www.lasowice.euOdnawiamy pomnik oleskiego pastora Maximiliana Sękowskiego
Parafia Ewangelicko-Augsburska Lasowice Wielkie

Pamiętajcie o swych przełożonych,
którzy głosili wam słowo Boże,
i rozpamiętując koniec ich życia,
naśladujcie ich wiarę!

(Hebr. 13,7)

Pastor Maximilian Sękowski
Maximilian Sękowski był przedostatnim, niemieckim pastorem w dziejach zboru ewangelickiego w Oleśnie Śl. do cezurowego roku 1945.

Wielu jeszcze dzisiaj, w większości poza krajem żyjących członków oleskiej wspólnoty ewangelickiej, wspomina dobrze jego osobę i z oddaniem przez niego pełnioną służbę na rzecz Kościoła Luterańskiego. Oczywiście już mało kto z tych ludzi pamięta pastora osobiście, lecz sława o nim niesiona jest z pokolenia na pokolenie. Żyją nadto jeszcze rozsiani po całej Europie olescy ewangelicy, którzy zostali przez Maximiliana Sękowskiego ochrzczeni, i oni też przekazują potomnym te bardzo ciepłe słowa na temat jego postaci.

Maximilian Sękowski, w źródłach niemieckich przytaczany także jako Senkowski, urodził się 23 kwietnia 1864 r. (w źródłach powojennych napotykamy też na rok urodzenia 1862) w miejscowości Droschkau Kr. Namslau, Reichthaler Ländchen (Droszki w powiecie namysłowskim, na ziemi rychtalskiej, dzisiaj Drożki w powiecie kępińskim).

Wypis z księgi chrztu


Droschkau, 24. Mai 1864

Maximilian, Adalbert, Philipp, Johannes; geb.[geboren] d.[den] drei und zwanzigsten April früh 4 Uhr; V.[Vater] Maximilian Florentin Sękowski, Ortspfarrer; M.[Mutter] Hulda, Wilhelmine Auguste geb. Renner; P.[Paten] Eduard Günther, Pastor in Kaulwitz; Carl Paulisch, Kaufmann in Reichthal; Amalie Zucker, Rittergutsbesitzerfrau auf Glausche. Abwesend: Elise Schwartz, Pastorsfrau in Namslau.
Droschkau [Drożki], 24 maja 1864

Maximilian, Adalbert, Philipp, Johannes; urodzony dwudziestego trzeciego kwietnia rano o godz. 4; ojciec Maximilian Florentin Sękowski, proboszcz miejscowy; matka Hulda, Wilhelmine Auguste z domu Renner; chrzestni Eduard Günther, pastor w Kaulwitz [Kowalowice]; Carl Paulisch, kupiec w Reichthal [Rychtal]; Amalie Zucker, żona właściciela dobra szlacheckiego w Glausche [Głuszyna]. Nieobecna: Elise Schwartz, pastorowa w Namslau [Namysłów].


W latach 1765-1941 istniała w Droszkach parafia ewangelicka, której jednym z pastorów był ojciec Maximiliana Sękowskiego. Nie jest przeto dziwne, że syn wstąpił w jego ślady.

Młody Maximilian uczęszczał do szkoły w Kluczborku. Pewną zagadkę stanowi, dlaczego został wysłany tak odlegle na naukę - przecież o ok. 35 km bliżej od rodzinnego domu państwa Sękowskich leżał Namysłów. Można jedynie przypuszczać, że jego ojciec wielką uwagę zwracał na renomę szkoły. A kluczborskie gimnazjum, któremu później patronował Gustav Freytag, w tamtych czasach bez wątpienia słynęło w całym rejonie z wysokiego poziomu nauczania. Współrektorem tego gimnazjum był wówczas pochodzący z Olesna Śl. profesor Franz Jarklowski, który nauczał w przedmiotach: łacina, francuski, angielski, historia i matematyka, i który słynął ze swej powagi naukowej i pedagogicznej. Nazwisko Maximilian Sękowski odkrywamy na spisie maturzystów z Wielkanocy 1886 r. Było do przewidzenia, że solidne, naukowo-humanistyczne wykształcenie młodego Maximiliana wyda kiedyś obfite owoce.

