 1945 r.).
Zmuszenie do ucieczki bądź wysiedlenie pozostałej na tym obszarze ludności autochtonicznej do Niemiec, napływ ludności z centralnej i wschodniej Polski oraz przesiedleńców z terenów II Rzeczypospolitej wcielonych do ZSRR. W Lasowicach Małych grupowo osiedliło się pomiędzy 20 a 100 rodzin pochodzących ze wsi Malinówka w powiecie Gródek Jagielloński, woj. lwowskie; odpowiednio w Lasowicach Wielkich ze wsi Rodatycze.13
Epizodyczne powroty przedwojennych właścicieli ziemskich do własnych folwarków, nacjonalizacja nieruchomości i własności ziemskiej, parcelacja gruntów pomiędzy chłopów (reforma rolna), a na wydatnej ich części późniejsze utworzenie Państwowego Gospodarstwa Rolnego.
Zmiana nazwy miejscowości z Schlosswalden na Lasowice Małe (właściwie na same Lasowice)2, konsekwentnie stacji kolejowej z Schlosswalden-Bahnhof na Lasowice Małe Oleskie; nazwa ta, pomimo późniejszej zmiany przynależności powiatowej (w 1999 r. Lasowice Małe włączono do powiatu kluczborskiego), przetrwała do samego końca eksploatacji linii kolejowej w ruchu pasażerskim (czyli do 2004 r.).
Przy zachowanym w Polsce trzystopniowym podziale terytorialnym, Lasowice Małe w województwie śląsko-dąbrowskim (w 1946 r. przemianowanym na katowickie, do 1950 r. z ekspozyturą w Opolu), nadal w powiecie oleskim3, stanowiąc samodzielną Gminną Radę Narodową z siedzibą w Chocianowicach (podówczas zwanych Kocianowice), w składzie której miejscowości: Ciarki (obecnie Ciarka), Gronowice, Jasienie, Kocianowice (obecnie Chocianowice), Lasowice Małe i Stare Olesno; odrębną wówczas gminę Lasowice Wielkie tworzyły: Chudoba, Kuźnia (obecnie Trzebiszyn) Laskowice, Lasowice Wielkie, Łoś (obecnie Oś), Szumirad, Tuły i Wędrynia4.
Włączenie jako filiały do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Lasowice Wielkie rozwiązanych parafii w Biskupicach, Dobrodzieniu, Oleśnie i Zawadzkiem wraz z filiałem w Kolonowskiem-Fosowskiem. W Biskupicach i Dobrodzieniu kościoły ewangelickie państwo polskie przekazało katolikom. W parafii w Zawadzkiem katolicki proboszcz ze Staniszczy Wielkich postarał się, aby kościoły pozostały w rękach ewangelików.

• 1947 r. – Przeniesienie siedziby Gminnej Rady Narodowej z Kocianowic (Chocianowic) do Lasowic Małych.

• 1950 r. – Utworzenie, na bazie znacjonalizowanego majątku autochtonów, Państwowego Gospodarstwa Rolnego.
PGR przynależał pierwotnie do Kombinatu w Oleśnie, następnie w Tułach, później w Bierdzanach.

• 20 marca(?) 1950 r. – Reforma podziału administracyjnego i terytorialnego, zniesienie samorządu terytorialnego w Polsce5, Lasowice Małe w nowo utworzonym na kształt reformy A. Hitlera województwie opolskim, po dziś dzień dzielącym Górny Śląsk i Ślązaków.

• 18 sierpnia 1950 r. – Rozpoczęcie działalności banku pod nazwą Gminna Kasa Spółdzielcza.
Bank swym zasięgiem obejmował odrębne wówczas gminy: Lasowice Małe i Lasowice Wielkie. Pierwszym kierownikiem, w latach 1950-1956, był Jan Grzesik.
Z czasem w Lasowicach Małych zaczęły powstawać inne ośrodki użyteczności publicznej: na miejscu wyburzeń postawiono pawilony: handlowy i GOK, rozpoczęły działalność: Urząd Pocztowy, posterunek MO, ośrodek zdrowia, itp., uruchomiono regularną komunikację autobusową PKS.

• 1953 r. – Wzniesienie remizy strażackiej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej.
Remizę wybudowano w czynie społecznym, z materiału budowlanego częściowo odzyskanego z rozbiórki niemieckiej kuchni wojskowej, na terenie prywatnym pana Pilarskiego.

