Sprawozdanie końcowe1)

z wykonania zadania publicznego

Realizacja profilaktycznych działań informacyjnych i edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży z Gminy Lasowice Wielkie, w ramach wypoczynku letniego na półkolonii.

(nazwa zadania)

w okresie od 30 czerwca do 14 lipca 2006 r.,
określonego w umowie nr 1/06,
zawartej w dniu 06.04.2006, pomiędzy

Gminą Lasowice Wielkie

(nazwa organu zlecającego)

a

Parafią Ewangelicko-Augsburską Lasowice Wielkie

(nazwa jednostki organizacyjnej*)

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym w ofercie? Jeśli nie - dlaczego?

Pomimo zmniejszenia wnioskowanej kwoty, wszystkie cele, jakie postawiliśmy sobie organizując letnie półkolonie, zrealizowaliśmy.

Zaproszeni goście: policjanci, lekarze, nauczyciele miejscowych szkół, wolontariusze organizujący zabawy i edukację, szkolenia jakie przeprowadzili pracownicy GOPS, wycieczki, przyczyniły się do podniesienia własnej oceny u uczestników półkolonii i zapewne w przyszłości będą procentowały przez podejmowanie racjonalnych i odpowiedzialnych decyzji życiowych.

Organizując letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży przeprowadziliśmy:
- trening zachowań związanych z sytuacją, gdzie występuje alkohol, przemoc i narkotyki,
- konkursy promujące zdrowy styl życia wykorzystaniem plansz: Narkotykom mówię nie, Stop przemocy,
- indywidualne spotkania z dziećmi organizowane poza grupą,
- nawiązanie stałej i systematycznej współpracy z dzieckiem i jego rodziną,
- pomoc dzieciom w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez nie,
- wycieczki krajoznawcze - poznajemy nasz region i kraj,
- propagowanie zdrowego stylu życia,
- wychowanie poprzez sport,
- prelekcje z udziałem wykwalifikowanej kadry,
- pogadanki profilaktyczno-wychowawcze,
- realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej,
- stwarzanie kreatywnych sytuacji wychowawczych.

Jesteśmy przekonani, że postawione cele zrealizowaliśmy i uczestnicy będą w przyszłości budowali pozytywny obrazu spędzania czasu wolnego od zajęć szkolnych. Na pewno uczestnicy półkolonii pogłębiać będą naturalne systemy wzajemnego wsparcia, jak koleżeństwo, przyjaźń.

2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem działań partnerów i podwykonawców2)

W realizacji zadania uczestniczyli:
- Wójt Gminy Lasowice Wielkie – organizując spotkania z kolonistami na terenie UG Lasowice W.,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - uczestniczył w codziennych zajęciach i oferowanym programie,
- Pełnomocnik Gminy Lasowice Wielkie ds. RPA - przeprowadził spotkania dotyczące patologii i uzależnień,
- Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w ramach Kontraktu dla Województwa Opolskiego zorganizował spotkanie na terenie UMWO, dofinansował wycieczki, poczęstunki i nagrody,
- Urząd Wojewódzki Województwa Opolskiego w ramach Kontraktu dla Województwa Opolskiego
- Organizacja Pożytku Publicznego CME z Dzięgielowa - skierowała wolontariuszy i wesoły autobus do działań i realizowania programu na terenie LDTiK

Realizując wspólny wypoczynek, wycieczki, spotkania z dziećmi, rozmawiając o ich sytuacji w rodzinie, trudnościach w nauce, występujących patologiach zrealizowano najważniejszy cel półkolonii.

3. Liczbowe określenie skali działań, zrealizowanych w ramach zadania (należy użyć tych samych miar, które były zapisane w ofercie realizacji zadania, w części II pkt 5)

W półkoloniach uczestniczyło 45 dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Lasowice Wielkie.

Łącznie z kadrą prowadząca zajęcia i wolontariuszami w zadanie zaangażowało się 55 osób.

