Sprawozdanie końcowe1)

z wykonania zadania publicznego

Realizacja profilaktycznych działań informacyjnych i edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży z Gminy Lasowice Wielkie, w ramach wypoczynku letniego na grupowym wyjeździe do Szczyrku.

(nazwa zadania)

w okresie od 25 sierpnia do 1 września 2007 r.,
określonego w umowie nr 3/07,
zawartej w dniu 23.04.2007 w Lasowicach Wielkich, pomiędzy

Gminą Lasowice Wielkie

(nazwa organu zlecającego)

a

Parafią Ewangelicko-Augsburską Lasowice Wielkie

(nazwa jednostki organizacyjnej*)

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym w ofercie? Jeśli nie - dlaczego?

Wspaniała pogoda, wykwalifikowana kadra opiekunów i radośnie przyjmująca propozycje spędzenia wolnego czasu młodzież spowodowała, że wszystkie cele, jakie stawiliśmy sobie organizując letni wyjazd do Szczyrku zrealizowaliśmy.

Zaproszeni goście, policjanci, opiekunowie organizujący zabawy i edukację, szkolenia jakie przeprowadzili pracownicy GOPS, wycieczki, przyczyniły się do podniesienia własnej oceny u uczestników wyjazdu i zapewne w przyszłości będą procentowały przez podejmowanie racjonalnych i odpowiedzialnych decyzji życiowych.

Organizując letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży przeprowadziliśmy:
- trening zachowań związanych z sytuacją, gdzie występuje alkohol, przemoc i narkotyki,
- konkursy promujące zdrowy styl życia wykorzystaniem plansz: Narkotykom mówię nie, Stop przemocy,
- indywidualne spotkania z dziećmi organizowane poza grupą,
- nawiązanie stałej i systematycznej współpracy z dzieckiem i jego rodziną,
- pomoc dzieciom w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez nie,
- wycieczki krajoznawcze - poznajemy nasz region i kraj,
- propagowanie zdrowego stylu życia,
- wychowanie poprzez sport,
- prelekcje z udziałem wykwalifikowanej kadry,
- pogadanki profilaktyczno-wychowawcze,
- realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej,
- stwarzanie kreatywnych sytuacji wychowawczych.

Jesteśmy przekonani że postawione cele zrealizowaliśmy i uczestnicy będą w przyszłości budowali pozytywny obrazu spędzania czasu wolnego od zajęć szkolnych. Na pewno uczestnicy wyjazdu pogłębiać będą naturalne systemy wzajemnego wsparcia, jak koleżeństwo, przyjaźń.

2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem działań partnerów i podwykonawców2)

W realizacji zadania uczestniczyli:
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - uczestniczył w codziennych zajęciach i oferowanym programie,
- Pełnomocnik Gminy Lasowice Wielkie ds. RPA - przeprowadził spotkania dotyczące patologii i uzależnień,
- Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury w ramach innych realizowanych programów dofinansował wycieczki (kolej linowa), zajęcia edukacyjne (zajęcia zorganizowane przez Stowarzyszenie Miłość Edukacja Dojrzałość) i zakup poczęstunków (słodycze, lody i McDonald's).

Realizując wspólny wypoczynek, wycieczki, spotkania z dziećmi, rozmawiając o ich sytuacji w rodzinie, trudnościach w nauce, występujących patologiach zrealizowano najważniejszy cel półkolonii.

3. Liczbowe określenie skali działań, zrealizowanych w ramach zadania (należy użyć tych samych miar, które były zapisane w ofercie realizacji zadania, w części II pkt 5)

W wyjeździe do Szczyrku brało udział 25 uczestników - dzieci i 4 opiekunów prowadzących zajęcia.