O dalszej drodze wykształcenia i rozwoju młodego teologa źródła milczą. Dopiero po przeniesieniu oleskiego pastora Johannesa Saltzwedela do Rosen-Schmardt Kr. Kreuzburg (dziś tych parafii, w miejscowościach Rożnów i Smardy w powiecie kluczborskim, również nie ma), dowiadujemy się o powołaniu Maximiliana Sękowskiego 1 października 1891 r. na stanowisko wikariusza w Oleśnie Śl. Rok później, w marcu 1892 r., nastąpiła jego nominacja na proboszcza parafii oleskiej.

W okresie pracy Maximiliana Sękowskiego we wspólnocie oleskiej doszło do rozmaitych ważnych, wielkich i wstrząsających wydarzeń. Przytoczmy tylko parę z nich. 1 maja 1894 r. usamodzielniła się parafia w Dobrodzieniu, która dotychczas stanowiła filiał oleski.

Opresja rosnącej liczbowo parafii (w 1907 r. było 619 wyznawców, podczas gdy w 1912 r. - już 713) doprowadziła do podjęcia zainicjowanej przez pastora Maximiliana Sękowskiego decyzji, aby przez powstanie ewangelickiego domu parafialnego (Gemeindehaus) stworzyć dalszy punkt oparcia i centrum życia ewangelickiej wspólnoty. Budowę, przy rogu dzisiejszych ulic: Aleksandra Fredry i Jana Nikodema Jaronia, rozpoczęto 1 kwietnia 1912 r., a 27 października 1913 r. generalny superintendent - d. Nottebohm z Wrocławia - dokonał uroczystego poświęcenia.

W domu parafialnym mieściły się: szkoła ewangelicka, przedszkole i oddział Sióstr Diakonis (Diakonissenstation). W budynku tym odbywały się m.in.: spotkania biblijne, spotykały się też gospodynie domowe, wspólnie tu wykonujące różnorakie czynności gospodarskie, prowadzono także - obok nauczania dzieci i młodzieży - nauczanie dorosłych.

Szkoła parafialna w Oleśnie Śl. założona została prawdopodobnie już w 1793 r. Pod koniec XIX w. przeniesiono ją z pierwotnego, wilgotnego obiektu do budynku dawnej preparandy (czyli zakładu przygotowującego nauczycieli do szkół elementarnych) przy dzisiejszej ul. Leopolda Labora. Edukację prowadził specjalnie przez parafię zatrudniony nauczyciel, który z reguły był też jednocześnie organistą w kościele. Od 1899 r. funkcję tę pełnił Paweł Spallek, później dołączył do niego Arthur Hippe.

Niedaleko od domu parafialnego, na rogu dzisiejszych ulic: Tadeusza Kościuszki i Henryka Brodatego, znajdowała się plebania ewangelicka. Jej gospodynią była wówczas pani Stein, a wspomagała ją siostra pastora - Elisabeth Sękowska, ur. 5 czerwca 1875 r.

Budynki te zostały wspólnocie w okresie PRL-u ustawą nacjonalizacyjną odebrane, a w 1997 r., po wielu latach zabiegań, udało się je pastorowi Waldemarowi Szajthauerowi z powrotem na rzecz parafii odzyskać.

Radość z inicjatywy pastora Maximiliana Sękowskiego nie trwała długo. Następne lata przyniosły parafii wiele niepokoju i troski. Najpierw przyszła I wojna światowa, która swą grozą dotknęła też silnie oleską wspólnotę ewangelicką. Ładne pomieszczenia domu parafialnego i czasowo nawet kościół ewangelicki zaadaptowane zostały jako szpital polowy.

Lazaret w Oleśnie Śl.


