www.lasowice.euGmina Lasowice Wielkie


Dawna siedziba Urzędu Gminy w Lasowicach MałychObecna siedziba Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich


Administracyjnie podzielona na 13 sołectw: Chocianowice, Chudoba, Ciarka, Gronowice, Jasienie, Laskowice, Lasowice Małe, Lasowice Wielkie, Oś, Szumirad, Trzebiszyn, Tuły, Wędrynia.

Gminie nadano numery: NUTS 5.16.23.04.03.2, TERYT 160403 2.

Powierzchnia gminy wynosi 21.040 ha (211 km2), z czego lasy zajmują 12.799 ha, użytki rolne - 7659 ha (w tym: grunty orne - 6126 ha, łąki - 1278 ha, pastwiska - 239 ha, sady - 16 ha), pozostałe (wody, zabudowania, drogi, nieużytki) - 639 ha.

Liczba ludności według stanu na 30 czerwca 2005 r. wynosi 7202 mieszkańców (z tendencją spadkową), co daje gęstość zaludnienia na poziomie ok. 34 os./km2 (wartości te traktować należy orientacyjnie, albowiem znaczny odsetek osób zameldowanych w gminie zarobkuje w Niemczech). Gminę zamieszkują przedstawiciele narodowości polskiej, w tym repatrianci ze Wschodu, niemieckiej - ok. 38% i śląskiej - ok. 2% (wielkości z 2002 r.).7

Według regionalizacji fizycznogeograficznej J. Kondrackiego (1998) gmina położona jest w obszarze makroregionu Niziny Śląskiej, w mezoregionie Równiny Opolskiej. Przez jej teren przepływają rzeki prawobrzeżnego dorzecza środkowej Odry: Bogacica, Budkowiczanka, Stobrawa.

Zajmujące ponad 60% terenu gminy użytki leśne w zdecydowanej większości objęte są granicami obszaru chronionego krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie, pośród którego znajdują się w szczególności: florystyczne rezerwaty przyrody Kamieniec i Smolnik w Szumiradzie, pretendujące do tego miana, częściowo podtorfione Jezioro Czarne (Czarny Staw) w Lasowicach Małych, użytki ekologiczne: Tuły w Tułach i Żabiniec w Chudobie, pozostałości założeń parkowych oraz 13 pojedynczych drzew uznanych za pomniki przyrody.

Obszar chronionego krajobrazu Lasy Stobrawsko-
Turawskie - staw Dombrownik w Lasowicach Małych
Rezerwat przyrody Smolnik w SzumiradzieJezioro Czarne (Czarny Staw) w Lasowicach MałychUżytek ekologiczny Tuły w Tułach


Analiza walorów naturalnych wskazuje jednoznacznie, iż obszar gminy posiada duży, jednak jak dotąd słabo wykorzystywany potencjał do rozwoju turystyki na obszarach wiejskich.

Przez teren gminy przebiega na osi południkowej droga krajowa nr 45 (Złoczew-Chałupki, granica państwa), a północno-wschodnim skrajem odcinek drogi krajowej nr 11 (Kołobrzeg-Bytom). Na zachodniej granicy gminy znajdują się 3 przystanki reaktywowanej, regionalnej linii kolejowej nr R1 (odcinek Kluczbork-Opole). Ruch pasażerski na przebiegającej osiowo przez teren gminy linii kolejowej nr R67 (odcinek Kluczbork-Fosowskie), w dobie wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej, został przez Opolski Zakład Przewozów Regionalnych PKP, przy poparciu marszałka województwa opolskiego i Biura Koordynacji Komunikacji Kolejowej, działającego w ramach stowarzyszenia "Zielone Mazowsze", zlikwidowany.

Droga krajowa nr 45 pomiędzy Lasowicami Wielkimi a TrzebiszynemSzynobus na linii kolejowej nr R1 w TułachOpuszczone tory linii kolejowej nr R67 w Chudobie


Lokalny (gminny) transport zbiorowy jest niezorganizowany, alternatywnie kursują przypadkowo autobusy PKS, głównie PKS w Kluczborku Sp. z o.o., z którymi na trasie Kluczbork-Opole konkurują mini-busy przwoźnika "Fart". Do najbliższych portów lotniczych - w Pyrzowicach i Wrocławiu-Strachowicach - jest po ok. 100 km.

