ZAŁĄCZNIK Nr 3

 

 

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*)1)

z wykonania zadania publicznego

 

Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury

(nazwa zadania)

w okresie od 19 maja 2009r.  do 16 października 2009r,

 

określonego w umowie nr 31/2009

 

zawartej w dniu 19.05.2009, pomiędzy

 

Województwem Opolskim  a Parafią Ewangelicko-Augsburską Lasowice Wielkie

                  (nazwa organu zlecającego)                                                              (nazwa organizacji

                                                                                                                          pozarządowej*/podmiotu*/

                                                                                                                           jednostki organizacyjnej*)

 

 

Data złożenia sprawozdania: .....................

 

 

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym w ofercie? Jeśli nie – dlaczego?

 

Wszystkie zakładane cele, rezultaty zostały zrealizowane.

 

 

 

 

 

 

2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem działań partnerów i podwykonawców2)

 

 

Tak, jak planowaliśmy, przygotowaliśmy salę spotkań dla mieszkańców naszej Gminy.

Zgodnie z harmonogramem działań najpierw z udziałem mieszkańców i młodzieży skupionej wokół działań Lasowickiego Domu Tolerancji i Kultury przygotowaliśmy salę do przeprowadzenia w niej gruntownego remontu.

Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, sala została najpierw uporządkowana, następnie pomalowana i wyłożona wykładziną podłogową. Następnie zakupiliśmy zgodnie z harmonogramem  projektor, tablicę i meble do przygotowanej sali spotkań.

Do dnia dzisiejszego odbyły się już w niej spotkania: wiejskie z wójtem Gminy, z gośćmi zagranicznymi podczas wizyty partnerskiej Powiatu kluczborskiego, w wakacje korzystały z nowej sali goście przebywający na terenie Domu Tolerancji i Kultury, a pamiętając o zaplanowanym i zapisanym w harmonogramie spotkaniu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, zrealizowaliśmy spotkania z udziałem miejscowej młodzieży i mieszkańców.

Zadanie realizowane było samodzielnie.

 

 

3. Liczbowe określenie skali działań, zrealizowanych w ramach zadania, /należy użyć tych samych miar, które były zapisane w ofercie realizacji zadania, w części II pkt 5/.

 

 

W ramach realizowanego projektu stworzyliśmy salę spotkań dla środowiska lokalnego.

Wymalowaliśmy salę, położyliśmy wykładzinę podłogową do pracy zaangażowaliśmy 25 razy wolontariuszy, którzy pracowali łącznie 164 godziny. Zakupiliśmy 6 szaf biurowych, stół konferencyjny 12 krzeseł, projektor, tablice magnetyczną. Zrealizowaliśmy w nowo utworzonym miejscu zebrań miejscowej ludności spotkania     z Dyrektorem Kluczborskiego PCPR i z Rzecznikiem Praw Obywatelskich- Terenowym na które przyszło prawie 90 osób.

W nowo utworzonej Sali odbyło się także już spotkanie wiejskie /14 osób/, a w trakcie wakacji korzystały z sali minn. goście podczas partnerskiej wizyty dla powiatu kluczborskiego /40 osób/ i młodzież, która na terenie Lasowickiego Domu Tolerancji i Kultury rozwija swoje zdolności muzyczne i plastyczne 2 grupy po /8 osób/.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)

 Lp.

 

 

 

 

Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)

 

Całość zadania

(zgodnie z umową)

 

 

 

Poprzednie okresy sprawozdawcze

(narastająco)*

 

 

Bieżący okres sprawozdawczy – w przypadku sprawozdania końcowego – za okres realizacji zadania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koszt

całkowity

 

z tego z

dotacji

z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów*

 

koszt

całkowity

z tego z

dotacji

z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów*

 

koszt

całkowity

 

z tego z

dotacji

z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów*

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

8.

 

 

 

9.

 

 

10.

 

 

11.

Zakup farb i materiałów do pomalowania Sali

 

Praca wolontariuszy przy  przygotowaniu sali do malowania

 

Malowanie sali

 

Położenie wykładziny

 

Sprzątania po remoncie

 

Poczęstunek podczas spotkań

 

Zakup projektora

 

Zakup tablicy magnetycznej

 

Zakup szaf biurowych,

 

 

Zakup stołu

 

 

Zakup krzeseł

 

 

 

2.300,00

 

 

540,00

 

 

 

 

810,00

 

 

180,00

 

 

750,00

 

 

380,00

 

1.900,00

 

 

1.400,00

 

 

3.900,00

 

 

1.100,00

 

 

1.400,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

1.900,00

 

 

1.400,00

 

 

3.900,00

 

 

1.100,00

 

 

1.400,00

 

 