Lazaret, w którym opiekowano się rannymi żołnierzami niezależnie od ich wyznania i narodowości, prowadziła Elisabeth Sękowska (jej wspomnienia z tego okresu opublikowane zostały w Rosenberger Heimatkalender 1941, s. 57-61). Tak jak i jej brat, słynęła w Oleśnie ze swego dużego zaangażowania w życie parafialne i społeczne. W czasie wojny dbała o rannych żołnierzy i starała się dla nich o zaopatrzenie. Pastor Maximilian Sękowski zajmował się w tym czasie opieką duszpasterską wśród chorych. Wtedy oczekiwano od duchownego wielkiego oddania i pracy. Odprawianie nabożeństw polowych, posługa przy łóżkach chorych i w lazaretach ciążyły często tylko na nim samym. Szczególnie niebezpieczna i odpowiedzialna była służba przy żołnierzach mających zakaźne choroby.

Gdy minęła I wojna światowa, zgromadziły się na horyzoncie nowe chmury zmartwienia. Formalnie 10 stycznia 1920 r., z datą ratyfikacji traktatu z Versaille (a praktycznie w dniach 17-19 stycznia tegoż roku), zostały Droszki - miejsce narodzin i młodzieńczych lat rodzeństwa Sękowskich - bez przeprowadzenia plebiscytu włączone do Polski. I to mimo tego, że większość mieszkańców Droszkowa życzyła sobie pozostania przy Niemczech.

Rok później doszło na terenie pozostałej przy Niemczech części Górnego Śląska do wielkiego powstania polskiego (Polenaufstand). W 1921 r. pastor Maximilian Sękowski został przez polskich powstańców uwięziony na wiele tygodni i dopiero uwolniony przez Selbstschutz. Nie wiadomo jednak, w którym miejscu był wtedy przetrzymywany.

W 1925 r. zbór oleski liczył 645 wiernych. Do szkoły ewangelickiej, w której istniały dwie klasy, uczęszczało 57 uczniów. Od 1931 r. pracowali w niej nieznani z imienia nauczyciele Pelchen i Römer. Dla potrzeb nauczyciela i organisty - pana Römera, wygospodarowano w domu parafialnym mieszkanie służbowe, z którego korzystał w latach 1931-1945. Z kolei zaangażowanym pedagogiem w nauce religii był sam pastor Maximilian Sękowski i często zasiadał także w różnych gremiach szkolnych.

Pastor Maximilian Sękowski z wielkim błogosławieństwem pracował w Oleśnie Śl. przez 40 lat. 31 marca 1932 r. przeszedł na emeryturę. Wraz ze siostrą przeprowadził się do Wrocławia. Jego następcą w Oleśnie został 13 lutego 1933 r. pastor Gotthard Halm. Za zasługi pastora Sękowskiego jedną z ulic w Oleśnie, pomiędzy domem parafialnym a plebanią, jeszcze przed 1945 r. nazwano Pastor-Sękowski-Strasse.

12 listopada 1935 r., w wieku tylko 60 lat, zmarła Elisabeth Sękowska. 9 lat później, 17 lutego 1944 r., w wieku 80 lat zszedł ze świata jej brat - pastor Maximilian Sękowski. Pochowani zostali w Oleśnie Śl., przy swojej matce - Huldzie Sękowskiej z domu Renner, ur. 7 lutego 1841 r., zm. 16 sierpnia 1905 r.

Grobowiec rodziny Sękowskich
Ten rodzinny grobowiec zachował się do dzisiaj na oleskim cmentarzu komunalnym. Oryginalna płyta nagrobkowa pastora Maximiliana Sękowskiego została po 1945 r. prawdopodobnie skradziona, jak i marmurowy krzyż wieńczący pomnik. Olescy ewangelicy wykonali zastępczo z betonu nowy krzyż i nową płytę, na której przezornie wyryto napisy w języku polskim. Jednocześnie ocalałe nagrobki matki i siostry pastora z niemieckimi napisami ewangelicy zamalowali czarną farbą, ażeby zapobiec dalszej kradzieży lub dewastacji.

