Sprawozdanie końcowe1)

z wykonania zadania publicznego

Realizacja profilaktycznych działań informacyjnych i edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży z Gminy Lasowice Wielkie, w ramach działalności świetlicy środowiskowej pod nazwą Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury

(nazwa zadania)

w okresie od 10 czerwca 2007 r. do 10 grudnia 2007 r.,
określonego w umowie nr 2/07,
zawartej w dniu 23.04.2007 w Lasowicach Wielkich, pomiędzy

Gminą Lasowice Wielkie

(nazwa organu zlecającego)

a

Parafią Ewangelicko-Augsburską Lasowice Wielkie

(nazwa jednostki organizacyjnej*)

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym w ofercie? Jeśli nie - dlaczego?

Dzięki wsparciu Państwa, wszystkie cele i założenia organizacyjne jakie stawialiśmy sobie zostały zrealizowane. Edukacja społeczna, wychowanie ekologiczno-krajoznawcze i kulturalne dzieci, młodzieży i dorosłych zrealizowaliśmy przez organizacje koncertów, warsztatów, zajęć wyrównawczych, wycieczek dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jesteśmy przekonani, że przyczynią się one do zapobiegania patologiom i problemom społecznym i skłonią mieszkańców naszej Gminy do podejmowania społecznej aktywności, ponieważ został wskazany im pozytywny wzorzec, jakim powinien kierować się człowiek, będący świadom swoich możliwości i zagrożeń, żyjący w wielkiej europejskiej rodzinie bez granic.

Projekt już pobudził inicjatywy społeczne, wśród osób dorosłych skupionych przy kole kulturalno-turystycznym, bowiem powstała grupa osób chcących wspólnie wyjechać na zimowy odpoczynek, organizując sobie samodzielnie pobyt i zajęcia. Wśród młodzieży lasowickiej powstała inicjatywa utworzenia zespołu muzycznego, próby odbywają się na terenie LDTiK. Warsztaty taneczne i przedstawienia teatralne organizowane przez LDTiK wspólnie z krakowskim stowarzyszeniem Sztukmisja, bydgoskim Teatrem Pantonimy Dar i Narodowym Centrum Kultury, spowodowały zainteresowanie wśród młodzieży gimnazjalnej edukacją kulturalną i pogłębianiem kwalifikacji tanecznych, a to umacnia ich charakter, wspiera moralne i etyczne postawy i przede wszystkim proponuje zdrową i pozytywną formę spędzania wolnego czasu, bez stosowania alkoholu i innych uzależniających używek.

Zajęcia wyrównawcze, spotkania, warsztaty i wyjazdy organizowane przez LDTiK były przedsięwzięciami ekumenicznymi i ponadregionalnymi, a dzięki gościom przybyłym z różnych części naszego kraju i z zagranicy, projekt uczył tolerancji narodowościowej, tolerancji religijnej, kulturowej i pokojowego rozwiązywania konfliktów.

Bo ważnym celem projektu było promowanie regionu Olesko-Kluczborskiej Ziemi wśród partnerów Lasowickiego Domu Tolerancji i Kultury.

Warto zauważyć, że od listopada 2007 roku na terenie całego obiektu LDTiK działa bezprzewodowy dostęp do Internetu.

Z oferty LDTiK skorzystała w ramach projektu zarówno młodzież jak i dorośli w liczbie nie mniejszej niż 500 mieszkańców naszej Gminy.

Główne cele osiągnęliśmy, mianowicie:
1. Szerzenie wiedzy na temat wychowania w trzeźwości, bez przemocy i narkotyków.
2. Odpoczynek letni i edukacja dla dzieci i młodzieży.
3. Pogłębienie i wzmocnienie naturalnych systemów wsparcia (przyjaźń, zaufanie, wrażliwość, itd.)
4. Zachęcanie młodzieży i dorosłych do współpracy, kształcenia i samozatrudnienia.

2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem działań partnerów i podwykonawców2)

Zrealizowane w ramach projektu działania wspólnie z Narodowym Centrum Kultury, Program Operacyjny "Rozwój Inicjatyw lokalnych" MKiDN

