www.lasowice.euGmina Lasowice Wielkie
Unia EuropejskaGmina
Lasowice Wielkie
Gemeinde
Holle
Verbandsgemeinde
Grünstadt-Land


Śląsk na tle Polski
Gmina Lasowice Wielkie leży na Śląsku

Śląsk to kraina historyczna w środkowej Europie, obejmująca ziemie dorzecza górnej i środkowej Odry oraz obszar źródliskowy Wisły. Według współczesnego podziału politycznego najznaczniejsza część Śląska leży w granicach Polski, a fragmenty w Niemczech1 i Republice Czeskiej. W Polsce stanowi około ósmą część jej powierzchni, a liczba ludności wynosi odpowiednio czwartą część.

"Ok. I w. n.e. Śląsk zasiedlony [był] przez plemiona germańskie: Silingów (od których według jednej z hipotez pochodzi nazwa regionu - Silesia, a według innej - Schlesia od późniejszych słowiańskich Ślężan), Wandalów."2

Pierwotnie teren skupionego wokół Wrocławia Śląska ograniczała od wschodu naturalna gęstwina leśna. W XV w., dla oznaczenia terenów położonych z jej wschodniej strony, pojawiło się określenie Górny Śląsk. Znaczy to dokładnie to samo, co Śląsk Opolski, częstokroć bezwiednie zastępowany rusycyzmem "Opolszczyzna". Odtąd też obszar właściwego Śląska poczęto dla przeciwwagi zwać Dolnym.

Śląsk przez wieki pozostawał pod różnymi wpływami, stanowił przedmiot sporów i teren licznych wojen. Równolegle był miejscem kształtowania się silnej tożsamości narodowej z odrębną kulturą - w tym językiem - i obyczajami, miejscem niezwykłych osiągnięć na polach architektury, nauki i techniki, wreszcie miejscem dynamicznie rozwijającego się przemysłu.

Śląsk, politycznie rozparcelowany i uzależniony, nigdy nie zginął w świadomości Ślązaków - w ostatnich spisach powszechnych do narodowości śląskiej przyznało się 173,2 tys. mieszkańców Polski (najliczniejsza, choć nieuznawana przez wielu mniejszość narodowa w tym kraju) oraz około 40 tys. mieszkańców Republiki Czeskiej; ponadto ok. 153 tys. mieszkańców Polski zadeklarowało narodowość niemiecką. Należy przy tym wyjaśnić, że m.in. w Lasowicach "podczas szkolenia rachmistrzów zalecano kandydatom, by nakłaniali osoby deklarujące narodowość śląską do zmiany owej deklaracji lub nie wpisywali narodowości śląskiej".3


Województwo opolskie na tle innych województw Polski, według podziału obowiązującego od 1 stycznia 1999 r.
Gmina Lasowice Wielkie leży w województwie opolskim

Województwo opolskie jest obecnie jednym z 16 województw Polski, położonym w jej południowej części. Powstało w 1950 r. z wydzielenia 14 powiatów z województwa śląsko-dąbrowskiego (od 1946 r. katowickiego) oraz 3 z wrocławskiego, w celu osłabienia wspólnoty regionalnej. Było to w istocie powielenie hitlerowskiej reformy administracyjnej z 1941 r., dzielącej prowincję górnośląską na dwie rejencje: katowicką i opolską, zniesionej jednakże w 1945 r.

Reforma podziału terytorialnego Polski z 1999 r. usankcjonowała, za sprawą masowych akcji propagandowych, istnienie sztucznie dzielącego Górny Śląsk województwa (również samorząd i mieszkańcy gminy Lasowice Wielkie w sierpniu 1998 r. uczestniczyli w wiecu popracia dla utrzymania tej odrębności), dokonano jedynie korekty jego granic. Skutki tej polityki szybko znalazły odzwierciedlenie w danych unijnego urzędu statystycznego Eurostat, wg których samodzielne województwo opolskie plasuje się w pierwszej dziesiątce najmniej rozwiniętych regionów Europy. Województwo opolskie ma też sporą szansę otrzymać najmniej, ze wszystkich innych województw, środków unijnych w latach 2007–2013.

