Sprawozdanie końcowe1)

z wykonania zadania publicznego

Realizacja profilaktycznych działań informacyjnych i edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży z Gminy Lasowice Wielkie, w ramach wypoczynku letniego na półkolonii.

(nazwa zadania)

w okresie 8 sierpnia do 21 sierpnia 2005 r.,
określonego w umowie nr 3/05,
zawartej w dniu 08.08.2005 w Lasowicach Małych, pomiędzy

Gminą Lasowice Wielkie

(nazwa organu zlecającego)

a

Parafią Ewangelicko-Augsburską Lasowice Wielkie

(nazwa jednostki organizacyjnej*)

Część I. Informacje ogólne

1. W jakim stopniu planowane cele zostały zrealizowane

Zakładany program półkolonii, skierowany do dzieci i młodzieży z Gminy Lasowice Wielkie został zrealizowany w całości

2. Opis wykonania zadania przez podmiot2)

Zrealizowano:

1. Odpoczynek letni dla dzieci i młodzieży
- wycieczki autokarowe do Tarnowskich Gór (park wodny), do Opola (skansen, kino),
- zawody i zajęcia sportowe,
- spacery i pogadanki,
- spotkania integracyjne, ogniska, dyskoteki,
- zajęcia świetlicowe,
- wizyta wesołego autobusu, gry i zabawy zręcznościowe.

2. Szerzenie wiedzy na temat wychowania w trzeźwości, bez przemocy i narkotyków
- propagowanie zdrowego stylu życia (spotkanie z p. dr M. Jakubowskim),
- propagowanie zdrowego stylu życia (spotkanie z p. policjantką, pokaz tresury psów policyjnych i instruktaż jak zachowywać się gdy atakuje pies),
- propagowanie zdrowego stylu życia (spotkanie ze strażakami zawodowej Straży Pożarnej; mały pokaz strażacki),
- zabawa w teatr (spektakle poruszające zagadnienia zdrowego stylu życia i walki z uzależnieniami).

3. Informacje o beneficjentach /adresatach/ zadania (liczebność, charakterystyka ze względu na istotne dla realizacji zadania cechy, np. wiek, płeć, miejsce zamieszkania, status materialny)

W półkoloniach uczestniczyły dzieci i młodzież mieszkające na terenie lasowickiej gminy i wytypowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, dzieci i młodzież wyznania ewangelickiego skupiona wokół lasowickiej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej i dzieci, które dowiedziawszy się o organizowanych zajęciach w różnej ilości w poszczególne dni przychodziły na zajęcia.
Wiek adresatów zadania 6-15 lat.
Osoby (40 dzieci i młodzieży) wytypowane przez GOPS posiadają niski status materialny.
Pozostali uczestnicy półkolonii posiadają rożny status materialny.

4. Wymierne rezultaty realizacji zadania (odpowiednio do oferty podmiotu)

 

5. Rola partnerów w realizacji zadania (ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji publicznej)

Półkolonie zostały zorganizowane przez Parafię Ewangelicko-Augsburską Lasowice Wielkie, partnerem w zabezpieczeniu wolontariuszy pracujących podczas trwania półkolonii, była organizacja pożytku publicznego CME z Dzięgielowa, jest to partner dla Lasowickiego Domu Tolerancji i Kultury prowadzonego przez lasowicką parafię ewangelicką. Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury posiada z minionych okresów podpisane porozumienie partnerskie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, działającym przy Gminie Lasowice Wielkie; z przywołanego porozumienia wynika, że strony wzajemnie będą dla siebie partnerami i pomagać sobie będą przy realizowaniu zadań społecznych dla mieszkańców Gminy Lasowice Wielkie.

Jednym z takich zadań, była inicjatywa zorganizowania integracyjnych i profilaktycznych półkolonii dla niezamożnych dzieci naszej gminy.

Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury w roku bieżącym pozyskuje środki na działalność Domu w ramach zadań przyznanych przez Wojewodę Opolskiego i Marszałka Województwa Opolskiego w ramach Kontraktu dla Województwa Opolskiego na lata 2005-2006, zatem partnerem dla zorganizowanych półkolonii stają się także Urzędy Marszałkowski i Wojewódzki naszego województwa, bowiem wkład własny wykorzystany podczas realizacji zadanie pochodził ze środków Kontraktu dla Województwa Opolskiego na lata 2005-2005.

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków
A. Informacja o wydatkach poniesionych przy wykonaniu zadania

Całkowity koszt w okresie sprawozdawczym (w zł) [ 8388,13 ]
  w tym koszty pokryte z uzyskanej dotacji (w zł) [ 7000,00 ]
  w tym środki własne (w porównaniu z ofertą) [ 1388,13 (1096) ]

1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów (w zł)

