Nazwa
Kościół Ewangelicko – Augsburski (Kościół Ewangelicki, Luterański)
Ewangelicko – ta część nazwy pochodzi od słowa Ewangelia, co znaczy, że w Kościele Ewangelicko – Augsburskim tylko Ewangelia jest podstawą i jedynym kryterium wiary.
Augsburski – bierze się od nazwy niemieckiego miasta Augsburg, gdzie w 1530 r. podczas zwołanego przez cesarza Niemiec sejmu zostało odczytane Wyznanie Wiary (zwane później Augsburskim Wyznaniem Wiary)

Hasła Reformacji
Reformacja niosła ze sobą przede wszystkim pragnienie reformy średniowiecznego Kościoła Zachodniego, starała się oczyścić go z niebiblijnych tradycji i zwyczajów. Służyły temu tzw. reformacyjne sola:

Sola Scriptura – jedynie Pismo – tylko Pismo Święte jest fundamentem i jedynym kryterium wiary
Sola gratia – jedynie łaska – tylko dzięki łasce Bożej zostaliśmy podźwignięci z grzechu i dostąpiliśmy usprawiedliwienia
Sola fide – jedynie wiara – tylko wiarą, nie uczynkami jesteśmy w stanie spotkać
Solus Chrystus – jedynie Chrystus – tylko Chrystus jest naszym Zbawicielem i jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a człowiekiem

Sakramenty
Kościół Ewangelicko – Augsburski za sakrament uznaje czynność ustanowioną przez samego Chrystusa, która pod widzialnym znakiem zawiera obietnicę łaski Bożej. Uznajemy zatem dwa sakramenty: Sakrament Chrztu i Sakrament Ołtarza (Stołu Pańskiego, Komunii Świętej). W Kościele Ewangelicko – Augsburskim chrzczone są małe dzieci przez polanie głowy wodą.
Sakrament Ołtarza
Udzielany jest wiernym pod dwoma postaciami: chleba i wina zgodnie z ustanowieniem Jezusa. Ważnym wydarzeniem w życiu każdego ewangelika jest konfirmacja. Konfirmacja nie jest sakramentem, jednak odwołuje się do obu i wiąże je ze sobą. Konfirmacja jest uroczystością całego zboru, podczas której konfirmant potwierdza poprzez osobiste wyznanie wiarę w Trójjedynego Boga. Istotą konfirmacji jest zatem osobiste wyznanie wiary konfirmanta i ślubowanie wierności Bogu. Do konfirmacji przystępuje się zwyczajowo około 15 roku życia. Podczas uroczystości konfirmacji młodzież po raz pierwszy przystępuje do Sakramentu Ołtarza.
Spowiedź
W Kościele Ewanglickim praktykowana jest powszechna spowiedź wszystkich wiernych. Odbywa się zazwyczaj podczas nabożeństwa w czasie liturgii spowiedniej. Istnieje również możliwość spowiedzi indywidualnej, tzn. rozmowy duszpasterskiej z duchownym, która objęta jest tajemnicą spowiedzi. Spowiedzią jest również codzienne wyznawanie w modlitwie Panu Bogu swoich grzechów.

Nabożeństwo
Nabożeństwo ewangelickie nie jest powtórzeniem bezkrwawej ofiary Jezusa, lecz jest ofiarą darowaną ludziom przez Boga. Jest rozmową Boga ze swoimi wiernymi. Bóg przemawia do ludzi przez sakramenty i zwiastowane Słowo, wierni zwracają się do Boga w modlitwach i pieśniach.
Nabożeństwo luterańskie posiada dwa punkty kulminacyjne: kazanie i Sakrament Ołtarza (Komunię Św.)

Kościół
Kościół jest społecznością wszystkich wierzących, pośród których Słowo Boże wiernie jest nauczane i zwiastowane, a sakramenty udzielane zgodnie z ustanowieniem Pana Jezusa. Głową i zwierzchnikiem Kościoła jest Jezus Chrystus. Kościół Ewangelicki nie kanonizuje, nie uznaje świętych wyniesionych na ołtarze, nie modli się do świętych. Kościół jest społecznością świętych (szczerze i ufnie wierzących) w myśl starotestamentowego nakazu świętości: „Świętymi bądźcie, jak Ja, wasz Pan, jestem święty”. W Kościele Maria uznawana jest za matkę Jezusa. Nie jest obdarzona specjalną czcią, nie jest podmiotem adoracji, modlitw, kultu. Dla ewangelików Maria jest przykładem pokory i posłuszeństwa Bogu.