pieczęć Zleceniobiorcy

 

data złożenia sprawozdania

 

 

 

 

RAPORT   KOŃCOWY

z wykonania

 

zadania  w ramach

PROGRAMU

ROZWÓJ  INICJATYW  LOKALNYCH

 (nazwa programu)

Priorytet

 BRAK

ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

            Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury

     (nazwa zadania)

w okresie od: 1 kwietnia 2008 do 10 listopada 2008

określonego w umowie nr 5361/08/FPK/NCK

zawartej w dniu:  27.05.2008 r.,

pomiędzy

 

Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego

(nazwa organu zlecającego)

 

  a  Parafia Ewangelicko-Augsburska Lasowice Wielkie

 (nazwa organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

 

 

Data złożenia sprawozdania: 24 listopad 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część I. EWALUACJA REALIZACJI ZADANIA

1. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte? Jeśli nie – dlaczego?

 

            Dzięki dofinansowaniu z Funduszu Promocji Kultury, zrealizowaliśmy  zadania    jakie sobie stawialiśmy. Działania w ramach Projektu: Rozwój Inicjatyw Lokalnych, pomogły nam w dokonywaniu płatności związanych z organizacją wyjazdów do teatrów, kin i w regulowaniu zobowiązań za zakupione posiłki dla osób koncertujących na terenie Gminy.   

           Dzięki dofinansowaniu zrealizowaliśmy potrzebną w środowisku lokalnym wycieczkę na Tydzień Kultury Beskidzkiej do Wisły. Podczas 6-dniowego pobytu lasowiczanie uczestniczyli min. w oferowanym programie w Wiśle, Szczyrku i Jablunkovie. Wybrali się na pieszą wycieczkę na Czantorię i na Równicę koło Ustronia. Spotkali się z przedstawicielami Gminnego Koła Gospodyń Wiejskich z Międzyrzecza w Międzyrzeckiej Regionalnej Chacie, w której obejrzeli Izbę Regionalną, poznając historię, kulturę Międzyrzecza i jej mieszkańców. Gospodarze ugościli nas międzyrzeckim kołoczem i kawą. Następnie lasowiczanie zagościli w Chacie Kawuloka w Istebnej, gdzie poznali zwyczaje i historie dawnych mieszkańców Istebnej. Uczestniczyli w koncertach kapel: Żywczanie z Żywca, Kalamandir z Ahmedabadu (Indie), Guarionex z Morovis (Portoryko), Lipowianie z Lipowej, Pom’Kanel z Basse Pointe (Martynika), Blichowiacy z Łowicza, Żuna z Bedekovciny (Chorwacja), Zaolzi i Zaolzaczek (Czechy), Oldrzychowice z Oldrzychowic, Kacaeli Armelit z Kocaeli (Turcja), Grónie z Wisły. Wielkim powodzeniem cieszyły się stragany z koronkami i ludową rzeźbą. Niezapomnianymi dla wszystkich w pamięci pozostanie serwowana podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej kuchnia regionalna i oczywiście Miodula Wiślańska.

   Niestety bardzo brzydka pogoda i przejmujące zimno, przeszkodziło nam i nie

   zrealizowaliśmy w pełni pobytu na koncertach w Jablubkowie.

         Dzięki wsparciu Państwa, i możliwości zatrudnienia prowadzących zajęcia przeprowadziliśmy warsztaty plastyczne, teatralne i tańca współczesnego dla naszej młodzieży gimnazjalnej.

         Dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pomogło  niezamożnym mieszkańcom wiosek zakupić bilety wstępów do ośrodków kultury, a kilku najuboższym zainteresowanym wyjazdami skorzystać z możliwości wyjazdu. Działania  w ramach projektu zaowocowały możliwością wynajęcia autokarów, dzięki  którym mieszkańcy wiosek Gminy Lasowice Wielkie zrealizowali wyjazdy do dużych wrocławskich, gliwickich i opolskich ośrodków kulturalnych.

          W ramach realizowanych zadań odbyły się koncerty/występy profesjonalnych zawodowych i amatorskich artystów na terenie Gminy Lasowice Wielkie. Zaprezentowała się także młodzież uczestnicząca w zajęciach warsztatowych  bo, celem projektu była edukacja społeczna, wychowanie kulturalne i wydaje się, że dzięki tym działaniom, także wychowanie patriotyczne.

