Za odprowadzanie ścieków kasował nas będzie "Hydrokom"

Lasowiccy radni podczas sesji 2 sierpnia br. podjęli uchwałę (Nr XLIII- 254/06), którą wyrazili wolę wspólnej realizacji z gminą Kluczbork, w latach 2006-2013, projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy Kluczbork i Lasowice Wielkie wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków”. Projektem objęte zostaną sołectwa: Chocianowice, Ciarka, Gronowice, Lasowice Małe i Jasienie, tworzące w tym celu […]