Kategorie
Lasowice Małe – Klein Lassowitz

Statut sołectwa Lasowice Małe

Rozdział I [Postanowienia ogólne]

§1. Ogół mieszkańców miejscowości Lasowice Małe tworzy Sołectwo Lasowice Małe.
§2. 1. Sołectwo Lasowice Małe jest jednostką pomocniczą, którego mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami oraz osiedlami tworzą wspólnotę samorządową – Gminy Lasowice Wielkie.
2. Sołectwo Lasowice Małe działa na podstawie przepisów prawa a w szczególności:
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Statutu Gminy
niniejszego Statutu.
§3. Sołectwo Lasowice Małe obejmuje obszar 2163 ha.

Rozdział II [Organizacja i zakres działania]

§4. Organami Sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie,
2) Sołtys.
§5. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie.
2. Sołtys jest organem wykonawczym.
3. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa.
§6. 1. Do zadań sołectwa Lasowice Małe należy:
1) zapewnienie udziału mieszkańców Sołectwa w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku oraz innym związanych z miejscem ich zamieszkania,
2) kształtowanie zasad współżycia społecznego, organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
3) sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych Gminy związanych z warunkami życia na terenie Sołectwa.
4) działania na rzecz ochrony środowiska, zapewnienia porządku i czystości w Sołectwie,
2. Sołectwo może posiadać przekazane mu przez Gminę w drodze uchwały Rady Gminy składniki mienia komunalnego.
3. Rada Gminy upoważnia organy sołectwa do:
1) oddawania w najem lub dzierżawę lokali, obiektów i terenów będących w gestii Sołectwa,
2) organizowanie na terenie Sołectwa imprez, wystaw, koncertów i konkursów z zachowaniem ogólnie obowiązujących przepisów.
§7. Zadania określone w §6 Sołectwo realizuje w szczególności poprzez:
1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa w ramach przyznanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa,
3) współuczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzeniu przez Radę Gminy konsultacji społecznych projektów uchwał Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców,
4) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości Sołectwa,
5) współprace z radnymi z terenu Sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa,
6) ustalenie zadań dla Sołtysa do realizacji w okresie między Zebraniami Wiejskimi,

Rozdział III [Zebranie wiejskie]

§8. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa. Prawo do uczestniczenia w wyborach organów Samorządu Mieszkańców posiadają osoby posiadające czynne prawo wyborcze i stale zamieszkałe w danej miejscowości.
§9. 1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:
1) z własnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady Sołeckiej,
3) na wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu,
4) na wniosek Rady Gminy lub Wójta.
2. Zebranie Wiejskie zwołane na wniosek osób i organów, o których mowa w §9 pkt. 1, winno się odbyć w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku.
3. Jeżeli Sołtys nie zwoła zebrania w terminie określonym w pkt. 2 wnioskodawca może zwołać zebranie we własnym zakresie.
§10. 1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce Zebrania wiejskiego podaje się do wiadomości publicznej poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń w Sołectwie nie później niż na 7 dni przed terminem zebrania.
§11. 1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni, zgodnie z wymogami Statutu.
2. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom. Zebranie Wiejskie może wyznaczyć inną osobę na przewodniczącego zebrania.
3. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie protokołu przedłożonego przez zwołującego zebranie.
§12. W celu udzielenia Sołtysowi stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i organizacji zebrań, Wójt wyznacza pracowników Urzędu Gminy do kontaktów z Sołectwem.
§13. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowadzania wyborów oraz podejmowania uchwał w obecności co najmniej 1/10 uprawionych do głosowania osób.
2. W przypadku braku określonego w pkt. 1 quorum, następnie zebranie odbywa się w drugim terminie po upływie 1/2 godziny od wyznaczonego 1 terminu zebrania. Zebranie w drugim terminie jest prawomocne bez względu na liczbę uczestniczących w nim osób. Drugi termin zebrania winien być podany w obwieszczeniu o zebraniu.
3. Uchwały Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.
4. Głosowanie odbywa się zwykle w sposób jawny z zastrzeżeniem §19 pkt. 2 i 5.
5. Obrady Zebrania są protokołowane. Uchwały podpisuje Sołtys i ogłasza je w sposób zwyczajowo przyjęty.
§14. Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego należy:
1) wybór i odwołanie Sołtysa,
2) na wniosek Sołtysa – wybór i odwołanie Rady Sołeckiej,
3) uchwalenie rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz dokonywanie jego zmian,
4) przyjmowanie rocznych sprawozdań, finansowych przy czym nie przyjęcie sprawozdania jest równoznaczne z wnioskiem o odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej,
5) opiniowanie celowości utworzenia, poszerzenia i likwidacji Sołectwa,
6) podejmowanie decyzji w zakresie zwykłego zarządu w stosunku do mienia komunalnego przekazanego Sołectwu przez Radę Gminy oraz innego majątku niebędącego własnością Gminy a zarządzanego przez Radę Sołecką,
7) zawieranie porozumień z innymi sołectwami w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć.

