Raport końcowy za okres 01.07.2005 - 30.12.2005

Spis treści:
• Opis sytuacji w zakresie wdrażania kontraktu
• Postęp realizacji planu finansowego i rzeczowego działania / zadania

Raport kwartalny / roczny / końcowy z przebiegu realizacji Kontraktu
składany przez Beneficjenta do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Raport za okres: 01.07.2005 - 30.12.2005
Nazwa województwa: Opolskie
Nazwa Beneficjenta: Parafia Ewangelicko-Augsburska Lasowice Wielkie
Numer i nazwa działania / poddziałania (wg zapisów Kontraktu wojewódzkiego): Działanie 2.1 Poddziałanie 2.1.2
Data i numer umowy: 09.08.2005 r. Umowa nr 2.1-2-5/05

Opis sytuacji w zakresie wdrażania kontraktu

Część opisową raportu rozpocznę od stwierdzenia, że pomimo ponad dwumiesięcznego oczekiwania na rozliczenie złożonego wniosku o wypłatę dofinansowania, wszystkie zaplanowane działania zostały zrealizowane w całości zgodnie z planem i harmonogramem. O ważniejszych inicjatywach wspomnę w niniejszym raporcie, wszelka dokumentacja działań znajduje się na terenie świetlicy Lasowickiego Domu Tolerancji i Kultury i w siedzibie Parafii.

Zajęcia świetlicowe i zajęcia sportowe

Większość organizowanych zajęć w dni, kiedy LDTiK był otwarty, wtedy oferował program zajęć świetlicowych i zajęcia sportowe. Podczas trwania projektu, zorganizowaliśmy m.in. półkolonie dla dzieci, gościliśmy młodzież z Katowic, z Cieszyna, wesoły autobus z Niemiec. Latem podczas wakacji z oferty LDTiK podczas całego dnia zajęć korzystało wiele osób: dzieci i dorosłych. Jesienią, podczas trwania roku szkolnego, skupiliśmy się przede wszystkim na korepetycjach szkolnych i kołach zainteresowań stworzonych grup młodzieżowych.

W kalendarium złożonym już u Państwa zaznaczyliśmy, w którym dniu i który wolontariusz organizował poszczególne zajęcia.

Wakacje rozpoczęliśmy wizytą gości świetlicy terapeutycznej z Katowic-Szopienic. Goście przyjechali z własnymi opiekunami, zatem nasze zaangażowanie ograniczało się przede wszystkim do zorganizowania spotkań integracyjnych z młodzieżą lokalną. Szybko zaproponowano wspólne mecze w piłkę nożną i tenisa stołowego, spacery i wieczorne pieczenie kiełbasek.

W lipcu gościliśmy także dwa ok. 30-osobowe turnusy dzieci i młodzieży ze Śląska Cieszyńskiego. Przyjechali do nas z własnymi rowerami. Słoneczna pogoda sprzyjała wspólnym wyjazdom rowerowym do Starego Olesna na kąpielisko i nawiązaniu nowych znajomości. Wspólnie zorganizowaliśmy wyjazdy przedstawiające nasz regon Opolskiej Ziemi, zwiedziliśmy: Skansen Ziemi Opolskiej, ZOO, Stare Miasto, Katedrę. Zorganizowaliśmy wiele wieczornych spacerów i ognisk, właściwie każdego dnia odbywały się wspólne różne zajęcia świetlicowe i sportowe.

Na terenie LDTiK znajduje się zakupiony sprzęt: stół do tenisa stołowego, piłkarzyki, telewizor, DVD, wiele gier planszowych i ruchowych, materace do ćwiczeń, rowery rehabilitacyjne, znajduje się wiele piłek, skakanek, itp., wielkim powodzeniem cieszy się kosz do piłki koszowej wystawiony przed LDTiK.

Podczas obecności gości można było zaobserwować, że właściwie każdego dnia, od wczesnych godzin porannych po bardzo późne godziny wieczorne, wielu młodych ludzi Naszej Gminy, o różnym czasie, przychodziło na teren LDTiK, aby spotkać się ze sobą i z gośćmi. Niemożliwym było sprawdzanie obecności osób, które jednokrotnie, ale niekiedy wielokrotnie danego dnia przyszły na teren LDTiK.

Miesiąc sierpień to przede wszystkim organizowane wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej półkolonie dla dzieci naszej Gminy. Chcę zaznaczyć, że po zakończeniu półkolonii dla dzieci ok. godz. 16:30, bardzo często młodzież pozostawała jeszcze na terenie LDTiK i organizowane były dla niej różne zajęcia świetlicowe i sportowe.

