SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*)1)

z wykonania zadania publicznego

Organizację imprez kulturalnych mających na celu prezentację dorobku zespołów, grup wokalno-muzycznych, artystycznych i twórców ludowych z powiatu kluczborskiego

 

Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury

Koncert Dożynkowy

(nazwa zadania)

w okresie od  01.09.2009 do 31.10.2009,

 

określonego w umowie nr  FP/P.4026-1/8/09,

zawartej w dniu 21 maja 2009, pomiędzy

Zarząd Powiatu w Kluczborku   a  Parafią Ewangelicko-Augsburską Lasowice Wielkie

(nazwa organu zlecającego)                      (nazwa organizacji pozarządowej*/podmiotu*/

                                                               jednostki organizacyjnej*)

Data złożenia sprawozdania: 26.10.2009

 

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1.    Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym w ofercie?

Jeśli nie – dlaczego?

 

 

Wszystkie cele i rezultaty zostały osiągnięte.

 

 

 

2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem działań partnerów i podwykonawców2)

 

Koncert Dożynkowy odbył się zgodnie z planem, założeniami i harmonogramem.

Od wczesnych godzin przedpołudniowych w niedzielę 18 października br. występujący artyści wraz z zaangażowanymi wolontariuszami w ewangelickim  lasowickim kościele ustawiali scenę, sprawdzali nagłośnienie i światła, by o godzinie 16.00 rozpocząć dziękczynny koncert.

Rozpoczął Koncert Karol Barcz, grając cztery utwory średniowiecznych autorów europejskich na gitarze klasycznej, następnie wystąpił zespół dlaTego śpiewając utwory ze swojej płyty BLISKO , trzecim wykonawcą byli artyści stowarzyszenia Sztukmisja, którzy zaprezentowali spektakl słowno-muzyczny Jonasz. Wystąpienia przeplatane były zapowiedzą prowadzącego ks. Ryszarda Pierona. W koncercie brała udział także rodzina Mateusza Szurmaka, chorego na białaczkę, dla którego spontanicznie zebrano ofiarę charytatywną.

Zadanie wykonywane zrealizowane byłe samodzielnie.

 

 

 

 

 

 

3. Liczbowe określenie skali działań, zrealizowanych w ramach zadania, /należy użyć tych samych miar, które były zapisane w ofercie realizacji zadania, w części II pkt 5/.

 

 

Koncert Dożynkowy w Lasowicach Wielkich, odbył się 18 października 2009r.

Pomimo przenikliwego zimna i deszczu zgromadził ok. 130 widzów, zaangażował

5 wolontariuszy i 17 wykonawców.

Wydrukowano 50 zaproszeń i 150 plakatów

 

 

 

 

 

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)

 

 Lp.

 

 

 

 

Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)

Całość zadania

(zgodnie z umową)

 

 

 

Poprzednie okresy sprawozdawcze

(narastająco)*

 

 

Bieżący okres sprawozdawczy – w przypadku sprawozdania końcowego – za okres realizacji zadania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koszt

całkowity

 

z tego z

dotacji

z tego z finansowych środków własnych,

koszt

całkowity

z tego z

dotacji

z tego z finansowych środków własnych, *

koszt

całkowity

 

z tego z

dotacji

z tego z finansowych środków własnych,

 

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

Wynagrodzenie artystów.

 

 

 

Promocja, plakaty

 

 

 

 

Poczęstunki

 

 

1.950,00

 

 

 

 

 

270,00

 

 

 

 

480,00

 

1.350,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

0,00

 

600,00

 

 

 

 

 

270,00

 

 

 

 

480,00

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

0,00

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

0,00

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

0,00

 

1.960,00

 

 

 

 

 

269,62

 

 

 

 

481,00

 

1.350,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

0,00

 

610,00

 

 

 

 

 

269,62

 

 

 

 

481,00

 

Ogółem

 

 

 

2.700,00

 

1.350,00

 

1.350,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

2.710,62

 

1.350,00

 

1.360,62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

 

 Źródło finansowania

 

 

 

Całość zadania

(zgodnie z umową)

 

 

Poprzednie okresy

sprawozdawcze

(narastająco)*

 

Bieżący okres

Sprawozdawczy – w przypadku sprawozdania końcowego – za okres realizacji zadania

 

 

 

 

%

 

 

%

 

 

%

 

 

Koszty pokryte z dotacji

 

 

1.350,00

 

50

 

0,00

 

0,00

 

1.350,00

 

49,80

 

Koszty pokryte z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów *

/z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania ............................. zł/

 

1.350,00

 

50

 

0,00

 

0,00

 

1.360,62

 

50,20

 

 

Ogółem:

 

 

2.700,00

 

 

100%

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

2.710,62

 

100%

 

 

 

 

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:

Wszystkie wydatki zostały poniesione zgodnie z aktualnymi i obowiązującymi cenami

3. Zestawienie faktur (rachunków)3)

 

 Lp.

 

 

 

 

Numer dokumentu

księgowego

 

 

 

Numer

pozycji

kosztorysu

 

 

Data

 

 

 

 

Nazwa

wydatku

 

 

 

Kwota (zł)

 

 

 

 

Z tego ze

środków

pochodzących

z dotacji (zł)

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

 

Faktura VAT1541/2009

 

 

 

Faktura VAT18/B/2009

 

 

Rachunek

Nr 04/09

 

Umowa Zlecenie 2/2009

 

Faktura VAT1773/2009

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

1

 

 

1

 

 

2

 

 

11.09.2009

 

 

 

 

18.10.2009

 

 

18.10.2009

 

 

10.10.2009

 

 

21.10.2009

 

 

 

Druk plakatów i zaproszeń

 

 

 

Poczęstunek

 

 

Wynagrodzenie artystów

 

Wynagrodzenie artystów

 

Druk plakatów i zaproszeń

 

 

 

98,82

 

 

 

 

481,00

 

 

1.350,00

 

 

610,00

 

 

170,80

 

 

 

0,00

 

 

 

 

0,00

 

 

1.350,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

 

Część III. Dodatkowe informacje

Zakład poligraficzny zaproponował dobrą cenę druku zaproszeń, wydrukowaliśmy także papierowe zaproszenia dla wybranych mieszkańców i urzędników z naszego Powiatu

Załączniki:4)

1. Fotokopie Faktur

2. Plakat i zaproszenie po 1 egzemplarzu

3. Informacja prasowa po koncercie dożynkowym Kulisy Powiatu z dnia 22.10.2009

Oświadczam(-my), że:

1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*,

2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,

3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.

 

 

 

(pieczęć organizacji pozarządowej*

/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

 

 

 

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu organizacji pozarządowej*/podmiotu*

/jednostki organizacyjnej*)

Poświadczenie złożenia sprawozdania

 

 

 

 

 

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________

* Niepotrzebne skreślić.