• 5-11 sierpnia - wyjazd do Kątów Rybackich i Sztutowa - noclegi. Podczas pobytu nad morzem, zwiedziliśmy: obóz koncentracyjny Muzeum Stutthof w Sztutowie, Jarmark św. Dominika w Gdańsku - wyjazd dwukrotny, popłynęliśmy do Fromborka - wyjazd całodzienny. W kolejnym dniu pobytu, część uczestników wyjazdu popłynęła zwiedzać Westerplatte i na Hel, część uczestników pojechała do Malborka zwiedzać tamtejszy zamek.
• 19 sierpnia - koncert chóru z Międzyrzecza i Bielska-Białej. Koncert odbył się w Lasowicach Wielkich. Ze środków projektu zakupiono poczęstunek/posiłek.
• 16 września - wiejskie dożynki, występ młodzieży i koncert bydgoskiego Teatru Pantomimy DAR.
• 29-30 września, 5-7 i 26-28 października, 16-17 listopada - warsztaty teatralne dla młodzieży gimnazjalnej i także dla zainteresowanych tańcem młodszych, nie umieliśmy odmówić im radości spotkania z osobami prowadzącymi zajęcia.
• 29 września - wyjazd do Teatru Muzycznego Capitol na spektakl Mała księżniczka.
• 5 października - wyjazd do opolskiego Kinoplexu na projekcje filmu Katyń.
• 26 października - wyjazd do Teatru Muzycznego Capitol na spektakl My Fair Lady.
• 9 listopada - wyjazd do Teatru Muzycznego Capitol na spektakl Eurazja.
• 16 grudnia - adwentowy koncert Król Narnii i występ młodzieży, podczas ekumenicznego spotkania mieszkańców naszej gminy.

Działania nie realizowane z udziałem środków NCK, a realizowane w ramach projektu Realizacja profilaktycznych działań informacyjnych i edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży z Gminy Lasowice Wielkie, w ramach działalności świetlicy środowiskowej pod nazwą Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury

• 8-9 czerwca - Lasowice odwiedzili goście z Niemiec - członkowie zespołu puzonowego Posaunenchor des Evangelischen Dekanates Weilburg, działającego w obrębie Evangelische Kirche in Hessen und Nassau. 9 czerwca niemieccy puzoniści wystąpili ze zorganizowanym przez Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury koncertem, który odbył się w kościele w Lasowicach Wielkich.
• 15-21 lipca - na terenie Lasowickiego Domu Tolerancji i Kultury w Lasowicach Małych odbyła się "Akademia młodzieżowych inicjatyw profilaktycznych". Projekt realizowany był wspólnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego - Pełnomocnika Zarządu Województwa Opolskiego ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Urząd Gminy Lasowice Wielkie i Parafię Ewangelicko-Augsburską Lasowice Wielkie. W "Akademii" uczestniczyła młodzież wytypowana z gimnazjów naszej gminy.
• 14-15 lipca - Dom Tolerancji i Kultury odwiedził zespół "Cantate" z Bielska-Białej i Jaworza. Podczas pobytu w LDTiK przygotowywali się do nagrania swojej płyty. Koncerty w Oleśnie i Lasowicach Wielkich.
• 27-29 lipca - w Lasowickim Domu Tolerancji i Kultury w Lasowicach Małych gościł chór z Wieszcząt-Kowali, Śląsk Cieszyński. Koncert w Lasowicach Wielkich.
• 15-19 sierpnia - gośćmi Lasowickiego Domu Tolerancji i Kultury był chór z Międzyrzecza na Śląsku Cieszyńskim. Koncert w Lasowicach Wielkich. NCK - dofinansowane posiłki dla chórzystów po koncercie 19 sierpnia 2007 r.
• 25 sierpnia-1 września - trwała letnia wycieczka dla 25 ubogich dzieci z gminy Lasowice Wielkie. Wakacyjny wyjazd zorganizował Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
• 1 września - w Laskowicach odbył się piknik pn. BIWAK. Zorganizowany został głównie z myślą o osobach niepełnosprawnych. Współorganizatorem BIWAK-u, w ramach projektu złożonego do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku, wspólnie z miejscowymi organizacjami i sołtys Laskowic - była Parafia Ewangelicko-Augsburska w Lasowicach Wielkich i prowadzony przez nią Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury w Lasowicach Małych,
• 5 września - konferencja księży, diakonów Diecezji Katowickiej, występ młodzieżowej grupy tanecznej LDTiK.
• 23 września - koncert Tomka Żółtko, kościół oleski.
• 15-18 października - odbyła się w Wiśle konferencja księży i katechetów diecezji katowickiej Kościoła luterańskiego w RP. Jednym z jej punktów było współorganizowane przez Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury spotkanie z pracownikami służby więziennej. Celem tego spotkania było omówienie głównych zagadnień i problemów wychowawczych, na jakie natrafiają rodzice w kontaktach z dorastającym młodym człowiekiem. Starszy Psycholog Więzienny kpt. Jan Skawiończyk z Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach przybliżył także główne zagadnienia dotyczące pracy z osobą tymczasowo aresztowaną. Podczas konferencji rozmawiano także o działalności LDTiK.
• 27 października - na terenie LDTiK odbyło się spotkanie z Pawłem Kolczyk, kierownikiem referatu dochodzeniowo-śledczego KPP w Kluczborku. Omówił obowiązujące przepisy prawa karnego, przybliżył niebezpieczeństwa czyhające na młodego człowieka. Pośród nich szczególną uwagę zwrócił na zagrożenia w sieci internetowej, w spożywaniu alkoholu, narkotyków. Przedstawił pracę z zatrzymanym.
• 23 listopada - działający przy Domu Tolerancji zespół dlaTego, dla osadzonych w Areszcie Śledczym w Tarnowskich Górach wykonał 4 koncerty. Łącznie ponad 60 tymczasowo aresztowanych uczestniczyło w koncercie.