2.300,00

 

 

540,00

 

 

 

 

810,00

 

 

180,00

 

 

750,00

 

 

380,00

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0.00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0.00

 

 

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0.00

 

 

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

    0.00

 

 

0.00

 

 

2. 307,01

 

 

540,00

 

 

 

 

810,00

 

 

180,00

 

 

750,00

 

 

380,72

 

1.919,06

 

 

1.427,95

 

 

3.900,00

 

 

1.000,00

 

 

1.500,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

1.900,00

 

 

1.400,00

 

 

3.900,00

 

 

1.000,00

 

 

1.400,00

 

 

 

 

2. 307,01

 

 

540,00

 

 

 

 

810,00

 

 

180,00

 

 

750,00

 

 

380,72

 

19,06

 

 

       27,95

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

100,00

Ogółem

 

 

14.660,00

 

9.700,00

 

4.960,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

14.714,74

 

9.600,00

 

  5.114,74

 

 

 

 

 

 

 

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

 

 Źródło finansowania

 

 

 

Całość zadania

(zgodnie z umową)

 

 

Poprzednie okresy

sprawozdawcze

(narastająco)*

 

Bieżący okres

Sprawozdawczy – w przypadku sprawozdania końcowego – za okres realizacji zadania

 

 

 

 

 

%

 

 

%

 

 

%

 

 

 

Koszty pokryte z dotacji

 

 

9.700,00

 

66,17

 

0,00

 

0,00

 

9.600,00

 

 

     65,24

Koszty pokryte z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów *

 

/z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania ........................................ zł/

 

 

 

4.960,00

 

33,83

 

0,00

 

0,00

 

5.114,74

 

34,76

 

Ogółem:

 

 

 

14.660,00

 

100%

 

 

0,00

 

 

100%

 

 

14.714,74

 

 

100%

 

 

 

 

 

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:

.................................................................

..............................

 

 

 

 

 

 

3. Zestawienie faktur (rachunków)3)

 

 Lp.

 

 

 

 

Numer dokumentu

księgowego

 

 

 

Numer

pozycji

kosztorysu

 

Data

 

 

 

 

Nazwa

wydatku

 

 

 

Kwota (zł)

 

 

 

 

Z tego ze

środków

pochodzących

z dotacji (zł)

 

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

 

9.

 

Faktura Proforma

ZS/1 /09/000010

Faktura Vat F/1/000521

 

 

Faktura Vat 3/09

 

 

Faktura Vat 0037/W/2009

 

 

Faktura Vat 112/2009

 

 

Faktura Vat 23/LM/2009

 

Rozliczenia pracy własnej.

 

Rozliczenia pracy własnej.

 

Rozliczenia pracy własnej.

 

 

Rozliczenia pracy własnej.

 

 

7

 

 

 

 

 

1

 

 

9,10,11

 

 

 

6

 

 

 

6

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

 

5

 

17.06.2009

 

 

25.06.3009

 

 

28.06.2009

 

 

29.06.2009

 

 

 

18.09.2009

 

 

 

19.09.2009

 

 

22.05.2009

 

 

25.06.2009

 

 

26.06.2009

 

 

 

27.06.2009

 

 

 

Projektor

Tablica

 

 

Farby, wykładzina

 

 

Szafy, Stół, Krzesła

 

 

 

Poczęstunki

 

 

 

Poczęstunki

 

 

Przygotowanie sali do malowania

 

Malowanie Sali

 

 

Położenie wykładziny

 

 

Sprzątanie po remoncie

 

 

 

 

3.347,01

 

 

2.307,00

 

 

6.400,00

 

 

 

   145,50

 

 

 

    235,22

 

 

    540,00

 

 

    810,00

 

 

    180,00

 

 

 

    750,00

 

 

 

 

 3.300,00

 

 

0,00

 

 

6.300,00

 

 

 

0,00

 

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

 

0,00

 

Część III. Dodatkowe informacje

Pozostałość: 100,00 zł.  zwrócono na wskazany rachunek bankowy w Umowie

dnia 20.11.2009.

 

 

Załączniki:4)

1. fotograficzny kolaż z realizacji zadania.

2. informacja prasowa.

3. Rozliczenie wkładu własnego -lista wolontariuszy.

4. Fotokopie faktur.

5. Potwierdzenie bankowe o dokonaniu zwrotu pozostałości dotacji

    w wysokości 100,00 złotych.

Oświadczam(-my), że:

1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*,

2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,

3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.

 

 

 

(pieczęć organizacji pozarządowej*

/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

 

 

 (podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych

 do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji

pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

Poświadczenie złożenia sprawozdania

 

 

 

 

 

 

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________

* Niepotrzebne skreślić.