• 1954 r. – Reforma podziału administracyjnego Polski – zastąpienie gmin gromadami, obejmującymi po kilka sołectw. Lasowice Małe siedzibą Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej oraz Komitetu Gromadzkiego Polskiej Zjednoczonej Parti Robotniczej.6

• 24 czerwca 1956 r. – Zmiana nazwy banku z Gminnej Kasy Spółdzielczej na Bank Spółdzielczy.

• 1958 r. – Przeprowadzenie badań archeologicznych przez T. Kaletyna i S. Kuźniar-Niedźwiecką.

• 1961 (1962?) r. – Rozwiązanie Gromadzkich Rad Narodowych w Chocianowicach i Lasowicach Wielkich, włączenie tych miejscowości jak sołectw do gromady Lasowice Małe.

• 1963 r. – Przeprowadzenie badań archeologicznych przez R. Pastwińskiego.
Adaptacja pomieszczeń dawnego przedszkola przy ewangelickiej kaplicy filialnej na potrzeby plebani (państwo polskie odebrało ewangelikom m.in. plebanie w Lasowicach Wielkich i Oleśnie); z czasem dom przebudowano.

• lata 70. XX w. – Odremontowanie kościoła.
Prawdopodobny czas zawalenia się młyna, w ostatnim okresie istnienia przekształconego w spichlerz.
Wyjazd do Niemiec znacznej ilości mieszkańców w ramach tzw. łączenia rodzin.

• 1 stycznia 1973 r. – Reforma podziału administracyjnego Polski – zniesienie gromad i gromadzkich rad narodowych, reaktywacja gmin, wprowadzenie urzędu naczelnika gminy i gminnych rad narodowych, działających do 9 grudnia 1977 r.(?)
Lasowice Małe na powrót siedzibą gminy, jednak już nie samodzielnej, a wchłoniętej przez gminę Lasowice Wielkie (z wyłączeniem miejscowości Stare Olesno, która weszła w skład gminy Olesno); siedziba Urzędu Gminy, według wstępnych założeń, znajdować się miała tutaj najdalej do końca 1975 r. – przetrwała 30 lat dłużej.7

• 1973 r. – Połączenie Nadleśnictw: Gorzów Śląski, Lasowice Małe i Zameczek w Nadleśnictwo Kluczbork; Lasowice Małe odtąd Leśnictwem, wespół z Bażanami, Jasieniami, Lasowicami Wielkimi i Tułami zarządzającym Obrębem Leśnym Lasowice Małe.
Przeprowadzenie badań archeologicznych przez K. Macewicza i S. Wuszkan.

• 1974 r. – Szkoła w Lasowiach Małych filią Gminnej Szkoły w Lasowicach Wielkich, do której przeniesiono nauczanie na poziomie klas IV-VIII.

• 28 maja 1975 r. – Reforma podziału administracyjnego Polski – wprowadzenie podziału dwustopniowego, likwidacja powiatów.8

• 24 lipca 1978 r. – Nadanie nazw ulicom i placom na terenie gminy.9
W Lasowicach Małych oznaczono 4 ulice oraz plac przy stacji kolejowej.

• lipiec 1981 r. – Przeprowadzenie przez Zespół Archeologów Biura Dokumentacji Zabytków w Opolu działań ratowniczych niszczonego cmentarzyska.

• 29 grudnia 1983 r. – Zakończenie elektryfikacji przebiegającej przez Lasowice Małe linii kolejowej.

• 23 kwietnia 1986 r. – Zmiana siedziby Banku Spółdzielczego – przeniesienie do budynku, w którym mieści się do dzisiaj.

• 1989 r. – Zawalenie się ostatniej drewnianej, krytej strzechą chałupy w Lasowicach Małych.
Pożar Wyłuszczarni Nasion Nadleśctwa Kluczbork.

• lata 90. XX w. – Plaga grabieży kościołów Śląska Opolskiego z bezcennego, zabytkowego wyposażenia, która nie ominęła i drewnianego kościoła w Lasowicach Małych; zaginięcie obrazu z ołtarza głównego, który według jednej z wersji zdarzeń śp. ks. Karol Bartela oddał do konserwacji w tylko sobie znane miejsce, w międzyczasie zmarł, a konserwator obrazu nie zwrócił.

• 1990 r. – Reaktywacja samorządu terytorialnego w Polsce.10

• 1994 r. – Odremontowanie pokrycia dachowego dworu.

• 15 grudnia 1994 r. – Przystąpienie Banku Spółdzielczego w Lasowicach Małych do Banku Regionalnego we Wrocławiu.

• 1995 r. – Likwidacja Państwowego Gospodarstwa Rolnego (od 1990 r. działającego jako Gospodarstwo Rolne).

• 1996 r. – Przyłączenie części gospodarstw domowych do wodociągu grupowego Chocianowice.