O wszystkich warsztatach, spotkaniach, koncertach i wyjazdach więcej, także z relacją fotograficzną, można przeczytać na www.lasowice.eu w dziale newsy.

3. Liczbowe określenie skali działań, zrealizowanych w ramach zadania (należy użyć tych samych miar, które były zapisane w ofercie realizacji zadania, w części II pkt 5)

Ilość dzieci i młodzieży uczestniczącej w zajęciach wyrównawczych łącznie jest trudna do wyliczenia. Zajęcia organizowane były w każdy wtorek – matematyka, język polski, historia, w środy - j. niemiecki, w czwartki - sala komputerowa. Ilość uczestników spotkań była różna, najmniej przybyły 3 osoby, najwięcej 28 osób.

Wyjazdy organizowane przez LDTiK skupiały odpowiednio: wyjazd do Gdańska-Sztutowa - 41 osób, do teatru Capitol we Wrocławiu i Kinoplexu opolskiego (łącznie 3 spektakle i 1 wyjazd do kina) - 156 osób, obecność na koncertach organizowanych w lasowickim kościele od 35 do 70 osób.

1. Uczniowie angażujący się w akcje społeczne - ilość osób 40.
2. Rozwijanie kół zainteresowań: powstałyo 1 koło kulturalno-turystyczne i 1 koło taneczne, które skupiają łącznie 85 osób.
3. Uczestnicy zajęć, koncertów, wyjazdów: wyjazd na Jarmark Dominikański, dożynki wiejskie, wyjazdy do wrocławskiego Capitolu i koncert adwentowy zgromadziły łącznie prawie 500 osób.
4. Dorośli angażujący się w akcje społeczne: 22 osoby.

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)

    Całość zadania (zgodnie z umową) Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco)* Bieżący okres sprawozdawczy - w przypadku sprawozdania końcowego - za okres realizacji zadania
Lp. Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania) koszt całkowity z tego z dotacji z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów* koszt całkowity z tego z dotacji z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów* koszt całkowity z tego z dotacji z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów*
1. Koszty projektu ogółem, w tym: utrzymane obiektu (wszelkie art. ppoż., sanitarne, zabezpieczające, koszty bieżące, jak wody, elektryczności, opału, itd. Zajęcia świetlicowe, poczęstunki, promocja projektu, stworzenie i dokumentowanie działań projektu, wycieczki krajoznawcze, wycieczki rowerowe, zajęcia i zawody sportowe, spotkania dzieci i młodzieży ze specjalistami, spotkania dorosłych, wystawy prac wykonanych na zajęciach świetlicowych, zwrot kosztów przyjazdu wolontariuszy (faktury imienne, za zatankowane paliwo do własnego pojazdu) 9975,50 9000,00 975,50 0,00 0,00 0,00 10.107,14 9000,00 1107,14
2. Wynagrodzenie (umowy zleceń) dla opiekunów, prowadzącej obsługę rachunkową, prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą, konserwatora obiektu i osoby utrzymującej czystość oraz koordynatora projektu 6000,00 6000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6000,00 6000,00 0,00
Ogółem   15.975,50 15.000,00 975,50 0,00 0,00 0,00 16.107,14 15.000,00 1.107,14

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania Całość zadania (zgodnie z umową) Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco)* Bieżący okres sprawozdawczy - w przypadku sprawozdania końcowego - za okres realizacji zadania
  % % %
Koszty pokryte z dotacji 15.000,00 93,89 0,00 0,00 15.000,00 93,13
Koszty pokryte z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów* 975,50 6,11 0,00 0,00 1107,14 6,87
(z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem 15.975,50 100 0,00 0,00 16.107,14 100

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:

Zadanie publiczne Realizacja profilaktycznych działań informacyjnych i edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży z Gminy Lasowice Wielkie, w ramach działalności świetlicy środowiskowej pod nazwą Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury realizowane było wspólnie z innymi uzupełniającymi zadaniami, wynikającymi z innych konkursów/projektów.

