Załącznik do umowy nr  6762/3/28/2008 z dnia 20.06.2008 r.

 

SYGNATURA MSWiA

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

ZADANIA FINANSOWANEGO (DOFINANSOWANEGO)

Z FUNDUSZU KOŚCIELNEGO

 

 

 

CZĘŚĆ I. INFORMACJE OGÓLNE

pełna nazwa Kościelnej Osoby Prawnej,

adres pocztowy,

województwo,

diecezja,

telefon, fax, e-mail

 

Parafia Ewangelicko - Augsburska Lasowice Wielkie

46-280 Lasowice Małe, ul. Odrodzenia 23

Województwo Opolskie

Diecezja Katowicka Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w RP

Tel. 077/4148214 pieron@escobb.com.pl

data i numer umowy,

tytuł zadania

 

Umowa Nr 6762/3/28//2008 z dnia 20.06.2008

Remont łazienek w świetlicy środowiskowej pn.

Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury

zakres prac wykonanych ze środków Funduszu Kościelnego

Zakończono remont łazienki na parterze Lasowickiego Domu Tolerancji i Kultury. Wykonano kabiny toalet i natrysków, instalację ciągów wodnokanalizacyjnych, umywalek, wyłożono kaflami podłogę i częściowo ściany, zainstalowano armaturę sanitarną i pomalowano ściany.

Łazienka 1 – ze względu na zmniejszenie dotacji, częściowo odświeżyliśmy farbą najbardziej zabrudzone ściany łazienki. 

Łazienka 2 – przeprowadzono prace remontowo-budowlane, zgodne z planem zawartym w kosztorysie: min. wybudowano kabiny natryskowe, kabiny toaletowe, częściowo wykafelkowano ściany, w całości podłogę łazienki.

Całość prac, zlecono firmie remontowo - budowlanej.

miejsce realizacji zadania

(adres pocztowy,

województwo,

diecezja,

telefon, fax, e-mail)

Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury

46-280 Lasowice Małe, ul. Stawowa 20

Województwo Opolskie

Diecezja Katowicka Kościoła Ewangelicko -Augsburskiego w RP

077 /4141619

 

 

CZĘŚĆ II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW

 Zestawienie faktur (rachunków)[1] – kwoty w zł

lp.

numer dowodu księgowego

data wystawienia dowodu księgowego

numer pozycji kosztorysu

nazwa wydatku

kwota

w tym ze środków pochodzących  z dotacji

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

55/2008

 

 

 

 

 

56/2008

 

 

 

 

 

 

 

22.10.2008

 

 

 

 

 

28.10.2008

 

 

 

 

 

 

 

Całość

Kosztorysu.

 

 

 

Całość

Kosztorysu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Roboty remontowo-budowlane w łazience, na parterze w Lasowickim Domu Tolerancji i Kultury.

 

 

Roboty remontowo-budowlane w łazience na parterze w Lasowckim Domu Tolerancji i Kultury.

 

 

 

 

 

 

 

15.151,17

 

 

 

 

  2.395,01

 

 

 

 

 

 

 

 

15.000,00

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

łącznie

17.546,18

15.000,00

               

 

 

Oświadczam, że:

1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Zleceniobiorcy,

2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym

i faktycznym,

3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

miejscowość i data oraz pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania  Kościelnej Osoby Prawnej

 

 

 

 

 

 

 

Lasowice Małe, dnia 29 października 2008r.

UWAGA: należy wypełnić pola białe.

Załączniki:

1.    Faktury (rachunki): 2 szt.

2.    Dokumentacja fotograficzna 1 szt./ kolaż /

 

 

 

 


 

[1] Zestawienie powinno zawierać spis wszystkich załączonych do sprawozdania faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Spis zawierać powinien: nr faktury (rachunku), datę jego wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części pokryta ona została z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Każda z faktur (rachunków) opłaconych z otrzymanej dotacji powinna być opatrzona na odwrocie pieczęcią Kościelnej Osoby Prawnej oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności a także klauzulę o treści: „Sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym”. Informacja ta powinna być opatrzona datą i podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych Kościelnej Osoby Prawnej.