Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis Przelewy24 na rzecz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lasowicach Wielkich

1.      
Niniejszym regulamin określa warunki przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie http://lasowice.eu poprzez operatora płatności PayPro SA.

2.      Strona internetowa http://lasowice.eu  jest administrowana przez Parafie Ewangelicko-Augsburską w  Lasowicach Wielkich.

3.      Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, zwaną dalej Przelewy24.

4.      Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwani dalej darczyńcą.

5.      Przekazane darowizny wykorzystane zostaną wyłącznie na cele statutowe Parafii, w tym na działalność kultu religijnego, charytatywną, opiekuńczą, oświatową, kulturalną, pożytku publicznego, w zakresie opieki nad zabytkami oraz inną, zgodną z zasadami i potrzebami Parafii.

6.      Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Parafia nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu Przelewy24.

7.      Wpłat darowizn online dokonywane są z użyciem przelewu elektronicznego obsługiwanego przez Przelewy24.

8.      W celu przekazania darowizny należy na stronie  http://lasowice.eu wybrać cel i wysokości darowizny, zaznaczyć okienko z akceptacją niniejszego regulaminu, a następnie kliknij „zapłać z przelewy24.pl” w celu przekierowania do serwisu Przelewy24.

9.      Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności Przelewy24 nie podlegają zwrotom.

10.  Parafia zapewnia ochronę danych osobowych otrzymanych od Przelewy24 zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych od Przelewy24 w procesie przekazywania darowizn online jest Parafia. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest Przelewy24.

11.  Parafia zapewnia, iż dane osobowe darczyńców otrzymane od Przelewy24 przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji umowy darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizn, a także w celu realizacji uzasadnionego interesu Parafii oraz z zachowaniem warunków określonych w klauzuli informacyjnej.

12.  Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.

13.  Darczyńcy dokonujący płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24 mogą składać reklamację dotyczące Usługi Płatności Przelewy24, jeżeli przekazana przez niego darowizna nie została zrealizowana lub została zrealizowane niezgodnie z  Regulaminem. Reklamacje można składać w formie:

a) w formie pisemnej:

b) faksem – na numer +48 616429031;

c) w formie elektronicznej:

d) ustnie:

14.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.