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)

    Całość zadania (zgodnie z umową) Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco)* Bieżący okres sprawozdawczy - w przypadku sprawozdania końcowego - za okres realizacji zadania
Lp. Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania) koszt całkowity z tego z dotacji z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów* koszt całkowity z tego z dotacji z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów* koszt całkowity z tego z dotacji z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów*
1. Realizacja zadania publicznego. Półkolonie letnie. Umowa nr 1/2006 9423,00 8420,00 1003,00 0,00 0,00 0,00 9423,00 8420,00 1003,00
Ogółem   9423,00 8420,00 1003,00 0,00 0,00 0,00 9423,00 8420,00 1003,00

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania Całość zadania (zgodnie z umową) Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco)* Bieżący okres sprawozdawczy - w przypadku sprawozdania końcowego - za okres realizacji zadania
  % % %
Koszty pokryte z dotacji UG Lasowice Wielkie 8420,00 89,36 0,00 0,00 8420,00 89,36
Koszty pokryte z finansowych środków własnych: Kontrakt dla Województwa Opolskiego na rok 2006 1003,00 10,64 0,00 0,00 1003,00 10,64
(z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem 9423,00 100 0,00 0,00 9423,00 100

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:

Środki własne wykorzystane podczas realizacji zadania pochodzą, ze środków Kontraktu dla Województwa Opolskiego na rok 2006 w ramach działalności świetlicy środowiskowej Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury i przeznaczonych na ten cel.

3. Zestawienie faktur (rachunków)3)

Lp. Numer dokumentu księgowego Numer pozycji kosztorysu Data Nazwa wydatku Kwota (zł) Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł)
1. 7/B/06 1 14.07.2006 Wyżywienie dzieci 5250,00 5250,00
2. 8/B/06 2 14.07.2006 Wyżywienie wolontariuszy prowadzących zajęcia 265,00 265,00
3. 15/LM/2006 2 14.07.2006 Wyżywienie wolontariuszy prowadzących zajęcia 279,08 279,08
4. 16/LM/2006 2 14.07.2006 Wyżywienie wolontariuszy prowadzących zajęcia 75,92 75,92
5. 45/LW/2006 3 14.07.2006 Koszty poczęstunków 168,00 168,00
6. 0050/2006/OW 3 13.07.2006 Spotkania, koszty biletów 141,31 141,31
7. 1/2006 3 12.07.2006 Koszty poczęstunków 60,00 60,00
8. 0048/2006/OW 3 07.07.2006 Spotkania, koszty biletów 132,29 132,29
9. 285 4 08.07.2006 Nagrody 281,40 281,40
10. T/000445 4 14.07.2006 Koszty przejazdu 1770,00 1271,60
11. Umowa-zlecenie dla 6 osób 5 30.06.2006 Wynagrodzenie kadry pedagogicznej 1000,00 1000,00
Część III. Dodatkowe informacje

Karta kwalifikacyjna obiektu, protokół kontroli sanitarnej, oryginały faktur i umów-zleceń, wszystkie karty kwalifikacji uczestnika półkolonii, wszystkie karty wycieczek i listy uczestników, także zdjęcia dokumentujące realizację projektu, znajdują się w siedzibie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, ul. Odrodzenie 23, Lasowice Małe.

Załączniki:4)

1. Kserokopie faktur
2. Kserokopie umów-zleceń kadry prowadzącej półkolonie

Oświadczam(-my), że:

1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny organizacji pozarządowej*/podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*,
2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.),
4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.

(...)

* Niepotrzebne skreślić.

POUCZENIE

Sprawozdania składa się osobiście lub nadsyła przesyłką poleconą w przewidzianym w umowie terminie na adres organu zlecającego.

1) Sprawozdanie częściowe i końcowe sporządzać należy w okresach określonych w umowie.
2) Opis musi zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym w ofercie, która była podstawą przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres, w jakim zostały one zrealizowane, i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji, zarówno w odniesieniu do ich zakresu, jak i harmonogramu realizacji.
3) Do sprawozdania załączyć należy spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Spis zawierać powinien: nr faktury (rachunku), datę jej wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Każda z faktur (rachunków) powinna być opatrzona na odwrocie pieczęcią organizacji*/podmiotu*/ jednostki organizacyjnej* oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji.
W przypadku wspierania zadań publicznych Zleceniodawca może żądać faktur (rachunków) dokumentujących pokrycie kosztów ze środków Zleceniobiorcy. W związku z tym Zleceniodawca może rozszerzyć tabelę "Zestawienie faktur (rachunków)" - punkt II.3 - poprzez dodanie kolumny "z tego finansowanych ze środków własnych".
Do sprawozdania nie załącza się faktur (rachunków), które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i udostępniać podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych.
4) Do niniejszego sprawozdania załączyć należy dodatkowe materiały mogące dokumentować działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również dokumentować konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych).

Opracował: ks. Ryszard Pieron, pieron[at]escobb.com.pl