Załącznik do umowy nr  6762/3/7/2009 z dnia 11.08. 2009 r.

 

SYGNATURA MSWiA

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

ZADANIA FINANSOWANEGO (DOFINANSOWANEGO)

Z FUNDUSZU KOŚCIELNEGO

 

 

 

CZĘŚĆ I. INFORMACJE OGÓLNE

pełna nazwa Kościelnej Osoby Prawnej,

adres pocztowy,

województwo,

diecezja,

telefon, fax, e-mail

 

 

Parafia Ewangelicko - Augsburska Lasowice Wielkie

ul. Odrodzenia 23, 46-280 Lasowice Małe.

Województwo Opolskie

Diecezja Katowicka Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

77/4148214      pieron@escobb.com.pl

data i numer umowy,

tytuł zadania

 

Umowa Numer  6762/3/7/2009  z dnia 11.08.2009

Wymiana stolarki okiennej w świetlicy środowiskowej

w Lasowicach Małych

 

zakres prac wykonanych ze środków Funduszu Kościelnego

Zgodnie z założeniami i harmonogramem prac, zakończyliśmy prace polegające na wymianie starej stolarki okiennej w nieruchomości świetlicy środowiskowej pn. Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury w Lasowicach Małych.

Dzięki wsparciu Państwa wymieniliśmy w dwóch pomieszczeniach/ salach spotkań/  stare  okna na nowe, wymienione zostały także parapety okienne. 

 

miejsce realizacji zadania

(adres pocztowy,

województwo,

diecezja,

telefon, fax, e-mail)

Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury

46-280 Lasowice Małe, ul. Stawowa 20

Województwo Opolskie

Diecezja katowicka Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

77/4148214   pieron@escobb.com.pl

 

CZĘŚĆ II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW

 Zestawienie faktur (rachunków)[1] – kwoty w zł

lp.

numer dowodu księgowego

data wystawienia dowodu księgowego

numer pozycji kosztorysu

nazwa wydatku

kwota

w tym ze środków pochodzących z dotacji

1.

Faktura VAT 127/11/2009

19.11.2009

Całość kosztorysu

Wymiana stolarki okiennej w świetlicy środowiskowej w Lasowicach Małych

6.915,00

6.915,00

łącznie

6.915,00

6.915,00

 

 

Oświadczam, że:

1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Zleceniobiorcy,

2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym

i faktycznym,

3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

miejscowość i data oraz pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania  Kościelnej Osoby Prawnej

 

Lasowice Małe, dnia 21 listopada 2009r.

 

UWAGA: należy wypełnić pola białe.

Załączniki:

1.    Faktury (rachunki):  1 szt.

2.    Fotografie / kolaż wymienionych okien w Lasowicach Małych.

3.    Potwierdzenie bankowe o przelaniu na numer bankowy MSWiA,

Funduszu Kościelnego, pozostałości otrzymanej dotacji celowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] Zestawienie powinno zawierać spis wszystkich załączonych do sprawozdania faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Spis zawierać powinien: nr faktury (rachunku), datę jego wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części pokryta ona została z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Każda z faktur (rachunków) opłaconych z otrzymanej dotacji powinna być opatrzona na odwrocie pieczęcią Kościelnej Osoby Prawnej oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności a także klauzulę o treści: „Sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym”. Informacja ta powinna być opatrzona datą i podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych Kościelnej Osoby Prawnej.