W zestawieniu PAP "Panorama gminnych kieszeni", uszeregowanym wg kryterium dochodów na jednego mieszkańca, w 2005 r., w kategorii obejmującej 1592 gminy wiejskie, gmina Lasowice Wielkie zajęła 1119 miejsce (dane w tabeli poniżej).8

Liczba ludność na dzień 31.12.2004 r.7216
Dochody ogółemplan[zł]12.047.669
wykonanie11.971.120
Wydatki ogółemplan13.874.673
wykonanie11.767.970
Dochody na 1 mieszkańca1658,97
Wydatki na 1 mieszkańca1630,82


A. Okupniak w opracowaniu „Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa opolskiego w ujęciu przestrzennym w 2001 r. (analiza z wykorzystaniem metody taksonomicznej)” podała, że gmina posiada jeden z najniższych w województwie wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego (0,075).

W gminie brak jakiegokolwiek znaczącego przemysłu. Według stanu na 31 grudnia 2004 r. występuje: 308 podmiotów gospodarczych (w tym o zatrudnieniu: do 9 pacowników - 295, 10-49 pracowników - 9, 50 i więcej pracowników - 4) oraz 505 gospodarstw rolnych (w tym o powierzchni: 1-2 ha - 118, 2-5 ha - 133, 5-7 ha - 42, 7-10 ha - 59, powyżej 10 ha - 113). Gmina zasadniczo nie posiada żadnych terenów inwestycyjnych.

Wyłuszczarnia Nasion w Lasowicach MałychZagospodarowane obiekty d. PGR w Lasowicach Małych


W gminie działają dwa Zespoły Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolne: w Chocianowicach i Lasowicach Wielkich. Wiodącą placówką kulturalną jest prowadzony przez Parafię Ewangelicko-Augsburską Lasowice Wielkie w porozumieniu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury w Lasowicach Małych.

Zespół Gimnazjalno
-Szkolno
-Przedszkolny w Lasowicach Wielkich
Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury w Lasowicach MałychZespół Gimnazjalno
-Szkolno
-Przedszkolny w Chocianowicach


Spośród zabytków znajdujących się na terenie gminy do najcenniejszych, godnych polecenia do zwiedzenia bądź obejrzenia, należą: kościoły katolickie - drewniane w Chocianowicach, Laskowicach, Lasowicach Małych, Lasowicach Wielkich i Wędryni (do 1995 r. istniał taki jeszcze w Gronowicach) oraz murowane w Chudobie i Tułach, a także kościół ewangelicki w Lasowicach Wielkich i wyróżniająca się skromną formą kaplica ewangelicka w Lasowicach Małych, pałace w Wędryni i Tułach oraz dwór w Lasowicach Małych (trzy ostatnie obiekty można obejrzeć jedynie z daleka), czy wreszcie młyn w Tułach. Wszystkie kościoły drewniane znajdują się na Szlaku Drewnianego Budownictwa Sakralnego.

Kościół katolicki pw. Narodzenia NMP w ChocianowicachKościół katolicki pw. św. Idziego w Gronowicach, spalił się 16 sierpnia 1995 r.Kościół katolicki pw. św. Wawrzyńca w LaskowicachKościół katolicki (dawniej ewangelicki) pw. Wniebowzięcia NMP i św. Jakuba Starszego w Lasowicach Małych
Kościół katolicki (dawniej ewangelicki) pw. Wszystkich Świętych w Lasowicach WielkichKościół katolicki pw. św. Marii Magdaleny w Starym Oleśnie (gmina Olesno, dawniej gmina Lasowice Małe)Kościół katolicki pw. św. Jana Chrzciciela w WędryniSzlak Drewnianego Budownictwa Sakralnego w Wędryni
Kościół ewangelicki pw. Apostołów Piotra i Pawła w Lasowicach WielkichKościół katolicki pw. NSPJ w ChudobieKościół katolicki pw. MB Bolesnej w TułachKaplica ewangelicka w Lasowicach Małych
Pałac w TułachPałac w WędryniDwór w Lasowicach MałychMłyn wodny Widerów w Tułach


Gmina dysponuje bazą noclegową: 2 pensjonaty w Szumiradzie (z czego 1 okresowo nieczynny), gospodarstwa agroturystyczne w Chocianowicach i Laskowicach oraz schronisko młodzieżowe przy Lasowickim Domu Tolerancji i Kultury, których łączna oferta wynosi ok. 135 miejsc noclegowych. Schronisko młodzieżowe w Lasowicach Małych oferuje nadto pobyt dla Gości z własnymi namiotami oraz przyczepami kempingowymi.