Część mieszkańców powiatów brzeskiego i nyskiego czyni starania mające na celu objęcie ich granicami macierzystymi województwa dolnośląskiego. Spotyka się również inicjatywy zmierzające do zjednoczenia, w ramach województw, ziem Górnego Śląska, a nawet całego Śląska, które nie znajdują poparcia w kręgach politycznych.

Powierzchnia województwa wynosi 9.412,47 km2, a liczba ludności (według stanu na 31 grudnia 2005 r.) 1.047.407 mieszkańców. Administracyjnie województwo podzielone jest na 1 podregion (opolski – równy województwu) oraz 12 powiatów: 1 grodzki (Opole) i 11 ziemskich (brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, prudnicki, strzelecki).


Powiat kluczborski na tle województwa opolskiego, według podziału obowiązującego od 1 stycznia 1999 r.
W otoczeniu gminy jest powiat kluczborski...

Powiat ziemski kluczborski jest jednym z 12 powiatów województwa opolskiego (jednym z 11 ziemskich), położonym w jego północnej części. Powiat ten pierwotnie przynależał do księstwa brzeskiego na Dolnym Śląsku. W 1816 r. został "przeniesiony" do Górnego Śląska. Zniesiony wraz z reformą podziału terytorialnego Polski w 1975 r., reaktywowany wraz z przywróceniem trójstopniowego podziału terytorialnego państwa w 1999 r. Wówczas to w jego skład włączono gminę Lasowice Wielkie wraz z Lasowicami Małymi, od zarania związane z powiatem oleskim. Polityczna ta decyzja, mająca w swym celu przede wszystkim zapewnienie stosownej wielkości statystycznej powiatu kluczborskiego, ukazała ewidentny brak poszanowania tradycji historycznych w Polsce; przecinając wielowiekowe więzi gospodarcze i społeczne nijak też doszukać się jej zgody z "Europą regionów".

Powierzchnia powiatu wynosi 851,59 km2 a liczba ludności (według stanu na 31 grudnia 2005 r.) 70.347 mieszkańców. Administracyjnie powiat podzielony jest na 4 gminy: 3 miejsko-wiejskie (Byczyna, Kluczbork, Wołczyn) i 1 wiejską (Lasowice Wielkie).

W latach 2004–2006 powiat kluczborski wykorzystał najmniej spośród wszystkich powiatów województwa opolskiego unijnej pomocy w przeliczeniu zł na mieszkańca.


Powiat oleski na tle województwa opolskiego, według podziału obowiązującego od 1 stycznia 1999 r.
...oraz powiat oleski

Powiat ziemski oleski jest jednym z 12 powiatów województwa opolskiego (jednym z 11 ziemskich), położonym w jego północno-wschodniej części. Ukształtował się na bazie kasztelani oleskiej (dystryktu oleskiego) w księstwie opolskim. Zniesiony wraz z reformą podziału terytorialnego Polski w 1975 r., kiedy to ziemie powiatu włączono w większości w skład nowo powstałego województwa częstochowskiego, reaktywowany wraz z przywróceniem trójstopniowego podziału terytorialnego państwa w 1999 r. Wówczas to powiat oleski powrócił w granice utrzymanego województwa opolskiego, lecz w jego skład nie włączono już na powrót gminy Lasowice Wielkie wraz z Lasowicami Małymi, które zostawiły tutaj całą swoją przeszłość – rzecz gdziekolwiek indziej niemożliwą do odbudowania; jednocześnie w zamian pod Oleskie przeniesiono gminy Praszka i Rudniki, wyrosłe na ziemi wieluńskiej (rudzkiej), historycznie wywodzącej się również z macierzy opolskiej.

Powierzchnia powiatu wynosi 973,1 km2 a liczba ludności (według stanu na 31 grudnia 2005 r.) 68.507 mieszkańców. Administracyjnie powiat podzielony jest na 7 gmin: 4 miejsko-wiejskie (Dobrodzień, Gorzów Śl., Olesno, Praszka) i 3 wiejskie (Radłów, Rudniki, Zębowice).