Komplet dokumentacji dot. półkolonii w załączeniu.

Zorganizowaliśmy także, zgodnie z planem, spotkania z gośćmi. Większość spotkań odbywała się w ramach półkolonii, ale nie wszystkie, niektóre spotkania odbyły się na terenie miejscowej sali katechetycznej. Spotkania dotyczyły historii powstania Kanonu Pism Nowego Testamentu oraz potrzebie każdego człowieka do wspólnego tworzenia np. takiej inicjatywy, jak LDTiK.

W miesiącach jesiennych zajęcia odbywały się w środy, czwartki i soboty, spotkaliśmy się z gośćmi psychologiem i wychowawcą z ZK w Brzegu, z biblistą, teologiem, kontynuowane były spotkania z policjantami i miejscowym lekarzem. Tematy większości spotkań były kontynuacją wcześniejszych, opisanych już w poprzednim raporcie.

Spotkania dzieci i młodzieży ze specjalistami

Półkoloniom organizowanym wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej przyświecała myśl "bezpiecznego domu, podwórka bez uzależnień". Półkolonie współprowadziła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, która właściwie każdego dnia przybliżała dzieciom zagadnienia związane z alkoholem, narkotykami i przemocą w rodzinie.

Z pośród wielu gości miejscowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i z pośród prowadzących spotkania, należy wspomnieć, że gościliśmy specjalnie przybyłych na teren LDTiK, policjantów - różnych specjalności, lekarzy, strażaków i teologów.

Jesienne spotkania dzieci ze specjalistami to przede wszystkim wizyty pracowników psychologa i wychowawcy Służb Więziennych ZK w Brzegu p.p. Janusza Myrawy i Aleksandry Kowal. Zajęcia te odbyły się na terenie Szkoły Gimnazjalnej w Chocianowicach. Spotkania z biblistą i teologiem dr Markiem Uglorzem i Grzegorzem Brudnym odbyły się na terenie LDTiK.

Spotkania dorosłych ze specjalistami

Podczas trwania zajęć wielokrotnie rodzice przyprowadzający swoje dzieci na teren LDTiK pozostawali, aby przysłuchać się zagadnieniom poruszanym przez prowadzących zajęcia lub spotkania. Wielokrotnie osoby zainteresowane tematem, pozostawały kilka godzin uczestnicząc w danym spotkaniu. Ale dla potrzeb raportu wspomnimy tylko o spotkaniach:
1) z teologiem i historykiem,
2) z policjantem,
3) miejscowym lekarzem.
Były to ciekawe integracyjne spotkania wnoszące we wzajemne relacje bliższe poznanie się i ciekawą dyskusję na temat uzależnień i potrzeby wspólnego troszczenia się o każdego człowieka znajdującego się w potrzebie. W listopadzie odbyło się wiele spotkań kontynuujących rozpoczęty temat na początku wakacji. Jesienią odbyły się jeszcze dwa ciekawe warte zauważenia spotkania - wizyty gości, które odbyły się na terenie Szkoły Gimnazjalnej w Chocianowicach. Przy okazji organizowania zajęć z młodzieżą p. dyrektor Zespołu Szkół w Chocianowicach w godzinach popołudniowych zaprosiła rodziców zainteresowanych danym tematem. Razem z gośćmi z ZK w Brzegu odbyła się także Rada Pedagogiczna. Na terenie LDTiK odbyły się także spotkania terapeutyczne, przeprowadzone z p. Grzegorzem Brudnym z Wielunia, który najpierw młodzieży a później dorosłym zaproponował wyciszające się i uspakajające, rozładowujące agresję spotkanie. Zostało ono przeprowadzone na przykładzie wybranych fragmentów z Biblii i wybranych myśli filozofów.

Warsztaty

Podczas okresu sprawozdawczego zorganizowaliśmy dziesięć spotkań warsztatowych.

Jesienne zajęcia warsztatowe z prowadzącymi gośćmi. Były to najczęściej kontynuacje rozpoczętych podczas wakacji spotkań w ramach koła teatralnego, plastycznego, muzycznego i tanecznego.

Zajęcia warsztatowe realizowane były w ramach spotkań sobotnich.

Wycieczki

Chyba najwięcej radości uczestnikom zajęć przynoszą wycieczki krajoznawcze, już wspomniałem o wycieczkach do Opola, zrealizowaliśmy także wycieczkę po Śląskiej Ziemi. Odbyły się także wycieczki do Tarnowskich Gór na basen i do kina w Opolu.