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)

    Całość zadania (zgodnie z umową) Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco)* Bieżący okres sprawozdawczy - w przypadku sprawozdania końcowego - za okres realizacji zadania
Lp. Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania) koszt całkowity z tego z dotacji z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów* koszt całkowity z tego z dotacji z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów* koszt całkowity z tego z dotacji z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów*
1. Realizacja zadania publicznego Szczyrk 2007. Umowa nr 3/07 10.830,37 10.030,00 800,37 0,00 0,00 0,00 10.830,37 10.030,00 800,37
Ogółem   10.830,37 10.030,00 800,37 0,00 0,00 0,00 10.830,37 10.030,00 800,37

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania Całość zadania (zgodnie z umową) Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco)* Bieżący okres sprawozdawczy - w przypadku sprawozdania końcowego - za okres realizacji zadania
  % % %
Koszty pokryte z dotacji UG Lasowice Wielkie 10.030,00 92,61 0,00 0,00 10.030,00 92,61
Koszty pokryte z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów* 800,37 7,39 0,00 0,00 800,37 7,39
(z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem 10.830,37 100 0,00 0,00 10.830,37 100

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:

-

3. Zestawienie faktur (rachunków)3)

Lp. Numer dokumentu księgowego Numer pozycji kosztorysu Data Nazwa wydatku Kwota (zł) Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł)
1. 11/S/2007 1 24.08.2007 Pobyt dzieci 7525,00 7525,00
2. 12/S/2007 2 24.08.2007 Pobyt opiekunów i kierowcy 1505,00 1505,00
3. 0/0/0018/240063 LDTiK umowa nr 2/07 poz. 1 28.08.2007 Poczęstunki 65,77 0,00
4. 303/S/KL/2007 LDTiK umowa nr 2/07 poz. 1 28.08.2007 Przewóz osób (kolej linowa) 297,00 0,00
5. Umowa-Zlecenie 1/2007 3 30.08.2007 Opiekun wyjazdu dzieci 500,00 500,00
6. Umowa-Zlecenie 2/2007 3 30.08.2007 Organizator i opiekun wyjazdu dzieci 500,00 500,00
7. F0088/2007/206 LDTiK umowa nr 2/07 poz. 1 31.08.2007 Poczęstunki 237,60 0,00
8. Rk 20/07 LDTiK umowa nr 2/07 poz. 1 06.09.2007 Spotkania ze specjalistami 200,00 0,00
Część III. Dodatkowe informacje

Oryginały faktur i dokumentacja fotograficzna z przebiegu wyjazdu dzieci, znajdują się w siedzibie organizatora wyjazdu - Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Lasowice Wielkie, ul. Odrodzenia 23, Lasowice Małe.

Załączniki:4)

1. Kserokopie faktur
2. prawozdanie z przebiegu wyjazdu
3. Karta wycieczki/wyjazdu
4. Lista uczestników

Oświadczam(-my), że:

1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny organizacji pozarządowej*/podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*,
2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.),
4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.

(...)

* Niepotrzebne skreślić.

POUCZENIE

Sprawozdania składa się osobiście lub nadsyła przesyłką poleconą w przewidzianym w umowie terminie na adres organu zlecającego.

1) Sprawozdanie częściowe i końcowe sporządzać należy w okresach określonych w umowie.
2) Opis musi zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym w ofercie, która była podstawą przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres, w jakim zostały one zrealizowane, i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji, zarówno w odniesieniu do ich zakresu, jak i harmonogramu realizacji.
3) Do sprawozdania załączyć należy spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Spis zawierać powinien: nr faktury (rachunku), datę jej wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Każda z faktur (rachunków) powinna być opatrzona na odwrocie pieczęcią organizacji*/podmiotu*/ jednostki organizacyjnej* oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji.
W przypadku wspierania zadań publicznych Zleceniodawca może żądać faktur (rachunków) dokumentujących pokrycie kosztów ze środków Zleceniobiorcy. W związku z tym Zleceniodawca może rozszerzyć tabelę "Zestawienie faktur (rachunków)" - punkt II.3 - poprzez dodanie kolumny "z tego finansowanych ze środków własnych".
Do sprawozdania nie załącza się faktur (rachunków), które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i udostępniać podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych.
4) Do niniejszego sprawozdania załączyć należy dodatkowe materiały mogące dokumentować działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również dokumentować konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych).

Opracował: ks. Ryszard Pieron, pieron[at]escobb.com.pl