         Zespół dlaTego skupiony wokół Lasowickiego Domu Tolerancji i Kultury nagrał płytę, „BLISKO”, a ich wspólne próby zmobilizowały ich do jeszcze intensywniejszej nauki, zwiększenia liczby godzin spędzanych na wspólnej nauce, próbach i koncertach.         

          Wydaje nam się, że założone wyzwania zrealizowaliśmy. Zainteresowanie i kierowane pod  naszym adresem pytania o kontynuację rozpoczętych działań warsztatowych i wyjazdów do kulturalnych centrów Polski, i liczba uczestniczących w koncertach odbiorców, zdają się potwierdzać potrzebę takich działań w przyszłości i realizowanie trafionej idei, kulturalnej edukacji dla wiejskiej społeczności popegeerowskiej gminy Lasowice Wielkie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem działań partnerów i podwykonawców1)

 

Zrealizowane działania:

21 czerwca 2008 -wyjazd do Teatru Capitol we Wrocławiu na Swing! Duke Ellington Show

23-28 czerwiec- warsztaty plastyczne.

30 czerwiec- 6 lipiec -warsztaty teatralne i taneczne -19 października, kontynuacja  warsztatów, przedstawienie: Historia pewnej miłości.

5-10 sierpień - wyjazd na Tydzień Kultury Beskidzkiej do Wisły.

 

17 września- wyjazd młodzieży do Opolskiego Kinoplexu na film pt. Mama Mia

 

19 września-  wyjazd do Gliwickiego Teatru Muzycznego na przedstawienie

                     Johanna Straussa pt. Wiedeńska krew

28 września-  Koncert Dożynkowy chóru Oktoich

Październik 2008- nagranie płyty zespołu  dlaTego  „BLISKO”

O wszystkich , warsztatach, spotkaniach, koncertach i wyjazdach więcej, także z relacją fotograficzną można przeczytać na www.lasowice.eu   w dziale newsy.

 

Imprezy i spotkania towarzyszące, nie realizowane ze środków FPK, ale w ramach działalności Lasowickiego Domu Tolerancji w trakcie których prezentowano  Logo NCK i programu operacyjnego Rozwój inicjatyw lokalnych lub rozmawiano o inicjatywie MKiDzN.

 

21 lipca do 1 sierpnia 2008 r. – wyjazd młodzieży gimnazjalnej do Sorkwit na

      Mazurach (110 osób); organizator: CME i Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury
27 lipca do 1 sierpnia 2008 r. – wyjazd mieszkańców Gminy Lasowice Wielkie do

    Mrągowa na Mazurach (25 osób);tam udział w oferowanym programie

    artystycznym na terenie amfiteatru Mrągowskiego organizatorem wyjazdu był

    Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury

1-3 sierpnia 2008 r. Przebywała na terenie Domu Tolerancji i Kultury  Młodzież z

    Jasienicy, Śląsk Cieszyński

8 -10 sierpnia 2008 r. w Lasowicach wypoczywała 20-osobowa grupa chórzystów z

      Bładnic koło Ustronia na Śląsku Cieszyńskim. Weekend spędzony w Lasowicach

      był dla chóru Laudate czasem przemyśleń i refleksji nad płytą,którą przygotowują.

13-17 sierpnia 2008 r. na terenie Domu Tolerancji i Kultury przebywała młodzież

                                     z Istebnej

18.10 - 03-11.2008 r. Wspólny Projekt Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży na

                 Terenie Domu Tolerancji i Kultury  dla 24 młodych osób z Polski i Niemiec.

 

O wszystkich , warsztatach, spotkaniach, koncertach i wyjazdach więcej, także z relacją fotograficzną można przeczytać na www.lasowice.eu   w dziale newsy.

 

 

 

 

 

 

 

3.Liczbowe określenie skali działań, zrealizowanych w ramach zadania, /należy użyć tych samych miar, które były zapisane w załączniku do wniosku „Wykaz wskaźników rezultatów zadania”/.

 

Lp.

Wskaźnik

jedn. miary

liczba

1.