Zorganizowaliśmy wycieczkę dla najzdolniejszej młodzieży Gminy Lasowice Wielkie (wytypowanych przez dyrektorów szkół szóstoklasistów) w Beskidy. Wycieczkę do Muzeum Chleba w Radzionkowie i Domu Matki Ewy w Miechowicach.

Szczegóły działalności zawiera kalendarium ważniejszych inicjatyw, spotkań... organizowanych przez Lasowicki Dom Tolerancji Kultury. Odbyła się także świąteczna wycieczka w Beskidy dla młodzieży i zainteresowanych dorosłych.

Praca zaangażowanych wolontariuszy

Z wyliczeniem pracy wolontariuszy mam największy kłopot, bowiem podczas wakacji należałoby przyjąć 24-godzinną pracę dla wolontariuszy mieszkających na terenie Domu i prawie 18-godzinną pracę wymieniających się, ale stale przebywających na terenie LDTiK wolontariuszy. Inną kwestią są godziny przyjazdu i pracy wolontariuszy - gości czy np. organizujących całodzienne dożynki.

Wiele zaplanowanych wcześniej dyżurów wolontariuszy nie odbyło się ze względu na brak środków finansowych po złożeniu i podczas rozliczenia 1. wniosku.

Właściwie w miesiącu październiku i listopadzie ograniczyliśmy działalność LDTiK do zajęć korepetycyjnych dla dzieci i młodzieży, które najczęściej odbywały się w środy i czwartki w godzinach popołudniowo-wieczornych od godz. 15:00-21:00 i zajęć sportowych i grup zainteresowań w soboty.

Należy także pamiętać o wielu godzinach przepracowanych na terenie LDTiK przez osoby sprzątające i konserwatora obiektu, którzy wraz ze swoimi rodzinami i znajomymi przeprowadzali i przeprowadzają remont, wszelkie naprawy i konserwacje.

Utrzymanie obiektu

Jak wspominałem we wniosku o dotację ubiegając się o dofinansowanie w ramach Kontraktu dla Województwa Opolskiego Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury mieści się w starej szkole podstawowej, która została zlikwidowana ze względu na niski standard i niż demograficzny. Jest to obiekt wymagający stałego remontowania i ciągłej konserwacji. Nienajlepszy stan obiektu także potwierdzili kontrolujący działalność LDTiK w ubiegłym roku przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego.

Pani sprzątająca i konserwator obiektu wraz ze swoimi rodzinami, doprowadzili nieruchomość do stanu odpowiadającemu potrzebom realizowania na terenie LDTiK np. półkolonii, jest to wielki systematyczny wkład pracy i dbanie o utrzymanie obiektu w stanie nie pogarszającym się, tak aby nadal służyć mógł środowisku lokalnemu. W obiekcie odbyły się kontrole z Kuratorium Oświaty i Powiatowej Stacji Sanitarnej.

Udało nam się odnowić łazienkę, udrożnić i zakonserwować szambo, z którym mieliśmy od lat kłopoty, postawiliśmy ścianę oddzielającą w nieruchomości część, która będzie stale udostępniona dla młodzieży od części, którą udostępniamy czasowo, wg potrzeb. Wiele tych czynności mogliśmy wykonać, dzięki pracy wolontariuszy, konserwatora i pani sprzątającej, także ich rodzin i przyjaciół. Prace te były możliwe dzięki finansowemu wsparciu partnerów zagranicznych, którym inicjatywa LDTiK podoba się i są skłonni pomagać w remontach i niezbędnych naprawach.

Ze środków Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Opolskiego 2005 zakupiliśmy olej opałowy, udrożniliśmy i zakonserwowaliśmy szambo i część instalacji wodno-kanalizacyjnej, kupiliśmy nowy odkurzacz, ponieważ w posiadanym starym - spalił się silnik, zakupiliśmy paliwo do kosiarki, środki czystości i zwróciliśmy koszty przyjazdów i zorganizowania sobie wszelkich niezbędnych artykułów do wykonywania pracy osobie sprzątającej i konserwatorowi obiektu.

W miesiącach jesiennych ze źródeł prywatnych wykafelkowaliśmy dwie łazienki i pomalowaliśmy dolny korytarz. Ze źródeł Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Opolskiego 2005 zakupiliśmy paliwo do podgrzewaczy sal zajęć, środki czystości, opłaciliśmy zobowiązania za media, i zakonserwowaliśmy instalację CO.

Promocja Projektu

Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu ze środków Kontraktu zakupiliśmy tablice informacyjne dotyczące LDTiK. Umiejscowione są one przed Lasowickim Domem Tolerancji i Kultury i na gminnym skrzyżowaniu dróg.