Rozdział IV [Sołtys i Rada Sołecka]

§15. 1. Kadencja Sołtysa, Rady Sołeckiej i innych organów powołanych przez Zebranie wiejskie trwa przez okres kadencji Rady Gminy do czasu wyborów organów Sołectwa.
2. Działalność Sołtysa i Rady Sołeckiej ma charakter społeczny.
§16. Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności:
1) zwoływanie Zebrań Wiejskich,
2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
3) uczestniczenie w naradach sołtysów zwoływanych okresowo przez Wójta Gminy,
4) uczestniczenie w pracach Rady Gminy bez prawa udziału w głosowaniu,
5) pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku,
6) wykonywanie mu powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej,
7) prowadzenie zarządu, administracji, gospodarki tymi składnikami mienia i środkami finansowymi, które Gmina przekazała Sołectwu do korzystania. Akceptowanie dokumentów z tym związanych,
8) opiniowanie wniosków mieszkańców Sołectwa w sprawie przyznawania im zasiłków i innej pomocy, jak również wniosków o ulgi z zakresu podatków, opłat i innych należności,
9) potwierdzenie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa,
10) sporządzanie sprawozdania z działalności Sołectwa,
11) dokonywanie rozliczenia finansowego z zakresu administrowanego mienia komunalnego, znajdującego się na terenie Sołectwa,
12) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów m.in. w zakresie obronności i ochrony pożarowej, podatków i opłat, zapobieganie klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich skutków,
13) prowadzenie dokumentacji zawierającej:
Statut Sołectwa,
protokoły z zebrań sołeckich,
sprawozdania i umowy,
14) realizacja uchwał Zebrania Wiejskiego.
2. Na zebraniach Wiejskich Sołtys przedkłada co najmniej dwa razy w roku informację o swojej działalności oraz o realizacji dochodów i wydatków Sołectwa.
3. Na sesjach rady Gminy Sołtysowi przysługuje występowania z głosem doradczym. Może on również zgłaszać wnioski w imieniu zebrania wiejskiego.
§17. 1. Rada Sołecka składa się z 3 osób.
2. Członkowie Rady Sołeckiej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego Rady Sołeckiej.
3. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie Sołtysa. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
4. Posiedzenia rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż 2 razy w roku. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący Rady Sołeckiej.
5. Rada Sołecka w szczególności:
1) opracowuje i przedkłada na zebraniu projekty uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie Wiejskie,
2) opracowuje i przedkłada na Zebraniu wiejskim projekty pracy samorządu,
3) występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów Sołectwa i realizacji zadań samorządu,
4) organizuje wykonanie uchwał Zebrania wiejskiego oraz kontroluje ich realizację,
5) decyduje w sprawach udziału samorządu mieszkańców wsi w postępowaniu administracyjnym,
6) współdziała z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań.
6. Na Zebraniach Wiejskich Przewodniczący Rady Sołeckiej składa informację o działalności Rady Sołeckiej.

Rozdział V [Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej]

§18. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Rada Gminy w terminie do 6 miesięcy od dnia wyborów do Rad Gmin.
2. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa oraz Rady Sołeckiej, zwołuje Wójt określając miejsce, datę i godzinę zebrania.
3. O Zebraniu Wiejskim, mieszkańcy wsi winni być powiadomieni w drodze obwieszczenia co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
4. Osoba upoważniona przez Wójta dokonuje otwarcia zebrania, stwierdzając jego prawidłowość, a następnie zarządza wybory przewodniczącego Zebrania, który dalej prowadzi obrady.
§19. 1. Kandydatem na Sołtysa oraz członka Rady Sołeckiej może być jedynie uprawniony do uczestniczenia w Zebraniu Wiejskim mieszkaniec Sołectwa.
2. Sołtys wybierany jest w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród kandydatów zgłoszonym przez uprawnionych uczestników Zebrania.
3. Za wybranego na Sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę ważnie oddanych głosów.
4. W przypadku gdy kilku kandydatów uzyska równą liczbę głosów, głosowanie przeprowadza się ponownie z udziałem tylko tych kandydatów. Jeżeli ponowne głosowanie nie przyniesie rezultatu, procedurę wyboru Sołtysa przeprowadza się od początku spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
5. Członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
6. Za wybranych członków Rady Sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę ważnie oddanych głosów.
§20. 1. Wybory lub odwołanie przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób wybranych spośród uprawnionych uczestników Zebrania. Wybory przeprowadza się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią Sołectwa.
2. Do zadań komisji należy:
przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
określenie zasad głosowania,
przeprowadzenie głosowania,
ustalenie wyników wyborów,
ogłoszenie wyników wyborów,
sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
3. Protokół komisji skrutacyjnej podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.
§21. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani prze upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienie Statutu i uchwały Zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.
2. Zebranie wiejskie w celu odwołania sołtysa lub członków Rady Sołeckiej zwołuje Wójt w przypadku:
1) pisemnego wniosku (1/10) uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa,
2) rezygnacji,
3) z własnej inicjatywy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w drodze obwieszczenia co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
3. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego, w trybie właściwym dla jego wyboru.
§22. W przypadku odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej, wyboru nowego organu dokonuje się na tym samym zebraniu lub na następnym, zwołanym w terminie nie dłuższym niż 30 dni. Jeżeli Zebranie wiejskie nie dokona wyboru organów w w/w terminie Wójt może wnioskować do Rady Gminy o zniesienie tej jednostki pomocniczej w trybie i na zasadach określonych w Statucie Gminy.