Gospodarstwo Agroturystyczne "Eko-Land" w LaskowicachPensjonat "Karczma Myśliwska" w SzumiradziePensjonat "Szumirad" w Szumiradzie (okresowo nieczynny)Schronisko młodzieżowe przy LDTiK w Lasowicach Małych


Samorząd gminy nawiązał współpracę partnerską z niemieckimi gminami Holle i Grünstadt-Land.

Jako pierwszy w Polsce zareagował na rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wypadków, w których nazwom i tekstom w języku polskim mogą towarzyszyć wersje w przekładzie na język obcy.9 Na budynku Urzędu Gminy, mającej wówczas siedzibę w Lasowicach Małych, umieszczono niemieckie odpowiedniki nazw instytucji: Urząd Gminy - Gemeindeamt; i Rada Gminy - Gemeinderat.

Dwujęzyczne oznaczenie siedziby Urzędu Gminy w Lasowicach MałychDwujęzyczne oznaczenie siedziby Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich


Następnym działaniem było ustalenie dodatkowych nazw miejscowości (sołectw wchodzących w skład gminy); opierając się na nazewnictwie historycznym oznaczono: Chocianowice - Kotschanowitz, Chudoba - Kudoba, Ciarka - Schiorke, Gronowice - Grunowitz, Jasienie - Jaschine, Laskowice - Laskowitz, Lasowice Małe - Klein Lassowitz, Lasowice Wielkie - Gross Lassowitz, Oś - Marienfeld, Szumirad - Sausenberg, Trzebiszyn - Trebitschin, Tuły - Thule oraz Wędrynia - Wendrin.10

Oprócz tego język niemiecki wprowadzono jako pomocniczy w organach Gminy.11

Gmina jest członkiem Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu oraz wyraziła wolę przystąpienia do spółki Hydrokom Sp. z o.o. w Kluczborku, w miejsce likwidowanego Komunalnego Związku Wodno-Ściekowego w Ligocie Dolnej.

Od 2006 r. stanowisko wójta piastuje Daniel Gagat, startujący w wyborach z listy KWW Wsi Opolskiej. Wcześniej funkcję najważniejszej osoby w gminie sprawowali: Marian Kozuba (1973-1975), Jerzy Borecki (1975-1977), Stanisław Gawryś (1977-1978), Celina Mular (1978-1982), Ferdynand Siedlarz (1982-1990), Eugeniusz Grzesik (1999-2006).

Sołectwo Lasowice Małe w Radzie Gminy Lasowice Wielkie na kadencję 2006-2010 reprezentuje Dariusz Jach.

 9087 Czytań - Drukuj
Strona 2 z 5 < 1 2 3 4 5 >
TVP3 Katowice
Chrześcijańska Telewizja Internetowa

Przedostatnia środa miesiąca godz. 17.35 | „Sola Scriptura…” - cykl programów pokazujący społeczność polskich ewangelików. Audycje poświęcone są istotnym wydarzeniom z życia Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego. W kolejnych odcinkach cyklu przedstawione są działania kościoła oraz wyjątkowe historie ewangelików.

Kontakt
Parafia Ewangelicko-Augsburska Lasowice Wielkie
Proboszcz: Ryszard Pieron
ul. Odrodzenia 23,
46-280 Lasowice Wielkie
tel. 77 414 82 14
lasowice@luteranie.pl
pieron@escobb.com.pl
Plan Nabożeństw
SWIFT/BIC: BPKO PL PW
IBAN: PL 41 1020 3668 0000 5302 0116 9390
Zapowiedzi

Zapowiedzi


 • Konkurs filmowy – Dziedzictwo Reformacji – 500 lat Reformacji
  Konkurs fotograficzny 500 LAT REFORMACJI 2017

  Wczasy na ewangelickiej Ziemi w Jubileusz 500 Lat Reformacji

  Strony Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
  Luteranie Diakonia CME Duszpasterze Dekada Lutra Marcin Luter Chrześcijańska Telewizja Internetowa Zwiastun WARTO
 • Diecezja katowicka
 • Blog Biskupa
 • Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa
 • OrdynacjaKobiet.pl

 • Nasza strona na facebooku Kościół Ewangelicko - Augsburski Parafia Lasowice Wielkie
  Biblia w internecie
 • biblia-online.pl
 • biblia-internetowa.pl
 • biblia.info.pl

 • 2010-2017 ©

  Powered by v6.01.14 | Darthanian by | Site and contents copyright by