Liczba wydarzeń kulturalnych zorganizowanych w ramach projektu (dotyczy wydarzeń uwzględnionych w preliminarzu)

sztuka

 

7

2.

Liczba uczestników wydarzeń kulturalnych zorganizowanych w ramach projektu (dotyczy wydarzeń uwzględnionych w preliminarzu)

osoba

ok. 500

3.

Liczba partnerów zaangażowanych w realizację projektu (dotyczy podmiotów uwzględnionych w źródłach finansowania)

sztuka

3

4.

Liczba zajęć edukacyjnych zorganizowanych w ramach projektu

sztuka

62

5.

Liczba artystów zaangażowanych w realizację projektu

osoba

22

6.

Liczba obiektów zabytkowych objętych projektem

sztuka

0

7.

Liczba opracowań konserwatorskich, projektowych, ekspertyz, badań związanych z zabytkiem, powstałych w ramach projektu

sztuka

0

 

 

 

4.Opis realizacji planu promocji zadania

 

 

O wszystkich działaniach na bieżąco informowaliśmy na naszej stronie internetowej www.lasowice.eu, tam zostały umieszczone loga MKiDN i programu operacyjnego Inicjatywy lokalne wraz z kierunkami do Państwa Stron internetowych. O realizowanym projekcie, realizowanych inicjatywach i otrzymanych środkach finansowych, informowała na bieżąco lokalna prasa, wycinki prasowe w załączeniu. Podczas spotkań, koncertów i wyjazdów osoby uczestniczące, informowane były o projekcie a na reklamujących afiszach widniało logo Projektu i informacje o otrzymanym wsparciu MKiDN, FPK. 

 

 

 

 

 

Część II. ROZLICZENIE FINANSOWE ZADANIA

A. Informacja o wydatkach poniesionych przy wykonaniu zadania (w kwotach brutto)

Całkowity koszt w okresie sprawozdawczym (kwota brutto w zł)                      [29.255,73    ],

    w tym koszty pokryte z uzyskanych środków finansowych FPK

                                                                                          (kwota brutto w zł)    [ 24 870,00  ],

   w tym finansowe środki własne  (w porównaniu z wnioskiem) 

                                                                                            (kwota brutto w zł) [  (  4.260,0  ) ]

 

 

           

Relacja kwoty środków FPK do środków własnych

                                              [  = 583,8   %] 

          środki FPK * 100             finansowy wkład własny

 

 

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)

 

 Lp.

 

 

 

 

Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)

Całość zadania

(zgodnie z umową – według wniosku)

 

 

 

Poprzednie okresy sprawozdawcze

(narastająco)*

 

 

Bieżący okres sprawozdawczy – w przypadku sprawozdania końcowego – za okres realizacji zadania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koszt

całkowity

 

w tym ze

środków MKiDN

w tym z finanso-wych środków własnych (bez innych źródeł)

 

koszt

całkowity

w tym ze środków MKiDN

w tym z finanso-wych środków własnych

(bez innych źródeł)

koszt

całkowity

 

w tym ze

środków MKiDN

w tym z finanso-wych środków własnych

(bez innych źródeł)

1

Zakup biletów wstępów

3.360,00

0,00

3.360,00

0,00

0,00

0,00

3.439,00

0,00

3.439,00

2

 

Wynagrodzenie aktorów

2.400,00

2.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.400,00

2.400,00

 

0,00

3

Wynajęcie autokarów, wyjazdy do Wrocławskich i Opolskich ośrodków kulturalnych i muzealnych

 

9.920,00

 

9.920,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

9.963,14

 

9.920,00

 

 

 

43,14

4

Wynagrodzenie artystów

3.500,00

3.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.500,00

3.500,00

0,00

5

Warsztaty plastyczne

1.700,00

1.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.700,78

1.700,00

0,78

6

Koszty posiłków

1.800,00

1.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.802,73

1.800,00

2,73

7

Koszty obsługo rachunkowej

800,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00

800,00

 

0,00

8

Wydanie płyty

5.650,00

4750,00

900,00

0,00

0,00

0,00

5.650,08

4.750,00

 

900,08

Ogółem

 

 