W roku 2007 realizowane przez Parafię Ewangelicko-Augsburską Lasowice Wielkie w ramach prowadzonego przez nią Lasowickiego Domu Tolerancji i Kultury były następujące inicjatywy/projekty/zadania publiczne:
1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury, Program Operacyjny "Rozwój Inicjatyw Lokalnych", nazwa zadania Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury.
2. Akademia młodzieżowych inicjatyw profilaktycznych - 15-21 lipca 2007 r. Projekt realizowany wspólnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego - Pełnomocnika Zarządu Województwa Opolskiego ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Urząd Gminy Lasowice Wielkie i Parafię Ewangelicko-Augsburską Lasowice Wielkie.
3. Realizacja profilaktycznych działań informacyjnych i edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży z Gminy Lasowice Wielkie, w ramach wypoczynku letniego na grupowym wyjeździe do Szczyrku od 25 sierpnia do 1 września 2007 r. Projekt realizowany z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
4. Piknik pn. BIWAK. Projekt wspólny z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku i sołtys Laskowic oraz Parafię Ewangelicko-Augsburską w Lasowicach Wielkich.

3. Zestawienie faktur (rachunków)3)

Lp. Numer dokumentu księgowego Numer pozycji kosztorysu Data Nazwa wydatku Kwota (zł) Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł)
1. Faktura VAT FPOO386/06/07 1 15.06.2007 Materiały świetlicowe 199,58 199,58
2. Faktura VAT 14/2007 1 15.06.2007 Koszenie terenów przed LDTiK 450,00 450,00
3. Faktura VAT Nr 45/172 1 19.06.2007 Art. przeciwpożarowe 533,14 533,14
4. Faktura VAT Nr 45/183 1 25.06.2007 Znaki przeciwpożarowe 271.08 271.08
5. Faktura VAT T/000271 1 12.07.2007 Przewóz osób 288,90 288,90
6. Faktura VAT Nr 52/LM/2007 1 20.07.2007 Poczęstunki 117,34 117,34
7. Faktura VAT Nr 53/LM/2007 1 20.07.2007 Poczęstunki 164,04 164,04
8. Faktura VAT Nr 5233057/2007-08-02/1 1 02.08.2007 Koszty energii elektrycznej 48,83 0,00
9. Faktura VAT Nr 5235033/2007-08-02/1 1 02.08.2007 Koszty energii elektrycznej 33,83 0,00
10. Faktura VAT Nr 5235033/2007-08-02/2 1 02.08.2007 Koszty energii elektrycznej 139,90 139,90
11. Faktura VAT Nr 5233057/2007-08-02/2 1 02.08.2007 Koszty energii elektrycznej 179,89 179,89
12. Faktura VAT Nr 5233057/2007-08-02/3 1 02.08.2007 Koszty energii elektrycznej 179,89 179,89
13. Faktura VAT Nr 5233057/2007-08-02/4 1 02.08.2007 Koszty energii elektrycznej 179,89 179,89
14. Faktura VAT Nr 5235033/2007-08-02/3 1 02.08.2007 Koszty energii elektrycznej 139,90 139,90
15. Faktura VAT Nr 5235033/2007-08-02/4 1 02.08.2007 Koszty energii elektrycznej 139,90 139,90
16. Faktura VAT Nr 14552/0000045 1 06.08.2007 Koszty wody 83,55 83,55
17. Faktura VAT Nr 011869 1 07.08.2007 Wycieczka krajoznawcza - bilety 404,00 404,00
18. Faktura VAT Nr 22/08/07 1 07.08.2007 Wycieczka krajoznawcza - przewodnik 175,00 175,00
19. Faktura VAT 112 1 21.08.2007 Poczęstunek 102,00 0,00
20. Faktura VAT Nr 91326 1 22.08.2007 Zajęcia świetlicowe film DVD 42,90 0,00
21. Faktura VAT KM/95/2007 1 23.08.2007 Poczęstunki partnerzy niemieccy - promocja regionu 485,00 0,00
22. Faktura VAT 0/0/0018/240063 1 28.08.2007 Wycieczki krajoznawcze. Wyjazd dzieci do Szczyrku - poczęstunek 65,77 65,77
23. Faktura VAT Nr 303/S/KL/2007 1 28.08.2007 Wycieczki krajoznawcze. Wyjazd dzieci do Szczyrku - kolej linowa 297,00 297,00
24. Faktura VAT Nr F 0088/2007/206 1 31.08.2007 Wycieczki krajoznawcze. Wyjazd dzieci do Szczyrku - poczęstunek 237,60 237,60
25. Faktura VAT nr 15811/0000045 1 03.09.2007 Koszty wody 32,34 32,34
26. Faktura VAT 58/LM/2007 1 07.09.2007 Poczęstunki 233,47 233,47
27. Faktura VAT Nr FV/012300/07 1 18.09.2007 Zajęcia świetlicowe - materiały 183,54 183,54
28. Faktura VAT Nr FV/012301/07 1 19.09.2007 Zajęcia świetlicowe - tusz do drukarki 90,48 0,00
29. Faktura VAT Nr 124 1 23.09.2007 Poczęstunki. Zajęcia świetlicowe. Spotkanie z artystą 53,50 0,00
30. Faktura VAT FS 81/2007 1 28.09.2007 Preparat do szamba ekologicznego 210,00 210,00
31. Faktura VAT Nr 154359/8024/2007 1 01.10.2007 Paliwo do podgrzewaczy 236,00 236,00
32. Faktura VAT Nr 16/B/2007 1 09.10.2007 Poczęstunki prowadzących warsztaty 224,50 224,50
33. Umowa Zlecenie Nr 3/2007 2 10.10.2007 Wynagrodzenie opiekunów 800,00 800,00
34. Umowa Zlecenie Nr 4/2007 2 10.10.2007 Wynagrodzenie opiekunów 800,00 800,00
35. Umowa Zlecenie Nr 5/2007 2 10.10.2007 Wynagrodzenie opiekunów 800,00 800,00
36. Umowa Zlecenie Nr 6/2007 2 10.10.2007 Wynagrodzenie konserwatora 1300,00 1300,00
37. Faktura VAT F05710002942200710 1 30.10.2007 Utrzymanie łączności telefoniczno-internetowej 59,00 59,00
38. Umowa Zlecenie Nr 7/2007 2 02.11.2007 Wynagrodzenie. Koordynator projektu 2300,00 2300,00
39. Faktura VAT Nr FS/000101/2007/ZKLUC 1 08.11.2007 Koszty utrzymania czystości 730,00 598,36
40. Faktura VATNr FOP43942633/001/07 1 13.11.2007 Utrzymanie łączności telefoniczno-internetowej 97,91 97,91
41. Faktura VAT Nr 50/0794 1 21.11.2007 Materiały świetlicowe 31,04 118,96
42. Faktura VAT Nr FPO01008/11/07 1 30.11.2007 Paliwo do podgrzewaczy 279,98 279,98
43. Faktura PROFORMA 2/12/2007 Faktura VAT OP/1196/12/2007 1 03.12.2007
29.12.2007
Koszty opału 2457,69 2457,69
44. Faktura VAT 2110/2007 1 05.12.2007 Promocja projektu 109,80 109,80
Część III. Dodatkowe informacje