Dokumentowanie Projektu

Końcem września zakupiliśmy cyfrowy aparat fotograficzny, na którym dokumentujemy działalność domu, niestety nie posiadamy nagrywarki komputerowej, co powoduje kłopoty z przenoszeniem zawartości aparatu na płyty CD. Została zakupiona także nowa drukarka atramentowa wykorzystywana podczas dokumentowania projektu i przygotowywania zajęć świetlicowych.

* * *

Wydaje się, że działalność Lasowickiego Domu Tolerancji i Kultury w 2005 roku można uznać za udaną i potrzebną a oferowany program zajęć za interesujący i mam nadzieję, że poszerzający horyzonty myślowe wszystkich uczestników zajęć, spotkań i wycieczek.

W części opisowej raportu należy przedstawić analizę stopnia realizacji projektu, skuteczności stosowania instrumentów realizacyjnych, problemów powstałych na etapie wdrażania projektu (w tym przyczyny opóźnień), środków podjętych w celu ich przezwyciężenia i ewentualne rekomendacje dotyczące ich usunięcia.

Postęp realizacji planu finansowego i rzeczowego działania / zadania

Tabela 1. Harmonogram i postęp realizacji planu finansowego zadania

Numer i nazwa zadania Rodzaj projektu Rozpoczęcie realizacji Termin zakończenia realizacji Faza realizacji Postęp realizacji planu finansowego (w zł)
Planowane Rzeczywiste Planowany Rzeczywisty Środki udostępnione w ramach Kontraktu Środki udostępnione przez beneficjenta
1 2 3 4 5 6 7 8 9
              Z W % Z W %
Projekt Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury nie inwesty-
cyjny
01.07.2005 01.07.2005 30.12.2005 30.12.2005 zakończono 27.800,00 27.700,38 99,64 15.000,00 14,846,62 98,98

Objaśnienia:
W kolumnach 3-6 jako dane wyjściowe należy wpisywać wartości (daty i sumy) określone we wniosku o dofinansowanie projektu
W kolumnach 8-9 symbole Z, W i % oznaczają:
Z - zobowiązania na realizację projektu, wynikające z wniosku o dofinansowanie projektu,
W - wydatki poniesione przez beneficjenta w okresie do ostatniego dnia kwartału (roku) objętego raportem
% - stopień realizacji (iloraz W/Z * 100%)

Tabela 2. Postęp realizacji planu rzeczowego projektu

Nazwa projektu Wskaźniki produktu
1 Zajęcia świetlicowe i zawody sportowe Spotkania dzieci i młodzieży ze specjalistami Spotkania dorosłych ze specjalistami Praca zaangażowanych wolontariuszy
P Px % P Px % P Px % P Px %
Projekt
Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury
100 godz. 174 godz. 174 12 godz. / 3 spotkania 12 godz. / 4 spotkania 100 / 133 10 godz. / 3 spotkania 10 godz. / 3 spotkania 100 8 / 1840 godz. 8 / 730 godz. 100 / 39,67
Nazwa projektu Wskaźnik rezultatu*
2 nazwa wskaźnika nr 1 nazwa wskaźnika nr 2 nazwa wskaźnika nr ... nazwa wskaźnika nr ...
R Rx % R Rx % R Rx % R Rx %
Projekt ...                        
ciąg dalszy tabeli  
Nazwa projektu Wskaźniki produktu  
1 Warsztaty (muzyczne, plastyczne, taneczne, informacyjne).
P Px %
Projekt
Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury
5 5 100
Nazwa projektu Wskaźnik rezultatu*
2 nazwa wskaźnika nr ...
R Rx %
Projekt ...      
* Dotyczy sprawozdań końcowych.

Objaśnienia dla wskaźników produktu:
W kolumnach 2-4 należy wpisać nazwy wskaźników ustalone we wniosku o dofinansowanie projektu
P - docelowa wartość wskaźnika produktu określona we wniosku o dofinansowanie
Px - osiągnięta wielkość w okresie sprawozdawczym
% stopień realizacji wskaźnika
Objaśnienia dla wskaźników rezultatu:
W kolumnach 2-4 należy wpisać nazwy wskaźników ustalone we wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Kontraktu dla Województwa Opolskiego na lata 2005-2006
R - docelowa wartość wskaźnika rezultatu określona we wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Kontraktu dla Województwa Opolskiego na lata 2005-2006
Rx - osiągnięta wielkość w okresie sprawozdawczym
% stopień realizacji wskaźnika

Opracował: ks. Ryszard Pieron, pieron[at]escobb.com.pl

Lasowice Małe, dnia 10 stycznia 2006 r.