• 1997 r. – Oddanie do użytku nowej Wyłuszczarni Nasion Nadleśctwa Kluczbork, wybudowanej w miejscu zniszczonej przez pożar w 1989 r.

• 1 stycznia 1999 r. – Reforma podziału administracyjnego i terytorialnego Polski – przywrócenie podziału trzystopniowego, reaktywacja powiatów. Pomimo protestów społecznych, a nawet interpelacji poselskich, Lasowice Małe po raz pierwszy w historii włączono do powiatu kluczborskiego.11
Bank Spółdzielczy w Lasowicach Małych Oddziałem Banku Spółdzielczego w Namysłowie.

• (?) r. – Wytyczenie Szlaku Drewnianego Budownictwa Sakralnego – kościół w Lasowicach Małych ósmym punktem zwiedzania.

• 2000 r. – Likwidacja działalności szkoły. Gmach szkoły pozostaje odtąd niewykorzystany.
Prywatyzacja ośrodka zdrowia.

• 26 maja 2001 r. – Konsekracja obelisku upamiętniającego poległych na frontach I wojny światowej mieszkańców Lasowic Małych.
W uroczystości ponownego poświęcenia obelisku udział wzięły m.in. władze gminy Lasowice Wielkie, delegacja partnerskiej gminy Holle, reprezentowana przez burmistrza – Güntera Roski oraz dyrektora urzędu gminy – Heinricha Meyera wraz z małżonką, a także przedstawiciele mniejszości niemieckiej oraz licznie zgromadzeni dawni i obecni mieszkańcy gminy; obrządku konsekracji dokonali: dziekan Duszpasterstwa Ewangelicko-Augsburskiego Śląskiego Okręgu Wojskowego – ks. por. Andrzej Fober, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Lasowice Wielkie – ks. Ryszard Pieron oraz proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej Chocianowice – ks. Paweł Stotko.

• 2002 r. – Odremontowanie ewangelickiej kaplicy filialnej.

• 31 sierpnia-1 września 2002 r. – Uroczyste obchody jubileuszu 70-lecia ewangelickiej kaplicy filialnej w Lasowicach Małych.
Wśród gości m.in. Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP – ks. bp Janusz Jagucki z Warszawy, Biskup Diecezji Katowickiej – ks. bp Tadeusz Szurman, księża i pastorzy sąsiednich parafii, przedstawiciele gmin partnerskich: Holle reprezentowali m.in. burmistrz – Günter Roski, dyrektor urzędu gminy – Heinrich Meyer oraz Georg Meinhardt, a Grünstadt-Land – burmistrz – Werner Kretz oraz szef straży pożarnych – Franz Adam.
W ramach uroczystości nastąpiło m.in. przekazanie OSP wozu strażackiego (patrz poniżej).

• 1 września 2002 r. – Przekazanie Ochotniczej Straży Pożarnej sprowadzonego z Niemiec, używanego wozu strażackiego, na bazie furgonetki marki Ford wraz z wyposażeniem.

• 1 października 2003 r. – Rozpoczęcie działalności Lasowickiego Domu Tolerancji i Kultury, zorganizowanego staraniem ks. Ryszarda Pierona w gmachu opuszczonej szkoły, wzniesionej w 1920 r. przez ewangelików (wiosną 2004 r. powróciła ona do prawowitego właściciela, czyli parafii).

• 15 grudnia 2003 r. – Wprowadzenie przez PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. na przebiegającej przez Lasowice Małe linii kolejowej rozkładu jazdy pociągów osobowych rozbieżnego z potrzebami mieszkańców wszystkich miejscowości przy niej położonych; pozostawienie jednej pary pociągów, z ograniczeniami w soboty, niedziele i święta, w godzinach dopasowanych do potrzeb pracowników opolskiej administracji PKP.

• 2004-05 r. – Przyłączenie nieruchomości mieszkalnych d. PGR do wodociągu grupowego Chocianowice.

• 23 maja 2004 r. – Spotkanie z mieszkańcami, zorganizowane przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej we współpracy z władzami samorządowymi oraz kołem mniejszości niemieckiej (DFK), w ramach projektu „Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin”.
Zaprezentowano wykład „Wydarzenia roku 1945 w gminie Lasowice Wielkie: przesiedlenie / wypędzenie”.

• 27 maja 2004 r. – Wizyta objazdowego kina niemieckiego, zorganizowana staraniem Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej we współpracy z Zakładem Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Wyświetlono nakręcony w 1932 roku film produkcji niemieckiej „Das blaue Licht” [„Niebieskie światło”] w reżyserii Leni Riefenstahla.