-

Załączniki:4)

1. Kserokopie faktur
2. Płyta CD z dokumentacją fotograficzną

Oświadczam(-my), że:

1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny organizacji pozarządowej*/podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*,
2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.),
4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.

(...)

* Niepotrzebne skreślić.

POUCZENIE

Sprawozdania składa się osobiście lub nadsyła przesyłką poleconą w przewidzianym w umowie terminie na adres organu zlecającego.

1) Sprawozdanie częściowe i końcowe sporządzać należy w okresach określonych w umowie.
2) Opis musi zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym w ofercie, która była podstawą przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres, w jakim zostały one zrealizowane, i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji, zarówno w odniesieniu do ich zakresu, jak i harmonogramu realizacji.
3) Do sprawozdania załączyć należy spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Spis zawierać powinien: nr faktury (rachunku), datę jej wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Każda z faktur (rachunków) powinna być opatrzona na odwrocie pieczęcią organizacji*/podmiotu*/ jednostki organizacyjnej* oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji.
W przypadku wspierania zadań publicznych Zleceniodawca może żądać faktur (rachunków) dokumentujących pokrycie kosztów ze środków Zleceniobiorcy. W związku z tym Zleceniodawca może rozszerzyć tabelę "Zestawienie faktur (rachunków)" - punkt II.3 - poprzez dodanie kolumny "z tego finansowanych ze środków własnych".
Do sprawozdania nie załącza się faktur (rachunków), które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i udostępniać podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych.
4) Do niniejszego sprawozdania załączyć należy dodatkowe materiały mogące dokumentować działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również dokumentować konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych).

Opracował: ks. Ryszard Pieron, pieron[at]escobb.com.pl