29.130,00

24.870,00

4.260,00

0,00

0,00

0,00

29.255,73

24.870,00

4.358,73

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

 

 

Źródło finansowania

Całość zadania

(zgodnie z umową

- według wniosku)

Poprzednie okresy

sprawozdawcze

(narastająco)

Bieżący okres sprawozdawczy

 

%

%

%

Finansowe środki własne

4 260,00

14.62

0.00

0.00

4.385,73

14,99

Z budżetów jednostek samorządu terytorialnego - wymienić

 

 

 

 

 

 

 

 

Z budżetu państwa (z wyłączeniem środków pozostających w dyspozycji ministra) - wymienić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od sponsorów lub innych podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - wymienić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze środków pozostających w dyspozycji ministra

 

24.870,00

 

85.38

 

0.00

 

0.00

 

24 870,00

 

85,01

Ze środków zagranicznych, w tym europejskich - wymienić

 

 

 

 

 

 

Ogółem:

 

29 130,00

 

100%

 

0,00

100%

29 255,73

 

100%

 

 

 

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:

Ze środków własnych wydaliśmy 125.73 zł więcej niż przewidywał projekt.

 

 

 

3. Zestawienie faktur (rachunków)3)

 

Uwaga: w odniesieniu do rachunków dotyczących honorariów i wynagrodzeń należy wpisać w kolumnie nr 3 dodatkowo numer i datę umowy o dzieło/zlecenie.

 

Lp.

 

 

 

Numer dokumentuksięgowegowg ewidencji Zlecenio-biorcy

Numer faktury/ rachunku.

Data, faktury/ rachunku,

 

 

Data zapłaty za fakturę/

rachunek

Numer

Pozycji kosz-torysu wg wniosku

Nazwa

wydatku

 

Kwota (zł)

(w przypadku faktur VAT kwota brutto)

Z tego ze

środków

pochodzących

z FPK (zł)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1

Faktura VAT

387/OP/08

09.06.2008

09.06.2008

5

Materiały do warsztatów plastycznych

649,50zł

649,50

2

2

Faktura VAT

FV/008292/08

17.06.2008

17.06.2008

5

Materiały do warsztatów plastycznych

10,74

10,74

3

3

Faktura VAT

2008/6/465WRO

18.06.2008

16.06.2008

1

Bilety- Teatr Capitol

1.224,00

0,00

4

4

Faktura VAT 083/V/2008

27.06.2008

01.07.2008

3

Przewóz osób

1.254,58

1.254,58

5

5

Faktura VAT

FV/008774/08

27.06.2008

27.06.2008

5

Materiały do warsztatów plastycznych

66,54

19,82

6

6

Rachunek         Nr 17/2008

27.06.2008

27.06.2008

5

Warsztaty plastyczne

74,00

74,00

7

7

Rachunek do umowy zlecenia Nr 1/2008

28.06.2008

30.06.2008

5

Przeprowadzenie warsztatów plastycznych

900,00

900,00

8

8

Rachunek          Nr 15/08

21.07.2008

23.07.2008

5

Warsztaty teatralne, taneczne

2.400,00

2.400,00

9

9

Faktura VAT 36/LM/2008

31.07.2008

13.08.2008

6

Koszty posiłków

499,93

499,93

10

10

Faktura VAT 097/V/2008

13.08.2008

13.08.2008

3

Przewóz osób

3.203,58

3.203,58

11

11

Faktura VAT

Nr 25/W

09.09.2008

09.09.2008

3

Koszty pobytu koordynatora

1.600,00

1.600,00

12

12

Faktura VAT     Nr 26/W

09.09.2008

09.09.2008

3

Koszty pobytu grupy

2.400,00

2.400,00

13

13

Faktura VAT 2008/9/974OPO

17.09.2008

17.09.2008

1

Bilety- Kinoplex Opole

559,00

0,00

14

14

Faktura VAT 281/K/2008

19.09.2008

12.09.2008

1

Bilety-Teatr Muzyczny Gliwice

1.656,00

0,00

15

15

Faktura VAT 114/V/2008

22.09.2008

22.09.2008

3

Przewóz osób

550,00

550,00

16

16

Faktura VAT 115/V/2008

22.09.2008

22.09.2008

3

Przewóz osób

954,98

954,98

17

17

 

