Rozpoczął się czas pasyjny

Rozpoczął się czas pasyjny, czas rozmyślania nad męką Jezusa Chrystusa. Kolejny raz chcemy spoglądać na historię Bożego dzieła odkupienia człowieka, które dokonało się na krzyżu Golgoty. W czasie pasyjnym, patrząc na cierpienia Syna Bożego, uświadamiamy sobie nasze grzechy, którymi zasmuciliśmy Boga i poprzez które oddaliliśmy się od Niego. Poselstwo o krzyżu zostaje postawione w centrum […]

Społeczna praca osadzonych w Miechowickim domu opieki

„Wykonywanie kary pozbawienia wolności ma na celu wzbudzenie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa” (art. 67§1 kkw.). „W oddziaływaniach na skazanych, przy poszanowaniu ich praw i wymaganiu wypełniania przez nich obowiązków, uwzględnia się […]