    Całość zadania Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco) Bieżący okres sprawozdawczy
Lp. Rodzaj kosztów i sposób ich kalkulacji koszt całkowity w tym z dotacji koszt całkowity w tym z dotacji koszt całkowity w tym z dotacji
1. Zwrot kosztów dla osoby sprzątającej 202,35 0,00 0,00 0,00 202,35 0,00
2. Bilet wstępu na basen 499,20 0,00 0,00 0,00 499,20 0,00
3. Posiłek wolontariuszy 104,00 0,00 0,00 0,00 104,00 0,00
4. Utrzymanie czystości 56,44 0,00 0,00 0,00 56,44 0,00
5. Przywiezienie i odwiezienie wolontariuszy 190,01 0,00 0,00 0,00 190,01 0,00
6. Materiały świetlicowe 314,16 0,00 0,00 0,00 314,16 0,00
7. Napoje i słodycze 43,60 21,63 0,00 0,00 43,60 21,63
8. Przyjazd wesołego autobusu (paliwo) 294,99 294,99 0,00 0,00 294,99 294,99
9. Wyżywienie dzieci i młodzieży (obiady) 4000,00 4000,00 0,00 0,00 4000,00 4000,00
10. Wyżywienie wolontariuszy 248,00 248,00 0,00 0,00 248,00 248,00
11. Usługa transportowa (wycieczka) 520,00 520,00 0,00 0,00 520,00 520,00
12. Usługa transportowa (dowóz i rozwóz dzieci i wolontariuszy) 1202,49 1202,49 0,00 0,00 1202,49 1202,49
13. Poczęstunki (ogniska) 262,89 262,89 0,00 0,00 262,89 262,89
14. Bilet wstępu do kina 450,00 450,00 0,00 0,00 450,00 450,00
Łącznie 8388,13 7000,00 0,00 0,00 8388,13 7000,00

2. Kosztorys ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania Całość zadania (zgodnie z umową) Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco)* Bieżący okres sprawozdawczy
  % % %
Koszty pokryte z dotacji UG Lasowice Wielkie 7000,00 83,5 0,00 0,00 7000,00 83,5
Środki własne 1388,13 16,6 0,00 0,00 1388,13 16,6
Wpłaty i opłaty uczestników projektu - z jakiego tytułu? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sponsorzy publiczni - podać nazwę. Na jakiej podstawie? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sponsorzy prywatni - podać nazwę. Na podstawie jakiego stosunku prawnego? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem 8388,13 100 0,00 0,00 8388,13 100

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:

-

B. Zestawienie faktur (rachunków)3)
Lp. Numer dokumentu księgowego Numer pozycji kosztorysu Data Nazwa wydatku Kwota (zł) W tym ze środków pochodzących z dotacji (zł)
1. 00688/2005/SP Kontr. Woj. Op. 08.08.2005 Paliwo 202,35 0,00
2. 73/08/2005 Kontr. Woj. Op. 10.08.2005 Bilet wstępu 499,20 0,00
3. KM/123/2005 Kontr. Woj. Op. 12.08.2005 Wyżywienie 104,00 0,00
4. FPOO739/08/05 Kontr. Woj. Op. 13.08.2005 Środki czystości 56,44 0,00
5. 004793050006152 Kontr. Woj. Op. 13.08.2005 Koszty przejazdu 190,01 0,00
6. FV/009659/05 Kontr. Woj. Op. 17.08.2005 Materiały świetlicowe 314,16 0,00
7. 26/LM/2005 Kontr. Woj. Op. 30.08.2005 Poczęstunki 43,60 21,63
8. FV6792/05 3 22.08.2005 Paliwo 294,99 294,99
9. 5/B/2005 1 22.08.2005 Konsumpcja 4000,00 4000,00
10. 6/B/2005 2 22.08.2005 Konsumpcja 248,00 248,00
11. T/000457 4 23.08.2005 Wycieczka 520,00 520,00
12. T/000458 1 30.08.2005 Dowóz dzieci 1202,49 1202,49
13. 20/LM/2005 3 22.08.2005 Ogniska (poczęstunek) 262,89 262,89
14. 712/08/2005 4 19.08.2005 Bilety wstępu 450,00 450,00
Łącznie 8388,13 7000,00
C. Podsumowanie realizacji budżetu

Kwota dotacji określona w umowie [ 7000,00 ]
Dotychczas przekazana łączna kwota dotacji [ 7000,00 ]
Dotychczas poniesione łączne wydatki pokrywane z dotacji [ 7000,00 ]

Uwagi dotyczące wzajemnych zobowiązań4) -

Część III. Dodatkowe informacje

-

Załączniki:4)

1. Kserokopie faktur poświadczone za zgodność z oryginałem

Oświadczam(-my), że:

1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny podmiotu,
2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

(...)

* Niepotrzebne skreślić.

POUCZENIE

Sprawozdania składa się osobiście lub nadsyła przesyłką poleconą w przewidzianym w umowie terminie na adres organu zlecającego.

1) Sprawozdanie częściowe i końcowe sporządzać należy w okresach określonych w umowie.
2) Opis musi zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym w ofercie, która była podstawą przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres, w jakim zostały zrealizowane, i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji, zarówno jeśli idzie o ich zakres, jak i harmonogram realizacji.
3) Do sprawozdania załączyć należy spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Spis zawierać powinien: nr faktury (rachunku), datę jego wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części pokryta ona została z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Każda z faktur (rachunków) opłaconych z otrzymanej dotacji powinien być opatrzony na odwrocie pieczęcią organizacji, podmiotu lub jednostki organizacyjnej oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji.
Do sprawozdania nie załącza się faktur (rachunków), które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i udostępniać podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych.
4) Wielkość kolejnej transzy dotacji lub ewentualna kwota podlegająca zwrotowi na rzecz organu zlecającego po zakończeniu zadania.
5) Do niniejszego sprawozdania załączyć należy dodatkowe materiały mogące dokumentować działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również dokumentować konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych).

Opracował: ks. Ryszard Pieron, pieron[at]escobb.com.pl