• 2004 r. – Uzyskanie przez Parafię Ewangelicko-Augsburską Lasowice Wielkie, w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Opolskiego 2004, dofinansowania do projektu Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury w kwocie 20.000 zł.

• Wakacje 2004 r. – Zorganizowanie przez Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury pierwszej akcji letniej, odtąd przeprowadzanej corocznie.

• 8 grudnia 2004 r. – Odznaczenie par obchodzących złote gody „Medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Pośród jubilatów dwie pary z Lasowic Małych: Marianna i Józef Mieszkalscy oraz Ruth i Heinz Scholtyssek. W imieniu Prezydenta RP jubilatów odznaczał w siedzibie Urzędu Gminy wójt Eugeniusz Grzesik.

• 12 grudnia 2004 r. – Ostateczna likwidacja ruchu pociągów osobowych na przebiegającej przez Lasowice Małe, eksploatowanej od 146 lat linii kolejowej.
Likwidacji dokonał Opolski Zakład Przewozów Regionalnych PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w Warszawie przy poparciu marszałka województwa opolskiego i Biura Koordynacji Komunikacji Kolejowej, działającego w ramach stowarzyszenia „Zielone Mazowsze”.

• 1 stycznia 2005 r. – Lasowice Małe liczą 553 mieszkańców.

• 11 stycznia 2005 r. – Charytatywny koncert ekumeniczny pieśni bożonarodzeniowych zorganizowany przez Parafię Ewangelicko-Augsburską Lasowice Wielkie.
Pieniądze zebrane podczas koncertu przeznaczono na rzecz OSP Lasowice Małe.

• 2005 r. – Uzyskanie przez Parafię Ewangelicko-Augsburską Lasowice Wielkie, w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Opolskiego 2005-2006, dofinansowania do projektu Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury w kwocie 27.800 zł.

• 15 sierpnia 2005 r. – Powtórne przejście filiału kościelnego Lasowice Małe pod Parafię Rzymsko-Katolicką Kuniów.

• 11 grudnia 2005 r. – Charytatywny koncert ekumeniczny pieśni bożonarodzeniowych w Lasowicach Wielkich, zorganizowany przez Parafię Ewangelicko-Augsburską Lasowice Wielkie.
Wystąpił m.in. chór z Międzyrzecza. Pośród gości Marszałek Województwa Opolskiego – Grzegorz Kubat. Pieniądze zebrane podczas koncertu przeznaczono na leczenie siedmioletniego Pawełka Okwieki z Trzebiszyna.

• 31 grudnia 2005 r. – Ostatni dzień formalnego istnienia w Lasowicach Małych siedziby Urzędu Gminy Lasowice Wielkie, który z dniem następnym rozpoczął funkcjonowanie w budynku zaadoptowanym po byłej GS w Lasowicach Wielkich.12

• 1 stycznia 2006 r. – Lasowice Małe sołectwem, jakich setki pomija się na mapach Polski…

• 28 lutego 2006 r. – Odznaczenie małżeństw z Lasowic Małych: Marianny i Józefa (pośmiernie) Mieszkalskich, Heleny i Mariana Borowców oraz Gertrudy i Józefa Kowalskich medalami „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.
Z wniosku Ministra Obrony Narodowej odznaczał, podczas uroczystej sesji Rady Gminy, Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brzegu – ppłk dypl. Henryk Wolter.
Medal powyższy nadaję się m.in. rodzicom, których co najmniej trzech synów odbyło zasadniczą służbę wojskową.

• 30 kwietnia 2006 r. – Uroczystość ślubowania konfirmacyjnego w kaplicy ewangelickiej, do którego stanęli: Arletta Pieron, Dawid Giel, Sebastan Giel, Dawid Neugebauer – wszyscy z Lasowic Małych oraz Paweł Banasik z Biskupic w powiecie oleskim.
W nabożeństwie konfirmacyjnym udział wzięli księża: ks. dr Marek Uglorz, ks. Tomasz Stawiak i ks. Ryszard Pieron.
Była to pierwsza po 30 latach przerwy konfirmacja mająca miejsce w Lasowicach Małych.

• maj 2006 r. – Rozpoczęcie działalności przy Lasowickim Domu Tolerancji i Kultury schroniska młodzieżowego oraz Punktu Konsultacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

• 6-7 maja 2006 r. – Uroczyste obchody jubileuszu 70-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasowicach Małych.
Zorganizowano uroczysty capstrzyk strażacki połączony z nadaniem sztandaru jednostce. Poświęcenia sztandaru dokonali: proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Lasowice Wielkie – ks. Ryszard Pieron i proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej Kuniów – ks. Krzysztof Trembecki.