Pocieszającą wiadomością jest, że pośród oleskich ewangelików w Niemczech zrodził się pomysł odnowienia pomnika rodziny Sękowskich, aby przywrócić miejscu jej wiecznego spoczynku należytą godność i pierwotny blask, a czynem tym uczcić ich wielkie zasługi dla Kościoła Luterańskiego i lokalnej społeczności Ziemi Oleskiej.

Obecny pastor oleskich ewangelików - ks. Ryszard Pieron - cieszy się z tej inicjatywy i uważa ją za bardzo cenną. Aktualnie bowiem skromnej parafii, jednakże prowadzącej tak ogromne przedsięwzięcia, jak np. Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury, trudno samodzielnie byłoby sprostać temu zadaniu.

- Rada Parafialna Lasowickiej Parafii także myślała już o konieczności odrestaurowania pomnika pastora Sękowskiego, ale zawsze były i są ważniejsze sprawy - mówi pastor Ryszard Pieron. - Obok prowadzonego aktualnie, potężnego remontu gmachu LDTiK, w ostatnim czasie własnym sumptem naprawiliśmy dach na obiekcie domu parafialnego w Oleśnie, gdzie niegdyś mieściła się szkoła i internat, a obecnie sala parafialna i sklep meblowy, a na obiekcie dawnej plebanii oleskiej, tam gdzie teraz są sklepy, dach wymieniliśmy w całości na nowy, a w minionych latach tynki. Z kolei w sierpniu br. chcemy dać nowy dach na kościele w Oleśnie. Jest więc co robić i na co wydawać pieniądze. Proszę pamiętać, że naprawdę jest nas niewielu i są to dla naszej wspólnoty bardzo wielkie wydatki. Stąd każde wsparcie jest dla nas bardzo cenne, także to uzyskane od partnerów niemieckich, w tym i od naszych parafian mieszkających poza granicami kraju.

Byłoby zatem pięknym gestem, jeśliby się też mieszkańcy Olesna i całego regionu Oleskiego w ramach swych finansowych możliwości przyczynili do odnowy grobowca rodziny Sękowskich.

Krystian Wawoczny
Grzegorz Szyniec

Dodane dnia 01.01.20072539 Czytań - Drukuj
TVP3 Katowice
Chrześcijańska Telewizja Internetowa

Przedostatnia środa miesiąca godz. 17.35 | „Sola Scriptura…” - cykl programów pokazujący społeczność polskich ewangelików. Audycje poświęcone są istotnym wydarzeniom z życia Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego. W kolejnych odcinkach cyklu przedstawione są działania kościoła oraz wyjątkowe historie ewangelików.

Kontakt
Parafia Ewangelicko-Augsburska Lasowice Wielkie
Proboszcz: Ryszard Pieron
ul. Odrodzenia 23,
46-280 Lasowice Wielkie
tel. 77 414 82 14
lasowice@luteranie.pl
pieron@escobb.com.pl
Plan Nabożeństw
SWIFT/BIC: BPKO PL PW
IBAN: PL 41 1020 3668 0000 5302 0116 9390
Zapowiedzi

Zapowiedzi


 • Konkurs filmowy – Dziedzictwo Reformacji – 500 lat Reformacji
  Konkurs fotograficzny 500 LAT REFORMACJI 2017

  Wczasy na ewangelickiej Ziemi w Jubileusz 500 Lat Reformacji

  Strony Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
  Luteranie Diakonia CME Duszpasterze Dekada Lutra Marcin Luter Chrześcijańska Telewizja Internetowa Zwiastun WARTO
 • Diecezja katowicka
 • Blog Biskupa
 • Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa
 • OrdynacjaKobiet.pl

 • Nasza strona na facebooku Kościół Ewangelicko - Augsburski Parafia Lasowice Wielkie
  Biblia w internecie
 • biblia-online.pl
 • biblia-internetowa.pl
 • biblia.info.pl

 • 2010-2017 ©

  Powered by v6.01.14 | Darthanian by | Site and contents copyright by
  australia swift code