Przeczytaj, jak lokalne społeczeństwo walczyło z "warszawką" w obronie własnego powiatu:

"Tam są ich korzenie..."
"Proszę pana premiera o uszanowanie woli mieszkańców gminy Lasowice Wielkie"
"Zwracamy się do Pana Prezydenta jako ostatniej deski ratunku"
Nie oddamy się Kluczborkowi!

Zdaniem Starosty Oleskiego (2007 r.):
Powiat oleski pamięta o gminie Lasowice Wielkie


Gmina Lasowice Wielkie na tle innych gmin powiatu kluczborskiego, według podziału obowiązującego od 1 stycznia 1999 r.
Gmina Lasowice Wielkie leży w powiecie kluczborskim

Gmina Lasowice Wielkie, od 1 stycznia 1999 r. w powiecie kluczborskim
Gmina wiejska Lasowice Wielkie powstała w 1945 r. wraz z przyjęciem na tzw. Ziemiach Nowych (Odzyskanych) systemu administracji obowiązującego w przedwojennej Polsce. Znajdowała się wówczas w I okręgu administracyjnym Śląsk Opolski, w powiecie oleskim. Obejmowała wówczas miejscowości: Chudoba, Kuźnia (ob. Trzebiszyn), Laskowice, Lasowice Wielkie, Łoś (ob. Oś), Szumirad, Tuły i Wędrynia.4

Zniesiona wraz z reformą podziału administracyjnego w 1954 r. na rzecz gromady, którą również w międzyczasie zniesiono; reaktywowana z kolejną - w 1973 r., kiedy to wchłonęła wcześniej samodzielną gminę Lasowice Małe, z miejscowościami: Ciarka (wcześniej Ciarki), Chocianowice (wcześniej Kocianowice), Gronowice, Jasienie i Lasowice Małe (przynależące do niej ponadto Stare Olesno włączono wówczas do gminy Olesno).5

Wobec arbitralnych decyzji politycznych od 1999 r. w powiecie kluczborskim, gdzie jedną z jego czterech gmin (jedyną wiejską), położoną w jego południowej części. Do końca 2005 r. z siedzibą w Lasowicach Małych, od początku 2006 r. w macierzystej miejscowości - Lasowicach Wielkich.6

 7150 Czytań - Drukuj
Strona 1 z 5 1 2 3 4 > >>
name
Chrześcijańska Telewizja Internetowa

Przedostatnia środa miesiąca godz. 17.35 | „Sola Scriptura…” - cykl programów pokazujący społeczność polskich ewangelików. Audycje poświęcone są istotnym wydarzeniom z życia Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego. W kolejnych odcinkach cyklu przedstawione są działania kościoła oraz wyjątkowe historie ewangelików.

Kontakt
Parafia Ewangelicko-Augsburska Lasowice Wielkie
Proboszcz: Ryszard Pieron
ul. Odrodzenia 23,
46-280 Lasowice Wielkie
tel. 77 414 82 14
lasowice@luteranie.pl
ryszard.pieron@luteranie.pl
Plan Nabożeństw
SWIFT/BIC: BPKO PL PW
IBAN: PL 41 1020 3668 0000 5302 0116 9390
Zapowiedzi

Zapowiedzi

 • 6-9 kwietnia 2017 Pasyjne Dni Skupienia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • 25 maja 2017 Wniebowstąpienie Pańskie, Przedstawienie Konfirmantów Lasowice Wielkie, godz. 17.00.
 • 4 czerwiec 2017 Zesłanie Ducha Świętego, Parafialne spotkanie przy ognisku.
 • 11 czerwca 2017 Święto Trójcy Świętej, Konfirmacja, Olesno godz. 11.00.
 • 15-18 czerwca 2017 Ewangelickie Dni Kościoła, Program oficjalny.
 • 10-20 sierpnia 2017 Wczasy na Mazurach dla młodszych i starszych.