• 2006 r. – Uzyskanie przez Parafię Ewangelicko-Augsburską Lasowice Wielkie, w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Opolskiego 2005-2006, dofinansowania do projektu Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury w kwocie 39.900 zł.

• 15-16 lipca 2006 r. – Uroczyste obchody jubileuszu 140-lecia wybudowania i konsekracji ewangelickiego kościoła parafialnego pw. Apostołów Piotra i Pawła w Lasowicach Wielkich.
W pierwszym dniu odbyło się spotkanie przy ognisku nad Czarnym Stawem w Lasowicach Małych, w drugim dniu w Lasowicach Wielkich odprawiono jubileuszowe nabożeństwo dziękczynne, podczas którego kazanie wygłosił Biskup Diecezji Katowickiej – ks. bp Tadeusz Szurman.

• 25 października 2006 r. – Uroczyste otwarcie Leśnej Ścieżki Edukacyjnej im. Janusza Goebla, zbudowanej przy Wyłuszczarni Nasion.
Osłonięcia tablicy upamiętniającej patrona dokonał Nadleśniczy Nadleśnictwa Kluczbork – Paweł Pypłacz.

• 16 listopada 2006 r. – Odznaczenie par obchodzących złote gody „Medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Pośród jubilatów para z Lasowic Małych: Maria i Bronisław Polańscy. W imieniu Prezydenta RP jubilatów odznaczał w siedzibie Urzędu Gminy wójt Eugeniusz Grzesik.

• 24 lutego 2007 r. – Przyznanie nagrody „Róża Lutra” 2007 Heinzowi Miska z Lasowic Małych, za długotrwałą, oddaną służbę organisty w kaplicy ewangelickiej w Lasowicach Małych.

• Maj 2007 r. – Zakończenie gruntownego remontu gmachu Lasowickiego Domu Tolerancji i Kultury.

• 14-15 lipca 2007 r. – Uroczystość odznaczenia srebnym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasowicach Małych.

• 2007 r. – Uzyskanie przez Parafię Ewangelicko-Augsburską Lasowice Wielkie, w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój inicjatyw lokalnych”, realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dofinansowania do projektu Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury w kwocie 23.160 zł.

• 26 października 2007 – Wręczenie proboszczowi Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Lasowice Wielkie – ks. Ryszradowi Pieronowi odznaczenia „Zasłużony dla Gminy Lasowice Wielkie”.

Przypisy

1 – I. Panic, Historia osadnictwa w księstwie opolskim we wczesnym średniowieczu. Rozprawy i studia Muzeum Śląskiego, Katowice 1992
2 – Rozporządzenie Wojewody Śląsko-Dąbrowskiego z dnia 27 listopada 1945 r. o ustaleniu brzmienia urzędowego nazw miejscowości na obszarze Ziem Odzyskanych Śląska Opolskiego. Śląsko-Dąbrowski Dziennik Wojewódzki z dnia 22 grudnia 1945 r., Nr 34, poz. 449
3 – Rozporządzenie Wojewody Śląsko-Dąbrowskiego z dnia 27 listopada 1945 r. o podziale powiatu oleskiego w województwie śląsko-dąbrowskim na gminy wiejskie i gromady. Śląsko-Dąbrowski Dziennik Wojewódzki z dnia 22 grudnia 1945 r., Nr 34, poz. 465
4 – P. Wicik, Spis miejscowości województwa śląsko-dąbrowskiego łącznie z obszarem ziem odzyskanych Śląska Opolskiego, Katowice 1946
5 – Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Dz. U. z 1950 r., Nr 14, poz. 130
6 – Ustawa z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych. Dz. U. z 1954 r., Nr 43, poz. 191
7 – Uchwała Nr XVIII/100/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 6 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie opolskim. Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 11 grudnia 1972 r., Nr 14, poz. 167
8 – Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych. Dz. U. z 1975 r., Nr 16, poz. 91
9 – Uchwała Nr II-12/78 Gminnej Rady Narodowej w Lasowicach Wielkich z dnia 24 marca 1978 r. w sprawie nadania nazw ulicom i placom
10 – Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dz. U. z 1990 r., Nr 16, poz. 95
11 – Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa. Dz. U. z 1998 r., Nr 96, poz. 603
12 – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie ustalania granic, zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowości statusu miasta. Dz. U. z 2004 r., Nr 169, poz. 1767
13 – na podst. badań własnych E. Dworak i M. Goc, Muzeum Śląska Opolskiego, [w:] www.brozbar12.webpark.pl