"Proszę pana premiera o uszanowanie woli mieszkańców gminy Lasowice Wielkie"
Dodane przez dnia 13.03.2006

Rozszerzona zawartość newsa
W dniach 29 i 30 lipca br. [1998] odbyło się 18. posiedzenie Senatu. (...) Senator Grzegorz Lipowski wygłosił dwa oświadczenia:

(...) Drugie oświadczenie kieruję do pana premiera Jerzego Buzka.

Dotyczy ono lokalizacji gminy Lasowice Wielkie, jeśli chodzi o przewidywaną mapę powiatową. Jest ona lokowana w przyszłym powiecie kluczborskim. Taka przynależność ze wszech miar godzi w oczekiwania jej mieszkańców, bowiem granice gminy przebiegają w odległości zaledwie 2 km od miasta Olesno. Dla pewnej liczby jej mieszkańców połączenie komunikacyjne z Kluczborkiem przebiegać musi przez Olesno. Co najmniej połowa mieszkańców gminy Lasowice Wielkie wiąże z nim swoje interesy życiowe. Młodzież uczęszcza do oleskich szkół średnich. Dorośli mieszkańcy pracują w oleskich zakładach pracy. Od wielu lat nieprzerwaną i nieodpłatną stacjonarną opiekę medyczną sprawuje nad mieszkańcami trzech sołectw gminy szpital rejonowy w Oleśnie.

A zatem, mimo likwidacji powiatu oleskiego w 1975 r., więzi mieszkańców gminy Lasowice Wielkie z Olesnem nie osłabły ani przez chwilę. Świadczyć to może jedynie o nieprzerwanych powiązaniach historycznych, kulturowych, gospodarczych i geograficznych mieszkańców gminy Lasowice Wielkie z ziemią oleską.

Proszę pana premiera o uszanowanie woli mieszkańców gminy Lasowice Wielkie, wyrażonej w uchwale rady miejskiej z dnia 21 stycznia 1998 r., która została przesłana do pana premiera z pismem burmistrza miasta i gminy Olesno nr 10715/1/98 z 23 lipca bieżącego roku. Uważam, że nie można tworzyć podziału terytorialnego państwa bez uwzględnienia więzi społecznych, gospodarczych i kulturowych. Dlatego też liczę na zmianę stanowiska przedstawionego w piśmie pana ministra Jerzego Stępnia z dnia 30 czerwca 1998 r. i uwzględnienie na przyszłej mapie powiatowej gminy Lasowice Wielkie w powiecie oleskim. Powiat oleski i kluczborski znajdują się już w uchwale odnoszącej się do województwa opolskiego. Mieszkańcy tej gminy, przyszłego powiatu oleskiego, będą panu za to bardzo wdzięczni, podobnie jak i składający to oświadczenie - Grzegorz Lipowski.

* * *


Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazał odpowiedź na oświadczenie senatora Grzegorza Lipowskiego, złożone na 18. posiedzeniu Senatu.

Warszawa, dn. 18.09.98 r.

Pani
prof. dr hab. Alicja Grześkowiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Senatora RP Pana Grzegorza Lipowskiego na 18. Posiedzeniu Senatu w dniu 30.07.1998 r., z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów przedstawiam następujące informacje.

W trakcie prac studialno-projektowych nad tworzeniem powiatów na obszarze województwa opolskiego, bardzo wiele uwagi poświęcono powiatom kluczborskiemu i oleskiemu.

W odniesieniu do usytuowania gminy Lasowice Wielkie przeanalizowano wszystkie nadesłane w tym zakresie dokumenty. Uwarunkowania ekonomiczno-gospodarcze, administracyjne, komunikacyjne i geograficzne zadecydowały, iż gmina Lasowice Wielkie znalazła się w zasięgu terytorialnym powiatu kluczborskiego.

Główną przesłanką takiej decyzji było umiejscowienie w Kluczborku wszystkich obsługujących gminę Lasowice Wielkie urzędów i instytucji o charakterze ponadgminnym. Z punktu widzenia kosztów wdrażania reformy jest to korzystne rozwiązanie.

Z analizy wynika ponadto, że powiązania formalno-przestrzenne gminy Lasowice Wielkie z miastami Kluczbork i Olesno są wprawdzie porównywalne, jednakże z wyraźną preferencją dla miasta Kluczborka. Ponad połowa sołectw jest położona w znacznie mniejszej odległości od Kluczborka niż od Olesna, natomiast siedziba urzędu gminy znajduje się mniej więcej w takiej samej odległości od obu wyżej wymienionych miast.

Istniejąca sieć dróg umożliwia dobre połączenie komunikacyjne poszczególnych miejscowości tej gminy zarówno z Kluczborkiem jak i z Olesnem. Przez teren gminy przebiegają bowiem drogi łączące Opole z Kluczborkiem i Opole z Olesnem.

Pragnę nadmienić, iż obecnie abonenci telefoniczni z terenu gminy Lasowice Wielkie mają bardzo dobre połączenie z Kluczborkiem w ramach jednej strefy numeracyjnej, działającej w całym województwie opolskim. Wpływa to na koszt połączeń, które są tańsze.

Biorąc pod uwagę większość argumentów merytorycznych przemawiających za usytuowaniem gminy Lasowice Wielkie w powiecie kluczborskim - rozwiązanie to jest najbardziej racjonalne i uzasadnione.

Z wyrazami szacunku

Janusz Tomaszewski


Źródło

• Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 5 sierpnia 1998 r., Nr 19, z 5 października 1998 r., Nr 23