 • Zapraszam na kolejne spotkanie, dla młodzieży (nieco)starszej i singli naszego Kościoła. Tym razem spotkanie odbędzie się w Betanii koło Bielska Białej i będzie miało charakter Noworoczno-karnawałowy.
  Bardzo zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
  Trzeba potwierdzić swój udział, koszt pobytu ok. 200 zł.
  Spotkanie rozpoczyna się kolacją w piątek 13 stycznia 2017, kończy się w niedziele- obiadem.
  Kontakt ks. Ryszard Pieron 774148214 ryszard.pieron@luteranie.pl
  Konkurs filmowy – Dziedzictwo Reformacji – 500 lat Reformacji
  Konkurs fotograficzny 500 LAT REFORMACJI 2017

  Wczasy na ewangelickiej Ziemi w Jubileusz 500 Lat Reformacji

  Poznajemy Pierwsze Protestanckie Państwo, czyli objazdowa wycieczka dla młodszych i starszych. Mieszkamy : Warszawie, a na Mazurach w Sorkwitach. Termin: 10-20 sierpnia 2017 10 dni - 10 noclegów/ rodzinne pokoje z łazienkami. Cena dziecka do 14 lat: 500,00 zł. Dorosły 1500,00 zł. Cena zawiera: 1 nocleg w Warszawie, 1 śniadanie w Warszawie, 9 noclegów w Sorkwitach, 9 śniadań, 9 obiadów, 9 kolacji, przejazd tam i powrót. Cena nie zawiera: kosztów wycieczek fakultatywnych, wszelkich biletów, wejść do muzeów i ośrodków rekreacji,

  Plan wycieczki:

  Czwartek 10 sierpień 2017 Wyjazd z Lasowic Wielkich. godz. 13.00 Przyjazd do Warszawy, zakwaterowanie, /kolacja we własnym zakresie, czas wolny, spacer po Starym Mieście/, nocleg, śniadanie w Centrum Luterańskim, ChAT, wykwaterowanie, przejazd lub przejście do Muzeum Kopernika, lub Muzeum Żydów Polskich, lub Muzeum Powstania Warszawskiego, w godzinach popołudniowych wyjazd z Warszawy do Sorkwit, zakwaterowanie, kolacja.

  Piątek 11 sierpnia 2017 -Niedziela 20 sierpnia 2017 pobyt na Mazurach i nad morzem, zwiedzamy: Ryn, Mrągowo, Mikołajki, Pasym, Kętrzyn, Olsztyn, Giżycko i inne miejscowości związane z Reformacją i naszym Kościołem , także Park dzikich zwierząt w Kadzidłowie, w Mikołajkach lub w Giżycku w planie wycieczka statkiem, Święta Lipka, itp.

  W planie podczas pobytu na Mazurach 1 dniowa wycieczka nad morze do Stegny, lub Krynicy Morskiej lub do Gdańska, w zależności od wspólnych ustaleń i pogody

  Wstępny wyliczenie ilości pokonanych kilometrów: Lasowice W. – Warszawa ok. 300 km. Warszawa – Sorkwity ok. 200 km. Objazd po Mazurach ok. 350 km. Sorkwity - wycieczka nad morze ok. 200 km + powrót 200 km = 400 km. Sorkwity- Lasowice Wielkie 550 km. Pokonamy ok. 2000 km.

  Ważna informacja: Osoby zainteresowane wyjazdem proszę o zadeklarowanie woli wyjazdu do 31 grudnia 2016r. w miesiącu styczniu 2017 nastąpi podpisanie umowy na wyjazd i wpłacenie zaliczki w wysokości 500 zł. od osoby dorosłej i 200 zł. od dziecka. Pozostałe zobowiązanie płatne do 15 lipca 2017r.

  Więcej informacji i zapisy: ks. Ryszard Pieron tel. 774148214 ryszard.pieron@luteranie.pl Organizator:
  Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury,
  Parafia Ewangelicko - Augsburska Lasowice Wielkie
  ks. Ryszard Pieron

  Strony Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
  Luteranie Diakonia CME Duszpasterze Dekada Lutra Marcin Luter Chrześcijańska Telewizja Internetowa Zwiastun WARTO
 • Diecezja katowicka
 • Blog Biskupa
 • Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa
 • OrdynacjaKobiet.pl

 • Nasza strona na facebooku Kościół Ewangelicko - Augsburski Parafia Lasowice Wielkie
  Biblia w internecie
 • biblia-online.pl
 • biblia-internetowa.pl
 • biblia.info.pl

 • 2010-2014 ©

  Powered by v6.01.14 | Darthanian by | Site and contents copyright by