Rachunek NR 26/08

28.09.2008

29.09.2008

4

 

Koncert-Chór Oktoich

3.500,00

3.500,00

18

18

Faktura VAT 16/B/2008

28.09.2008

30.09.2008

6

Koszty posiłków

1.302,80

1.302,80

19

19

Rachunek do umowy zlecenia Nr 2/2008

28.10.2008

28.10.2008

7

Koszty obsługi rachunkowej

800,00

800,00

20

20

Faktura VAT 90/08

29.10.2008

28.10.2008

8

Wydanie płyty

4.750,07

4.750,07

21

21

Faktura VAT

89/08

29.10.2008

29.10.2008

8

Wydanie płyty

900,01

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem:

 

 

 

 

 

 

 

29.255,73

24.870,00

 

 

 

 

Kwota podatku VAT do zwrotu:  0,00

 

Data zwrotu: xxx

 

 

 

 

 

Część III. DODATKOWE INFORMACJE

..............................................................

..............................................................

..............................................................

 

 

 

 

 

Załączniki:3)

1. Nagrana Płyta zespołu dlaTego BLISKO 

2. Informacje prasowe informujące o realizowanym projekcie.

3. Płyta CD na której znajduje się dokumentacja fotograficzna.

4. Listy uczestników wyjazdów.

5. Gazetka Lasowickiego Domu Tolerancji i Kultury- parafialna, minn. informująca

   o pozyskanych środkach i realizowanych zadaniach.

 

Oświadczam(-my), że:

1) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,

2) na podstawie obowiązujących przepisów: uzyskaliśmy*/uzyskamy*/nie uzyskaliśmy*/nie uzyskamy* zwrotu podatku VAT za usługi lub dostawy opłacone ze środków Zleceniodawcy,

3) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pieczęć organizacji pozarządowej*

/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

 

 

 

 

 

..................................................................

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej*

/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

 

 

 

 

______________

* Niepotrzebne skreśli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

 

Rozliczenie sprawdzono pod względem merytorycznym. Poniesiony wydatek jest zgodny z założeniami merytorycznymi  programu. Osiągnięto cele.

Cel i zakres merytoryczny zadania określone w umowie:

a)  wykonano w całości,

b)  wykonano częściowo .....................................................................................................................,

                                                   (zakres niewykonania)

c)      niewykonano *

* właściwe zakreślić

 

Podpis przewodniczącego zespołu sterującego.................................................... data .....................

 

 

Podpis i pieczęć dyrektora instytucji zarządzającej............................................... data   ........................

 

__________________________________________________________________________________

Rozliczenie sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym, poniesiony wydatek jest zgodny z zawartą umową i pozycją planu finansowego.

 

Podpis i pieczęć dyrektora/zastępcy dyrektora Departamentu Ekonomicznego / Dyrektora Instytucji Zarządzającej

 

 

.........................................................................   data...........................

 

 

POUCZENIE

Raport składa się osobiście lub nadsyła przesyłką poleconą w przewidzianym w umowie terminie na adres organu zlecającego.

1) Opis musi zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym we wniosku, który był podstawą przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres w jakim zostały one zrealizowane i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji, zarówno jeśli idzie o ich zakres, jak i harmonogram realizacji.

2) Do raportu załączyć należy spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Spis zawierać powinien: nr faktury (rachunku), datę jej wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Każda z faktur (rachunków) powinna być opatrzona na odwrocie pieczęcią organizacji/* podmiotu/* jednostki organizacyjnej* oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji.

W przypadku wspierania zadań publicznych Zleceniodawca może żądać faktur (rachunków) dokumentujących pokrycie kosztów ze środków Zleceniobiorcy. W związku z tym, Zleceniodawca może rozszerzyć tabelę „Zestawienie faktur (rachunków)” – punkt II. 3 – poprzez dodanie kolumny „z tego finansowanych ze środków własnych”.

Do raportu nie załącza się faktur (rachunków), które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i udostępniać podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych.

3) Do niniejszego raportu załączyć należy dodatkowe materiały mogące dokumentować działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również dokumentować konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych).