ZAŁĄCZNIK Nr 3

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*)1)

z wykonania zadania publicznego

Realizacja profilaktycznych działań informacyjnych i edukacyjnych, skierowanych         do dzieci młodzieży z Gminy Lasowice Wielkie

 

Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury

(nazwa zadania)

w okresie od 01.05.2009 do 30.11.2009,

 

określonego w umowie nr 2/2009,

zawartej w dniu 30 kwietnia 2009, pomiędzy

 

Gminą Lasowice Wielkie   a   Parafią Ewangelicką - Augsburską Lasowice Wielkie

         (nazwa organu zlecającego)                                   (nazwa organizacji pozarządowej*/podmiotu*/

                                                                                     jednostki organizacyjnej*)

Data złożenia sprawozdania: .....................

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym w ofercie? Jeśli nie – dlaczego?

 

 

Wszystkie cele i rezultaty jakie sobie stawialiśmy zostały osiągnięte. Zrealizowaliśmy wyjazd po Śląskiej Ziemi; minn. zwiedziliśmy Świdnicę i  Kościół Pokoju , Jelenią Górę-Cieplice, Karpacz, wyjechaliśmy na Śnieżkę, odwiedziliśmy Park Miniatur w Kowarach.

 

 

2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem działań partnerów i podwykonawców2)

 

 

Wyjazdy do wrocławskich ośrodków kulturalnych i muzealnych odbyły się zgodnie z planem, założeniami i harmonogramem.

W piątek 30 października 2009 r. 34 osobowa grupa mieszkańców naszego regionu,  wyjechała do wrocławskiej opery na spektakl operowy Falstaff - Wesołe Kumoszki z Windsoru, Giuseppe Verdiego.

W piątek 13 listopada 2009r. 32 osobowa grupa mieszkańców z Lasowic i okolicy wyjechała do wrocławskiej opery na spektakl operowy Cyganeria - Giacomo Pucciniego.

Wyjazd Śladami Śląskiej Ziemi odbył się zgodnie z planem, założeniami i harmonogramem.

W dniach 23-25 sierpnia 2009r. 40 osobowa grupa mieszkańców naszego regionu wyjechała do Karpacza (Śladami Śląskiej Ziemi).

Zadanie realizowane było samodzielnie.

 

 

3. Liczbowe określenie skali działań, zrealizowanych w ramach zadania, /należy użyć tych samych miar, które były zapisane w ofercie realizacji zadania, w części II pkt 5/.

 

 

 

W proponowanych inicjatywach; wyjazdach do Opery Wrocławskiej i w wyjeździe Śladami Śląskiej Ziemi - łącznie wzięło udział 106 osób plus organizator i kierowca.

 

 

 

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

 

 

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)

 

 Lp.

 

 

 

 

Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)

 

Całość zadania

(zgodnie z umową)

 

 

 

Poprzednie okresy sprawozdawcze

(narastająco)*

 

 

Bieżący okres sprawozdawczy – w przypadku sprawozdania końcowego – za okres realizacji zadania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koszt

całkowity

 

z tego z

dotacji

z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów*

 

koszt

całkowity

z tego z

dotacji

z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów*

 

koszt

całkowity

 

z tego z

dotacji

z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów*

 

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

Wyjazdy do wrocławskich ośrodków kulturalnych

 

 

Wyjazd śladami

Śląskiej Ziemi

 

 

 

 

 

 

2,00,00

 

 

 

 

 

3.000,00

 

 

 

 

 

 

2.000,00

 

 

 

 

 

3.000,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

5.630,77

 

 

 

 

 

4.477,37

 

1.975,77

 

 

 

 

 

2.827,37

 

3.655,00

 

 

 

 

 

1.650,00

Ogółem

 

 

 

5.000,00

 

5.000,00

 

0.00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

10.108,14

 

4.803,14

 

5.305,00

 

 

 

 

 

 

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

 

 Źródło finansowania

 

 

 

Całość zadania

(zgodnie z umową)

 

 

Poprzednie okresy

sprawozdawcze

(narastająco)*

 

Bieżący okres

Sprawozdawczy – w przypadku sprawozdania końcowego – za okres realizacji zadania

 

 

 

 

 

%

 

 

%

 

 

%

 

 

Koszty pokryte z dotacji

 

 

5.000,00

 

 

100

 

0,00

 

 

0,00

 

 

4.803,14

 

 

47,52

 

 

Koszty pokryte z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów *

/z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania ........................................ zł/

 

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

5.305,00

 

 

52,48

 

 

Ogółem:

 

 

 

5.000,00

 

100%

 

 

0,00

 

 

100%

 

 

10.108,14

 

 

100%

 

 

 

 

 

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:

 

Koszty przewozów osób okazały się troszeczkę niższe niż zakładaliśmy, pokonaliśmy kilka kilometrów mniej, dlatego zobowiązanie za wynajem autokarów, jest o 196,86 zł. niższe.  Powyższa kwota została zwrócona na rachunek Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.

 

 

 

 

 

 

3. Zestawienie faktur (rachunków)3)

 

 Lp.

 

 

 

 

Numer dokumentu

księgowego

 

 

 

Numer

pozycji

kosztorysu

 

 

Data

 

 

 

 

Nazwa

wydatku

 

 

 

Kwota (zł)

 

 

 

 

Z tego ze

środków

pochodzących

z dotacji (zł)

 

1.

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

6.

Faktura VAT

62/09

 

Faktura VAT

RO/338/8/2009

 

 

Faktura VAT

FVAT/2009/670

 

 

Faktura VAT

RO/461/11/2009

 

 

Faktura VAT

FVAT/2009/751

 

 

Faktura VAT

RO/479/11/2009

 

 

2

 

 

2

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

1

25.08.2009

 

 

26.08.2009

 

 

 

14.10.2009

 

 

 

02.11.2009

 

 

 

 

03.11.2009

 

 

 

16.11.2009

Usługa hotelarska

 

Przewóz osób, Ziemia Śląska

 

Bilety

 

 

 

Przewóz osób, Opera wrocławska

 

 

Bilety

 

 

 

Przewóz osób, Opera wrocławska

1.650,00

 

 

2.827,37

 

 

 

1.950,00

 

 

 

920,00

 

 

 

 

1.705,00

 

 

 

1.055,77

0,00

 

 

2.827,37

 

 

 

0,00

 

 

 

920,00

 

 

 

 

0,00

 

 

 

1.055,77

 

Część III. Dodatkowe informacje

Pozostałość kwotę; 196,86 zł. zwrócono na rachunek Urzędu Gminy Lasowice Wielkie, dnia: 23.11.2009r.

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:4)

1.    Listy uczestników wyjazdu do Opery Wrocławskiej 2szt

2.    Lista uczestników wyjazdu „Ziemia Śląska”

3.    Kserokopie Faktur , potwierdzone za zgodność z oryginałem

4.    Oświadczenie o niegenerowaniu zysku

 

Oświadczam(-my), że:

1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*,

2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,

3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia      2004 r. Prawo zamówień publicznych,

4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.

 

 

(pieczęć organizacji pozarządowej*/podmiotu*

/jednostki organizacyjnej*)

....................................................

 (podpis osoby upoważnionej

lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli

 w imieniu organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

Poświadczenie złożenia sprawozdania

 

 

 

 

 

 

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________

* Niepotrzebne skreślić.