Rozdział VI [Gospodarka finansowa Sołectwa i gospodarka mieniem]

§23. 1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego-rzeczowego, uchwalonego przez Zebranie Wiejskie.
2. Sołectwo zobowiązane jest do przedstawienia planu finansowo – rzeczowego Wójtowi w terminie do dnia 15 października każdego roku. Plan ten uprzednio winien być uchwalony przez Zebranie Wiejskie.
3. Sołectwo dysponuje następującymi środkami:
1) środki wydzielone w budżecie Gminy,
2) dochody własne Sołectwa,
3) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych, inne uzyskane środki Sołectwo przeznacza na cele określone w planie rzeczowo-finansowym, a w szczególności na:
a) inwestycje i bieżące utrzymanie mienia, którym zarządza,
b) finansowanie swojej działalności statutowej,
c) cele określone w uchwałach Zebrania Wiejskiego, zgodnie z planem rzeczowo-finansowym.
4. Bieżący nadzór nad czynnościami określonym w ust. 1-3, sprawuje Wójt w porozumieniu ze Skarbnikiem Gminy.
5. Księgowość dochodów i wydatków sołectwa prowadzi Urząd Gminy.
§24. 1. Sołectwo może zarządzać przekazanym mu przez Radę Gminy odrębną uchwałą, mieniem gminnym.
2. W zakresie zwykłego zarządu mieniem będącym w jego posiadaniu Sołectwo:
1) utrzymuje mienie w stanie niepogorszonym przez dokonywanie niezbędnych napraw, konserwacji i remontów,
2) załatwia bieżące sprawy związane z eksploatacją mienia,
3) korzysta z mienia zgodnie z przeznaczeniem,
4) może prowadzić działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia którym zrządza, w zakresie niewykraczającym poza zadania o charakterze użyteczności publicznej w uzgodnieniu z Wójtem,
5) może dać w najem, dzierżawę lub do innego korzystania lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem zasad i warunków tych czynności.
3. W sprawach określonych w ust. 1 i 2 Sołectwo reprezentuje Sołtys.
4. Sołectwo obowiązane jest do stosowania w swojej działalności ustawy o zamówieniach publicznych.

Rozdział VII [Kontrola i nadzór]

§25. 1. Nadzór nad działalnością organów Sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt.
2. Rada Gminy nadzoruje działalność Sołectwa za pomocą Komisji Rewizyjnej przy czym raz na cztery lata dokonuje kontroli gospodarki finansowej Sołectwa.
3. Wójt lub osoba działająca w jego imieniu ma prawo wglądu do dokumentów w celu ich oceny pod względem zgodności z prawem, wstępu do pomieszczeń i budynków zarządzonych przez Sołectwo oraz prawo żądania od Sołtysa niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania Sołectwa.
4. Wójt jest obowiązany czuwać, aby mienie Sołectwa nie było narażone na szkody i uszczuplenia oraz aby środki finansowe Sołectwa były wydatkowane zgodnie z przepisami i Statutem.

Rozdział VIII [Postanowienia końcowe]

§26. 1. W sprawie nie uregulowanych w Statucie Sołectwa, mają zastosowanie przepisy Statutu Gminy oraz innych aktów prawnych.
2. Zmiana Statutu Sołectwa wymaga podjęcia uchwały przez Radę Gminy, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

Źródło

• Uchwała Nr X-76/2003 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie przyjęcia statutów Sołectw Gminy Lasowice Wielkie, załącznik nr 4